عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 65

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتیجه برخی از تحقیقات نشان می دهد آسیب های اجتماعی در سال‌های اخیر در بین زنان افزایش یافته لذا هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب‌های اجتماعی با توجه به رویکرد سرمایه اجتماعی می‌باشد از این رو کنترل اجتماعی، بستگی اجتماعی و احساس انزوای اجتماعی به عنوان متغیرهای واسط در نظر گرفته شده که از آن طریق ضعف سرمایه اجتماعی دختران ساکن اقامتگاه های شهر تهران تاثیرگذار بوده و موجبات آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد. در پژوهش حاضر از روش پیمایش بهره گرفته شده و تکنیک جمع آوری داده‌ها با استفا ...

امروزه اعتیاد یکی از اساسی ترین مسائل اجتماعی است. عوامل مختلفی در گرایش افراد به خصوص جوانان به سوءمصرف مواد مخدر تأثیر دارند. یکی از این عوامل، اعتیاد والدین و به خصوص اعتیاد پدر خانواده می باشد که می تواند باعث آشفتگی و گرایش دیگر اعضای خانواده به سمت انحرفات و کجرفتاری ها گردد. با این حال در این خانواده‌ها افرادی وجود دارند که در برابر این مشکل مقاومت می‌کنند و با وجود داشتن پدر معتاد دچار سوء مصرف مواد نمی‌گردند و اصطلاحاً نسبت به مواد تاب آوری دارند. تاب آوری توانایی ...

ونداليسم از پديده هاي نوظهور در جوامع شهري است كه نوعي چالش جدي براي مديريت و توسعه پايدار شهري به حساب مي آيد و سالانه ميليون ها ريال هزينه مالي و پيامدهاي اجتماعي بسياري را بر جوامع شهري تحميل مي كند. تحقیق حاضر می کوشد به بررسی علل رفتارهای وندالیستی در شهر همدان بپردازد، وندالیسم تخریب عمدی و آگاهانه خدمات و امکانات شهری و عکس العملی خصمانه و کینه توزانه به برخی اشکال فشارها، ناملایمات و شکست های اجتماعی می باشد، که به تخریب آگاهانه تأسیسات، اموال عمومی و خصوصی در شهرها ...

ونداليسم و يا به عبارتي گرايش به تخريب اموال عمومي و خصوصي و به صورت عمدي و بدون كسب منفعتي در جوامع جديد به عنوان مسئلة نوظهور مطرح شده است. در اين تحقيق تلاش بر اين بوده است تا علاوه بر سنجش ميزان گرايش به رفتارهاي ونداليستي در بين دانش‌آموزان مقطع متوسطة شهر اروميه، متغيرهاي تأثيرگذار بر گرايش به رفتارهاي ونداليستي نيز تعيين گردد. بر اين اساس پس از تدوين چارچوب نظري و ارائة مدل نظري مركب از سه نظرية كنترل اجتماعي هيرشي، همنشيني افتراقي سادرلند و تئوري درون‌فهمي ماتزا، فرضي ...

موضوع این مطالعه بررسی عوامل موثر برگرایش به اعتیاد در جوانان بوده و در شهر کرمانشاه از توابع استان کرمانشاه انجام شده است. برای بررسی این موضوع به بررسی در بین جامعه آماری نوجوانان دانش آموز در این شهر پرداختیم.تقسیم بندی های اجتماعی مربوط به چشم انداز های نظری انحرافات اجتماعی از قبیل نظریات از خود بیگانگی ، کنترل اجتماعی ، همنشینی افتراقی ،نظریه آنومی دورکیم ، نظریه گروه دوستان و نظریه تعامل خانواده مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت از چارچوب نظری تلفیقی این نظریات مدل نظری ...

این پژوهش با موضوع تأثیر فضای عمومی شهر تهران در کنترل اجتماعی زنان و مسئله تداوم تفکیک جنسیتی فضاها و محدودیت زنان در دسترسی به فضاهای عمومی، با هدف شناخت چگونگی تأثیر فضای عمومی در زندگی زنان کوشید تا با روش تحقیق کیفی، بر پایه نظریه مبنایی با بهکارگیری تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته و یاری تجارب زنان در فضاهای عمومی با استفاده از عکس، از چگونگی تأثیر فضاهای عمومی شهر تهران در زندگی روزمره زنان، شناخت حاصل نماید. در این تحقیق با 29 زن در سنین متفاوت و طبقات مختلف مصاحبه ...

رساله حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی موثر بر بزهکاری خشونت‌آمیز در میان دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های شهر اهواز انجام گرفته است. در چارچوب نظری تحقیق، به منظور تبیین بیشتر بزهکاری خشونت‌آمیز به تلفیقی منسجم از نظریه‌های مرتبط با عوامل ساختاری و فرایندی پرداخته شده است. در راستای چگونگی ارتباط میان عوامل ساختاری (پایگاه اجتماعی- اقتصادی) و بزهکاری خشونت‌آمیز از دو نظریه‌ی پر اهمیت در حوزه‌ی جرائم و بزهکاری یعنی یادگیری اجتماعی و کنترل اجتماعی استفاده شده است. ...

امروزه در کنار سرمایه انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره‎ برداری قرار گرفته است. صاحبنظران بر این باورند که سرمایه اجتماعی نقش موثری در کاهش هزینه فعالیت‏ها و موفقیت افراد در دستیابی به اهداف خود دارد. این پژوهش با هدف سنجش میزان سرمایه اجتماعی در بین افراد بزهکار و غیربزهکار شهر یزد و بررسی رابطه بین متغیر‎های اجتماعی مختلفی مانند سن، جنس، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، نوع بزه، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، میزان کنترل اجتماعی، تقدیرگرایی و محرومیت ...

چکیده رفتارهای خشونت بار و نزاع و درگیری های فردی و جمعی یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی است که اثرات زیانبار جسمی ، روانی و اجتماعی فراوانی به همراه دارد. این تحقیق به بررسی میزان نزاع و درگیری جوانان سرپل ذهاب و عوامل جامعه شناختی مرتبط با آن پرداخته است. برای تدوین فرضیه های اجتماعی از تئورهای گوناگون روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی و نیز پژوهش های صورت گرفته در این زمینه استفاده شده است. تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. پرسشنامه تحقیق با ...