عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این آزمایش از درختان جوان زیتون رقم کرونائیکی استفاده گردید. تیمار های آبیاری شامل 100% ، 75% ، 50 % و 25 % میزان نیاز آبی زیتون بود. تأثیر تیمار آبیاری بر صفات ارتفاع نهایی درخت، سطح برگ، نسبت طول به قطر میوه ،درصد تشکیل میوه اولیه، درصد تشکیل میوه ثانویه، میزان روغن و کارایی مصرف آب در رغن، درصد روغن میوه، طول شاخه فصل جاری، کارایی مصرف آب در میوه و درصد تشکیل گل کامل معنی دار بود اما اثر تیمار آبیاری بر درصد ماده خشک میوه ، درصد ماده خشک برگ ، نسبت گوشت به هسته ووزن کل ...
نمایه ها:
زیتون | 

امروزه تکنیک های مدل سازی برای شبیه سازی رشد گیاه تحت یک سری شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرد. مدل فائو با نام Aquacrop (نسخه 1/3) ابزار جدیدی است که با تعداد نسبتا کمتری داده ورودی نسبت به مدل های دیگر، عکس العمل گیاه نسبت به آب را پیش بینی می کند. اجرای این مدل، بوسیله یک سری پارامترهای ثابت که در دامنه گسترده ای از شرایط قابل کاربرد است، مورد ارزیابی قرار گرفت. طرح میدانی، بصورت بلوک های خرد شده کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای کودی شامل دو سطح نیتروژن 220 ( ...
نمایه ها:
ذرت | 

روش آبیاری جویچه?ای، به?دلیل این?که سطح کمتری از مزرعه را خیس می?کند، تطبیق پذیری بیشتری با شیب?های مختلف دارد، در نتیجه نیاز به حداقل تسطیح دارد و هزینه?ی کمتر برای ایجاد و نگهداری در بین روش?های آبیاری سطحی دارد و بطورکلی از پذیرش بیشتری نزد کشاورزان برخوردار است. مدیریت آبیاری جویچهای برای بدست آوردن بازده و یکنواختی بالا بسیار سخت است، از این رو بررسی تغییرات میزان دبی ورودی، زمان قطع جریان و طول جویچهها که بر روی بازده و یکنواختی موثر است، بسیار اهمیت دارد. یکی از گام?ها ...

به منظور بررسی تاثیر کم‌آبیاری وکود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی و شاخص‌های رشد ذرت علوفه‌ای(رقم سینگل کراس 704)، آزمایشی در سال 1388 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح آبیاری (50 درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس (آبیاری کامل)، 75 درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس) و سه سطح کود نیتروژن خالص (صفر، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار) از منبع اوره بودند. نتایج نشان داد که تیمارها ...

بهبود مصرف آب کشاورزی به دلیل گستردگی این بخش، در مقایسه با سایر بخشهای مصرف کننده آب از اهمیت بالایی برخوردار است. در مناطق خشک و نیمه خشک کمبود آب همواره یکی از محدودیتهای اصلی توسعه کشاورزی بوده و لذا ارتقای کارآیی مصرف آب در این مناطق از اهمیت بسزایی برخوردار است. مدلهایی که اثرات مقادیر مختلف آب بر روی عملکرد محصول را به صورت کمی شبیه سازی میکنند، ابزارهایی مفید در مدیریت آب در سطح مزرعه و بهینهسازی کارآیی مصرف آب میباشند. مدل AquaCrop که اخیرا توسط سازمان خواروبارکشاورز ...

اين تحقيق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و در پنج تکرار در باغ تحقیقاتی دارای سیستم آبیاری قطره ای در استان مازندران، بر روی پرتقال تامسون ناول 8 ساله با پايه نارنج از سال زراعی 1389 آغاز شده است. تیمارها عبارتند از: (T1) آبیاری بر اساس عرف باغدار، (T2) آبیاری بر اساس نیاز آبی درخت پرتقال، (T3) آبياری به ميزان 75 درصد نياز آبی درخت پرتقال و به روش معمول، (T4) آبياری به ميزان 50 درصد نياز آبی درخت پرتقال و به روش معمول، (T5) آبياری به ميزان 75 درصد نياز آبی درخت ...

به منظور بررسي اثر روشهای مختلف آبیاری و نیز تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و اجزاي آن بر لوبياي چیتی خمین، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار طی دو سال انجام خواهد شد که تيمارهاي روش آبیاری( آبیاری کرتی ، آبیاری فارویی و قطره ای ) به عنوان فاکتور اصلي و مقادیر مختلف آب آبیاری (آبیاری کامل ، 85 درصد آبیاری کامل و 75 درصد آبیاری کامل) به عنوان فاکتور فرعی انتخاب می شوند و باتوجه به حساس بودن مرحله گلدهی لوبیا به تنش آبی در این مرحله تیماره ...

به منظور بررسی اثر قطع آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی تعدادی ارقام کلزا، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1387-88 در مزرعه‌ای واقع در 80 کیلومتری جنوب غربی شهرستان اقلید به اجرا درآمد. عامل اصلی شامل کم آبیاری در سه سطح 1- )کم آبیاری در مرحله گلدهی، - 2 کم آبیاری در مرحله غلاف‌دهی و - 3 شاهد آبیاری کامل (و عامل فرعی شامل سه رقم کلزای پاییزه) طلایه، اکاپی و لیکورد بود. نتایج نشان داد که اثر رژیم آبیاری و اثر رقم ...

در این مقاله اثرات مختلف کم آبیاری در سطوح 5 الی 30 درصد بر روی نیاز آبی محصولات الگوی کشت بهینه، هیدرومدول آبیاری در صورت اجرای سیستمهای مختلف آبیاری سطحی، تحت فشار و کم‌ ‌فشار در یک طرح نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسیها نشانگر آن است که در اثر اعمال کم آبیاری در اراضی تحت پوشش شبکه مورد نظر، مساحت اراضی از 1400 هکتار تا 1800 هکتار و هیدرومدول از 11/1 تا 69/0 در آبیاری سطحی و از 1600 هکتار تا 2100 هکتار و هیدرومدول از 96/0 تا 59/0 در آبیاری کم فشار و بالاخره از ...
نمایه ها: