عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آب مهم‌ترین عامل محدود‌کننده برای توسعه کشاورزی در مناطق خشک و نیمه‌خشک محسوب مي‌شود. در كشورمان، علاوه بر کمبود آب که ناشی از عوامل کلیماتولوژی منطقه بوده و مشکلاتی را برای توسعه کشاورزی در پی داشته، عدم استفاده بهینه از آب‌های استحصالی نیز باعث شده است تا اراضی کمتری تحت پوشش قرار گیرند. لذا با توجه به سهم عظیم مصرف آب در بخش کشاورزی و همچنین پایین بودن بازده مصرف آب، انتخاب و بکارگیری راهکارهایی در زمینه‌های بهبود روش‌های آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب در گیاهان، ضروري به نظر ...

به منظور ارزیابی تأثیر Zn بر تحمل خشکی لوبیا، دو آزمایش گلدانی و مزرعه‌ای تحت شرایط کنترل شده یا طبیعی طی سال‌های 1389 و 1390 در گلخانه و ایستگاه تحقیقاتی کرکج دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به اجرا درآمدند. در این آزمایش‌ها چهار ژنوتیپ لوبیا (شامل 21486KS، 81083D، اختر و 16COS) در خاک‌ با کمبود Zn کاشته شدند. این خاک‌ها با سطح صفر (عدم کاربرد Zn) یا 1- mg Zn kg4/5 خاک در گلخانه و 1- kg Zn ha 11/5 در مزرعه مورد تیمار قرار گرفتند. تیمارهای آبی در گیاهان رشد یافته در گلدان و مزر ...

یکی از عواملی که کمبود آب را در مناطق خشک و نیمه‌خشک حادتر می‌کند تبخیر از سطح خاک است و بیشترین کنترلی که می‌توان روی تبخیر انجام داد، جلوگیری از تبخیر از سطح خاک است. لجن فاضلاب به علت دارا بودن مقدار زیاد ماده آلی، می‌تواند بر برخی خواص فیزیکی خاک از قبیل پایداری خاکدانه‌ها و رطوبت خاک تاثیر داشته باشد. کاربرد لجن فاضلاب نیز سبب آب‌گریزی خاک می‌شود. آب‌گریزی از ویژگی‌های فیزیکی مهم خاک می-باشد. خاک‌های آب‌گریز خاک‌هایی هستند که اجازه نفوذ آب به درون خود را نداده و آب معمول ...

به منظور بررسی اثرات متقابل تنش‌های شوری و خشکی بر رشد دو رقم سورگوم (اسپیدفید و پگاه) یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان انجام شد. در این آزمایش فاکتورهای شوری و خشکی هر کدام دارای چهار سطح و فاکتور رقم دارای دو سطح بود. اعمال تیمارهای شوری از طریق آبیاری گلدان‌های حاوی ارقام مختلف سورگوم با آب شور صورت پذیرفت. سطوح شوری آب آبیاری عبارت بودند از شوری طبیعی آب آبیاری به عنوان شاهد و شوری‌های 4، 8 و 12 dS/m که از طری ...

مدلهای شبیه‌سازی رشد گیاه از پیچیدگی متفاوتی برای پیش‌بینی اثرات خاک، آب و مواد مغذی در عملکرد، بیوماس و بهره‌وری آب در محصولات مختلف برخوردارند. واسنجی و اعتبارسنجی این مدلها برای منطقه مشخص با استفاده از داده های بدست آمده از آزمایشات مزرعه‌ای صورت می‌پذیرد. در این مطالعه، مدل آب محور AquaCrop، توسعه یافته توسط FAO برای کاشت پنبه تحت رژیم های مختلف آبیاری و نیتروژن واسنجی گردید. این آزمایش در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان در سال 1391 بصورت کرتهای خرد شده نواری انجام ...

کمبود آب محدودیت عمده‏ای برای تولید گیاهان در سراسر جهان به‏شمار می‏رود، به‏طوری‏که چالش عمده دهه‏های پیش‏رو افزایش تولید غذا با کمترین میزان آب خواهد بود. برای استفاده از مدل‏های شبیه‏سازی، کمّی سازی روابط آب خاک و گیاه امری ضروری است. تعیین آستانه‏های پاسخ فرایند‏های گیاهی نظیر گسترش سطح برگ و ساقه، هدایت روزنه‏ای، تعرّق و غیره ابزاری برای دست‏یابی به این هدف است. متغیّر FTSW کسری از بیشینه آب قابل دسترس است که خاک می‏تواند در خود نگهداری کند. و مقدار آبی است که در دامنه بی ...

این پژوهش در سال 1388 برای ارزیابی اثر روش های مختلف پیش تیمار بذر روی برخی صفات فیزیولوژیکی و زراعی سویا در شرایط متفاوت تامین آب انجام پذیرفت. تیمارها شامل پیش تیمار با آب، محلول های دی هیدرو فسفات پتاسیم و نیترات پتاسیم در دمای 15 درجه سانتی گراد و بدون پیش تیمار (شاهد) بود. آزمون های آزمایشگاهی در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1388 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه های حاصل ...

در سال‌های اخیر یکی از راهکارهای بهینه ‌سازی مصرف آب در گیاهان زراعی و تولید محصولات با درآمد حداکثر تحت شرایط کمبود آب، استفاده از کم آبیاری بوده است. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر کم آبیاری و اعمال اسید هیومیک بر عملکرد گندم (رقم میهن) از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار استفاده شده است. فاکتورها عبارتند از رژیم آبیاری در چهار سطح (25، 50، 75 و 100 درصد تبخیر از تشت) از مرحله سنبله رفتن تا مرحله رسیدگی دانه و اعمال کود آلی اسید هیومیک در سه سطح (0، 15 ...

دو آزمایش مزرعه ای در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه رازی کرمانشاه و در سال 1387 در دانشگاه آزاد کرمانشاه به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. آزمایش ها به صورت بلوک های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار تنظیم شدند. تیمار های آبیاری (I1، I2، I3 و I4: به ترتیب آبیاری بعد از 70، 70←90←110←130، 70←100←130 و 130 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A ) در واحد های آزمایشی اصلی و ارقام (هاشم و آرمان از تیپ کابلی و پیروز از ...