عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این آزمایش از درختان جوان زیتون رقم کرونائیکی استفاده گردید. تیمار های آبیاری شامل 100% ، 75% ، 50 % و 25 % میزان نیاز آبی زیتون بود. تأثیر تیمار آبیاری بر صفات ارتفاع نهایی درخت، سطح برگ، نسبت طول به قطر میوه ،درصد تشکیل میوه اولیه، درصد تشکیل میوه ثانویه، میزان روغن و کارایی مصرف آب در رغن، درصد روغن میوه، طول شاخه فصل جاری، کارایی مصرف آب در میوه و درصد تشکیل گل کامل معنی دار بود اما اثر تیمار آبیاری بر درصد ماده خشک میوه ، درصد ماده خشک برگ ، نسبت گوشت به هسته ووزن کل ...
نمایه ها:
زیتون |