عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 392

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتیجه: ارقام بدست آمده براساس جدول شماره (1) نشان می‌دهد که بین تیمارها از نظر عملکرد در هکتار (کمیت ) محصول اختلاف معنی‌داری وجود ندارد تا بیشترین میزان کمیت محصول مربوط به تیمار T2 ساب لویلر در عمق 40 سانتیمتری + گاوآهن برگرداندار در پائیز می‌باشد و بعد از آن مربوط به تیمار T1 شخم محلی می‌باشد و پائین‌ترین عملکرد محصول مربوط به تیمار T2 با دو تیمار T1 و T3 اختلاف معنی‌دار دو سطح 5 درصد وجود دارد اما بین تیمار T1 و T3 اختلاف معنی‌داری وجود ندارد براساس ارقام بدست آمده تیمار ...
نمایه ها:
کمیت | 
رقم | 
گیاه | 
کیفیت | 

با توجه به اینکه رطوبت بالای خاک در مراحل نزدیک برداشت چغندرقند سبب تحریک رشد رویشی گشته و انتقال مواد هیدروکربنه ساخته شده در برگها و تجمع قند در ریشه را مصرف لذا بمنظور بررسی تاثیر زمان قطع آخرین آبیاری در کمیت و کیفیت چغندرقند طرح فوق با پنج تیمار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی تدوین گردیده است که در چهار تکرار به مدت دو سال زراعی اجرا خواهد شد هر تیمار پنج خط هفت متری به فواصل بوته در ردیف 20 × 60 سانتی‌متر مربع کشت شده و عملیات زراعی لازم و یادداشت‌برداریها طبق روشهای معمو ...

با توجه به نیاز روزافزون جامعه به مواد غذایی، وجود بیش از 88 تن آب پنیر مازاد کارخانه شیر پاستوریزه که همه روزه بدور ریخته می‌شود می‌تواند نقشی در تولید و تامین مواد پروتئینی حیوانی جامعه ایفا نماید به منظور استفاده بهینه از این همه آب پنیر و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و مطالعه و بررسی کمیت و کیفیت لور تهیه شده از آب پنیر این طرح پیشنهاد می‌شود. گروه کارشناسی با مراجعه به کارگاههای صنعتی و سنتی به میزان (50-100 لیتر) آب پنیر در سه نوبت 15 روزه دریافت و با روش ذکر شده در فران ...
نمایه ها:
لور | 
کمیت | 
کیفیت | 

بذرهای گیاه رازیانه ‏‎(Foeniculum Mill.spp. capillaceum)‎‏ از شش منطقه مختلف ایران ( یزد ، سنندج ، مریوان ، همدان ، قزوین و سمنان ) جمع آوری گردیدند و روغن های اسانسی آنها به دو روش مختلف تقطیر با بخار آب و تقطیر با آب بدست آمدند . راندمان اسانس گیری بر اساس وزن خشک بذور در 38/1 % ( منطقه همدان ) تا 56/2% ( منطقه مریوان ) متغیر می باشد . به منظور شناسایی کمی و کیفی ترکیبات متشکله ، اسانس های حاصل ، به دستگاه گاز کروماتوگراف موئی ئتزریق گردیده و در هر یک از آنها تعداد هیجده تر ...

مورخان در نگارش آثار خود و در خلال نقل رخدادهای تاریخی به منظور توصیف پدیده‌ها و تبیین شرایط از کمیت‌ها بهره گرفته‌اند. این کمیت‌‌ها که درمتون تاریخی نقش بسیار مهمی دارند به شکل‌های گوناگون در قالب زمان و مکان رخدادها، آمار افراد شرکت کننده در جنگ‌ها و شورش‌ها، تعداد تلفات ناشی از حوادث طبیعی و جنگ‌‌ها، آمار جمعیتی، مالیات‌گیری، روابط سیاسی و دیپلماتیک و غیره. در رخدادهای تاریخی مجال ظهور پیدا می‌کنند. شیوه‌ی نقل کمیت‌ها در آثار تاریخی یکسان نبوده و این ناهمسانی دلایل متعددی ...

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که بر روی 32 کودک 3 تا 5 سال مبتلا به لوسمی لنفوسیتی حاد از بخش های خون بیمارستان های مفید و مرکز طبی کودکان به روش نمونه گیری غیر احتمالی و بر اساس مشخصات نمونه انتخاب شدند. در این کودکان به وسیله فرم بررسی کمیت و کیفیت خواب و مقیاس سنجش درد لیوان های مدرج وضعیت خواب و درد به مدت 5 روز متوالی مورد بررسی قرار گرفت و سپس برنامه مراقبتی خاص که شامل تنظیم ساعات خواب و بیداری، آرام سازی پیش از خواب، آسایش جسمی و تسکین درد و تعلیل شرایط محیطی بو ...

این طرح فاز اول از پروژهء پنج‌سالهء تعیین ضوابط و استانداردهای خروجی از منابع آلودگی هوا و همچنین مطالعه کمیت و کیفیت آلودگی‌های ناشی از صنایع بزرگ شهر اصفهان می‌باشد. در این فاز پروژه به جمع‌آوری اطلاعات در زمینهء کمیت و کیفیت آلاینده‌های خروجی از منابع ثابت و متحرک شهر اصفهان اقدام گردید. این مطالعه همچنین به تعیین وضع موجود از طریق جمع‌آوری اطلاعات مربوط به هواشناسی، فضای سبز، جمعیت و چرخه ترافیک در محدودهء مورد مطالعه پرداخته است . ...
نمایه ها:
کمیت | 
کیفیت | 

به منظور بررسی اثرات کود پتاسه و فسفره بر روی کمیت و کیفیت چغندرقند زمستانه یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 16 تیمار کود فسفره و پتاسه در 4 تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای کودی شامل 4 سطح پتاس 270، 180، 90، 0 کیلوگرم K2O در هکتار و در 4 سطح فسفر 180، 120، 60، 0 کیلوگرم P2O5 در هکتار به میزان 1180 کیلوگرم در هکتار برای کلیه تیمارها بطور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفت . محاسبات آماری و جدول تجزیه واریانس نشان داد که سطوح مختلف کودی اثر معنی‌داری روی عملکرد و ...

در سال 1374 بمنظور تعیین مناسبترین مقدار مصرف ازت و بهترین زمان برداشت و اثرات متقابل آنها بر روی کمیت و کیفیت چغندرقند طرحی با سه سطح ازت N180, N90, N0 (در کرتهای اصلی) با دو زمان برداشت محصول (مرحله اول 15-20 مهر ماه و مرحله دوم 15-20 آبان ماه) (در کرتهای فرعی) جمعا در 4 تکرار اجرا گردید به طوری که مقدار 180 کیلوگرم فسفر و 90 کیلوگرم پتاس در هکتار در کلیه تیمارها بطور یکنواخت مصرف شد ضمنا برای بررسی تاثیر مصرف 270 کیلوگرم ازت در هکتار و نیز مصرف عناصر میکروالمنت بر روی عملک ...