عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آغاز سلطنت ناصر الدین شاه 1264 قمری /1226 شمسی تا شهریور 1320 شمسی / 1360 قمری و کشیده شدن جنگ به جغرافیای سیاسی ایران و سقوط حکومت پهلوی اول ، اصفهان مانند بسیاری از نقاط کشور به طور متناوب دچار کمیابی ، گرانی وقحطی غلات و مواد غذایی شده است . بسیاری از این قحطی ها سبب تلف شدن عده ی زیادی از سکنه شهر شد و در برخی موارد شورش هایی را بدنبال داشت . موقعیت جغرافیایی اصفهان و قرار گرفتن آن در شرق رشته کوه زاگرس سبب شده است رطوبت به این شهر نفوذ نکند در نتیجه میزان بارندگی د ...

شناخت مزیت رقابتی به عنوان چالشی مداوم برای تصمیم گیرندگان مطرح می باشد،از دیدگاه تاریخی مزیت رقابتی به عنوان موضوعی موقعیتی انگاشته می شد،زمانی که شرکتها در فضایی رقابتی قرار گرفته اند و سهم بازاری را ساخته و از ان دفاع می کنند. مبانی تئوریک تحقیق حاضر بر اساس سه نگرش موجود در رابطه با منشا مزیت رقابتی می باشد که عبارتند از:رویکرد ساختار صنعت،رویکرد مبتنی بر منابع و نگرش رابطه ای،که محور اصلی و تکیه تحقیق بر رویکرد منبع محور می باشد.در این راستا با توجه به نقش منابع نامحسوس ...

در طول دهه ی گذشته در ادبیات مدیریت استراتژیک، تاکید از موقعیت بیرونی در صنعت و تعادل نسبی نیروهای رقابتی به سمت شناسایی منابع درونی که به عنوان عامل حیاتی برای اثربخشی پایدار دیده شده اند ،تغییر یافته است. منابع، واحد اساسی تجزیه وتحلیل برای تئوری منبع محور است. مطابق با نظریه منبع محور، منابع انسانی مهم ترین دارایی سازمان است و نقش مهمی را درعملکرد سازمان ایفا می کند . هدف پژوهش حاضر، ارزیابی منابع انسانی دانشگاه های تهران برمبنای تئوری منبع محور است. روش پژوهش از نو ...