عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1867

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کمبود آب یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه در بحث کشاورزی در سرتاسر جهان می‌باشد. کاهش منابع آب و ذخایر آب شیرین، امکان تأمین کامل نیاز آبی گیاهان را با مشکل مواجه ساخته است. کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک که توسعه کشاورزی در صورت امکان آبیاری میسر می‌گردد، از اهمیت بالاتری برخوردار می‌باشد. مبحث کم آبیاری تنظیم شده در دهه‌های اخیر مطرح شده که قادر به افزایش کارایی مصرف آب و افزایش محصول در بسیاری از گونه‌های گیاهی می‌شود. در پژوهش حاضر تأثیر آبیاری کامل، کم‌آبیاری (DI) و آبی ...
نمایه ها:
ذرت | 
شبنم | 

در مقاله حاضر دو مدل بهینه سازی برای کم آبیاری یکنواخت و کم آبیاری غیر یکنواخت ارائه شده است. مدل های بهینه سازی مورد نظر یک مدل برنامه ریزی پویای تلفیقی و مخزن بهینه سازی کم آبیاری غیر یکنواخت اراضی و مخزن می باشد. مدل های ارائه شده، برای سد خارج از محور هرزورز و اراضی زیر کشت آن بکار برده شده است. در مدل اول فرض شده است در طول سال کم آبیاری یکنواخت، در ماههای مختلف صورت می گیرد، بنابراین مقادیر بهینه متغیر های تصمیم بهینه سازی، شامل درصد کم آبیاری محصولات الگوی کشت و سطح کل ...

هدف اصلی این پژوهش تولید محصول بیش تر به ازای واحد آب آبیاری و کود نیتروژن مصرفی و مصرف آب کم تر در شرایط خشکسالی و کمبود آب آبیاری است که در نهایت منجر به آلودگی کمتر آبهای زیرزمینی نیز می شود . در حال حاضر روش آبیاری برنج روش استغراقی است که موجب مصرف آب زیاد و پایین بودن بازده آبیاری است و در نهایت منجر به شست و شوی نیتروژن خاک نیز می شود . کاربرد روش های غرقابی ناپیوسته و بارانی می تواند علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب منجر به افزایش بازده آبیاری و احتمالا کاهش شست و شوی نی ...

به منظور مشخص نمودن تاثیرات کم آبیاری بر عملکرد و شاخص های کیفی ذرت دانه ای در استان اصفهان این تحقیق در قالب طرح آماری اسپلیت پلات در ایستگاه تحقیقاتی کبوتر آباد به مدت سه سال اجرا می گردد. در سال 1380 اولین سال طرح در قالب چهار تیمار و سه تکرار پیاده گردید. قبا از هر گونه عملیات کشاورزی اقدام به اخذ خاک از زمین مورد نظر به مساحت 1080 متر مربع شده و بر اساس نتایج آزمایش، میزان کود مصرفی با استفاده از پیشنهادات موسسه تحقیقات خاک و آب مشخص شد . عملیات کاشت در تاریخ 16/3/81 بصو ...

این طرح به منظور بررسی اثرات کم آبیاری و کارایی مصرف آب در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و در 3 تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آبیاری عبارتند از، T1: بدون آبیاری، T2: آبیاری کامل در مراحل مختلف رشد، T3: آبیاری در مراحل غنچه‌دهی و گلدهی و اوایل غلاف‌بندی، T4: آبیاری در مراحل شروع ساقه‌دهی، گلدهی و اوایل غلاف‌بندی، T5: آبیاری در مراحل غنچه‌دهی و اوایل غلاف‌بندی، T6: آبیاری در مراحل گلدهی و اوایل غلاف‌بندی. در این سال بدلیل وجود باران کافی در زمان ساقه‌دهی و غنچه‌دهی آبیاری ...
نمایه ها:
کلزا | 
تیمار | 

چکیده بومادران (Achillea sp)یکی از مهمترین گیاهان دارویی و زینتی دنیا است. با توجه به این که ایران در یکی از مناطق خشک و نیمه خشک جهان واقع شده است، بررسی تنش خشکی و معرفی گیاهان زینتی مقاوم به شرایط کم آبیاری و همچنین تاثیر کم آبیاری بر گیاهان دارویی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. پژوهش حاضر در راستای تعیین ژنوتیپ و رژیم آبیاری مناسب و همچنین ارزیابی اثرات تنش آبی برخصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک وانتخاب ژنوتیپ های مناسب از نظر مقاومت به خشکی و عملکرد بهتر در شرایط کم ...

طرح مزبور در باغ شخصی در منطقه عزیز آباد بم سال دوم خود را سپری می کند و تیمارهای آبیاری طرح عبارتند از ( 60، 80 ، 100 و 120 ) درصد تنبخیر از طشتک تبخیر آبیاری بر اساس تیمارهای فوق انجام می گیرد خصوصیات مورد نظر اندازه گیری شده و نتایج در گزارش پژوهشی طرح گزارش خواهد شد . ...

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف سوپر جاذب و سولفات پتاسیم در شرایط نرمال و کم آبیاری بر روی عملکرد اجزاء عملکرد ذرت دانه ای رقم 704 تحقیقی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار طی سال زراعی 1389 در شهرستان کوهدشت در استان لرستان اجرا گردید. در این پژوهش دور آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در 2 سطح نرمال (5_6 روز ) و شرایط کم آبیاری (8_9 روز)تیمارهای مختلف پلیمر سوپر جاذب و محلول پاشی سولفات پتاسیم به عنوان فاکتور فرعی در سه سطح (فقط سوپر جاذب، فقط سول ...

برنج غذای اصلی تقریباً نیمی از مردم جهان می باشد . بیش از 90 درصد برنج دنیا در آسیا تولید و مصرف می شود . با توجه به محیط کشت برنج ، محدودیت منابع و همچنین اهمیت مسائل محیط زیست ، مصرف آب و کود در این محصول باید محدود گردد . این پژوهش به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن ( 32، 92 و 152 کیلوگرم در هکتار ) و تیمارهای کم آبیاری شامل آبیاری بارانی (یک برابر تبخیر - تعرق بالقوه سطوح گیاهی مرجع و یک و نیم برابر تبخیر - تعرق بالقوه سطوح گیاهی مرجع )، آبیاری غرقابی پیوسته و آب ...
نمایه ها: