عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 99

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر به منظور بررسی 1- اثر افزودن خاک فسفات خام و خالص بر شکل‌های معدنی و آلی فسفر در ورمی‌کمپوست حاصل از مواد آلی مختلف. 2- تغییرات شکل‌های آلی و معدنی فسفر در یک نمونه خاک آهکی پس از تیمار با ورمی‌کمپوست تولید شده در مرحله یک و 3- اثر حضور قارچ A. niger بر تغییرات شکل‌های فسفر در اثر تیمار خاک با ورمی‌کمپوست انجام شد. آزمایش در قالب فاکتوریل از مواد آلی (خاکبرگ و کود گوسفندی)، خاک فسفات (صفر، 2% وزنی خالص و 6% وزنی خام) و کرم خاکی (عدم کاربرد و 10 جفت در هر گلدان) با ...

به منظور بررسی اثر کاربرد ورمی کمپوست، منابع فسفر، و قارچ میکوریز آربوسکولار (قارچ) بر رشد و جذب عناصر غذایی دو رقم گندم در یک خاک آهکی، دو آزمایش در شرایط گلخانه ای به صورت فاکتوریل (چهار فاکتور) در قالب طرح کامل تصادفی طراحی و اجرا شد. فاکتورهای آزمایش اول شامل فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل در سه سطح (صفر، 20 و 40 میلی گرم در کیلوگرم خاک)، قارچ در دو سطح (با و بدون قارچ)، ورمی کمپوست در دو سطح (صفر و 1 درصد وزنی) و دو رقم گندم (شیراز و بهار) بود. فاکتورهای آزمایش دوم شامل ف ...

کمپوست‌سازی یکی از فرآیندهای سریع تجزیه طبیعی است که اثر متقابل بسیاری از فاکتورهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در آن دخیل می‌باشد. از جمله عوامل موثر در این فرآیند، کیفیت بستر کشت، میکروکلیما و جمعیت میکروبی می‌باشد. میکروارگانیسم‌های گرمادوست، ازت و مواد معدنی را در طی فرآیند کمپوست‌سازی در خود انباشته کرده و در نهایت بیوماس میکروبی به عنوان منبع غذایی ثانویه به مصرف قارچ Agaricus bisporus می‌رسد. این پژوهش به منظور شناسایی قارچ‌های گرمادوست موثر در بهبود رشد میسلیوم قارچ A ...

خاک اکثر مناطق ایران از نظر مواد آلی، فقیر می‌باشد. بی‌توجهی به وضعیت ماده آلی در خاک، سبب شده ساختمان خاک شرایط مناسبی برای رشد ریشه گیاه نداشته باشد. در استان فارس، ماده آلی در بیش از 95% خاک‌ها، کمتر از 5/ 1% می‌باشد. در حالی‌که حد بحرانی کربن آلی خاک جهت پایداری ساختمان خاک، 2% می-باشد. تامین ماده آلی مورد نیاز بخش کشاورزی عموما از کود‌های دامی است.‌ در صورتی که این کودها قبل از استفاده به درستی پردازش نشوند، مشکلات زیست محیطی متعددی را به دنبال خواهند داشت. راه دوم تامین ...

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر گوگرد، باکتری تیوباسیلوس و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار به اجرا درآمد. عوامل مورد آزمایش شامل کود گوگرد در سه سطح : A1، A2 وA3 به ترتیب 0 ، 300 و 600 کیلوگرم در هکتار، باکتری تیوباسیلوس شامل دو سطح : (عدم مصرفB1 و مصرف 14 کیلوگرم درهکتار ( B2 و ورمی‌کمپوست شامل دو سطح : 0 C1 و مصرف 5 تن در هکتار C2 بودند. نت ...

به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی و آلی بر کیفیت و کمیت اسانس گیاه دارویی آویشن باغی(Thymus.vulgaris) آزمایشی با 16 تیمار و 3 تکرار، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی جهاد دانشگاهی ساری به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل، فاکتور اول: کود شیمیایی با 2 سطح (a0: عدم مصرف، a1: مصرف بر مبنای عرف محل) که بر این اساس مقدار 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن، 50کیلوگرم در هکتار فسفر و 50کیلوگرم در هکتار پتاسیم مورد استفاده قرار گرفت. ...

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی این گیاه آزمایشی در سال 1388 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زابل بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاَ تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل آبیاری در سه سطح: کامل درحد ظرفیت مزرعه‌ای (شاهد)، 80 درصد ظرفیت مزرعه ای (تنش ملایم) و 60 درصد ظرفیت مزرعه ای (تنش شدید) و چهار سطح کود کمپوست زباله شهری شامل شاهد T0: (عدم مصرف کود شیمیایی و کمپوست)، 10T1: ، 20T2: و 30T3: تن در هکتار بودند. نتایج حاصل نشان ...

کشاورزی پایدار به عنوان یک نظام زراعی شامل رهیافت هایی است که وابستگی کشاورزان به برخی نهاده های کشاورزی را کاهش می دهد و منجر به افزایش سودمندی مزرعه،کاهش تخریب محیط زیست و تعادل بین نسل ها می گردد. ورمی کمپوست اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاک می باشد. باکتری تیوباسیلوس باعث افزایش قابلیت جذب برخی عناصر غذایی مانند روی، آهن، گوگرد و به ویژه فسفر می گردد. گوگرد علاوه بر نقش تغذیه ای خود از طریق اصلاح pH و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی گیاه می تواند موجب اف ...

دو گیاه دارویی بادرنجبویه و بادرشبو ازتیره نعناع (Lamiaceae) می‌باشند. ماده موثره هر دو گیاه عمدتاً به صورت اسانس است. از مهمترین عوامل محیطی تأثیر گذار بر کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی نور و مواد غذایی هستند. به منظور بررسی اثر نور وکمپوست بر ماده موثره دو گیاه ذکر شده آزمایشی در منطقه خرم‌آباد انجام شد. طرح آزمایشی مورد استفاده، اسپلیت پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار برای هر دو گیاه انجام شد. عامل اصلی شامل 50 و 70 درصد سایه دهی و بدون سایه دهی در کرت‌ه ...