عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
 
دیرزمانی است معلوم شده که مسمومیت ناشی ازتغذیه باسرخس عقابی Bracken poisiningممکن است سبب مرگ اسب و گاو گردد.مسمومیت ازسرخص عقابی رادرگاو وبطور مکرر و آزمایشی بوسیله خورانیدن این گیاه بطورسبز و تازه یا سبز درآفتاب خشک کرده و یا با ساقه زیرزمینی آن بطورجداگانه یامخلوط باعلف خشک تولید کرده اند.گاوبه ویژه به توکسین های سرخس عقابی که برروی مغزاستخوان اثرمی گذارد حساس‌است .جهت بررسی عامل یا عوامل سمی مواد کم خونی آپلاستیک خون شاش و سرطانزا در نشخوارکنندگان این طرح ارائه شده است . ...

دیر زمانی است معلوم شده است که مسمومیت ناشی از تغذیه با سرخس عقابی bracken Polisining ممکن است سبب مرگ اسب وگاو گردد.مسمومیت از سرخس عقابی رادرگاو وبطور مکرر وبطورآزمایشی بوسیله خورانیدن این گیاه بطورسبزوتازه یاسبزدرآفتاب خشک کرده و یاباساقه زیرزمینی آن بطور جداگانه یامخلوط باعلف خشک کرده اند.گاو به ویژه به توکسین های سرخس عقابی که برروی مغزاستخوان اثرمی گذارد حساس‌است .جهت بررسی عامل‌یا عوامل سمی مواد کم خونی آپلاستیک خون شاش و سرطان زا درنشخوارکنندگان این طرح ارائه شده است ...

دیرزمانی است معلوم شده ک ه مسمومیت ناشی از تغذیه با سرخس عقابی Bracen Poisiming ممکن است سبب مرگ اسب و گاو گردد،مسمومیت از سرخس عقابی را در گاو بطور مکرر،چه بطور آزمایشی و چه درمرتع بوسیله خورانیدن این گیاه بطور سبز و تازه ،یا سبز در آفتاب خشک کرده و یاساقه زیرزمینی آن بطور جداگانه یا مخلوط با علف خشک تولید کرده اند برگ یاساقه زیرزمینی این گیاه دارای آنزیم قوی Thiaminase میباشد که بطور خوراکی در موش صحرائی ،اسب و یاحتی در گوسفندان حالتی شبیه به کمبود ویتامین تولید میکند،گاو ب ...

آنمی آپلاستیک یک دیسکرازی خونی است که در آن سلولهای محیطی بر اثر نارسایی مغز استخوان کاهش می یابد. هدف از این مطالعه توصیف بالینی و پاراکلینیکی آنمی آپلاستیک در بیماران مراجعه کننده به مرکز طبی اطفال طی سالهای 1377-1362 می باشد . رو شمطالعه در این بررسی بصورت گزارش موردی (Case series) بوده که در آن بیماران از نظر , سن, جنسیت, ‌خویشاوندی والدین , عوامل زمینه ای, تظاهران بالینی , علت مراجعه, یافته های آزمایشگاهی , مدت بیماری و سیر بیماری مورد بررسی قرار گرفتند . طبق بررسیهای ان ...

تا دهه 70 میلادی پیش آگهی بیماران مبتلا به آنمی آپلاستیک شدید حتی از لوسمی حاد نیز بدتر بود و غالب این بیماران بقا طولانی نداشتند. با عملی شدن پیوند استخوان این درمان درمان انتخابی آنمی آپلاستیک شدید تلقی میشود. ‏‎‎‏(البته با وجود دهنده مناسب پیوند و سن کمتر از چهل سال) با نتایج درمانی خوب و گاها عالی ‏‎ATG‎‏ و سیکلوسپورین در حال حاضر در سنین 20 تا 40 سال شاید درمان آنمی پلاستیک شدید با داروهای ایمونوساپرسیو بسیار عملی تر از پیوند مغز استخوان می باشد حتی با وجود دهنده مناسب ب ...

این تحقیق با مطالعه پرونده های 43 بیمار مبتلا به آنمی پلاستیک که در سالهای 1370 الی 1375 به بیمارستان امام خمینی تهران مراجعه نموده و در بخش خون این بیمارستان بستری شده و یا به صورت سرپایی در درمانگاه خون این مرکز تحت درمان قرار گرفته اند , به بررسی اثران سیکلوسپورین در بهبود Count سلولی این بیماران و کاهش نیاز به تزریق خون و فرآورده های خونی در آنها و مقایسه آن با مطالعات مشابه خارجی پرداخته است . طیف سنی بیماران از 11 تا 65 سال و میانگین سنی آنها 27 سال بوده است . 8/62% از ...

انمی اپلاستیک یک اختلال نادر ولی خطیر سیستم خونسازی با شیوع 6-3 نفر بازا هر یک میلیون نفر است . در این مقاله علل، مکانیسم ایجاد، تشخیص ، پیش آگهی و بالاخره روشهای درمانی موجود شرح داده شده است . ...