عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و نگرشهای آنان نسبت به مشارکت در تصمیم گیریهای آموزشی انجام شده است . این پژوهش با هدف آزمون سه فرضیه زیر به اجراء گذاشته شده است . -1 بین میزان رضایت شغلی معلمان و نگرشهای آنان نسبت به مشارکت در تصمیم گیریهای آموزشی رابطه مستقیم (مثبت) وجود دارد. -2 بین احساس امنیت شغلی معلمان و رضایت شغلی آنان رابطه مستقیم (مثبت) وجود دارد. -3 بین احساس امنیت شغلی معلمان و مشارکت عملی آنان در تصمیم گیریهای آموزشی رابطه مستقیم (مثبت) وجود ...