عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 95

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انسان همواره دوستدار خوبی و کمال است ولی این تمایل همواره مفید نیست، به ویژه یک فرد روان رنجور ممکن است با افراط در همین تمایل دچار مشکل شود. این پژوهش به بررسی سازه شخصیتی کمال گرایی از دیدگاهی شناختی می پردازد و هدف آن بررسی رابطه بازنمایی معنایی و کمال گرایی است. آزمودنی های پژوهش 360 نفر از دانشجویان کارشناسی (دختر و پسر) دانشگاه تبریز شامل 90 کمال گرای خودمدار، 90 دیگرمدار، 90 جامعه مدار و 90 غیرکمال گرا هستند ، که در یک پژوهش توصیفی- تحلیلی با روش نمونه گیری خوشه ای ، ...

پدیده فرسودگی شغلی در دبیران یکی از شایع ترین علل اختلالات روانی، ترک یا تغییر شغل دبیران و در نهایت افت کیفیت تحصیلی دانش آموزان محسوب می شود. هدف از این پ‍‍‍ژوهش بررسی رابطه فراشناخت و کمال گرایی با فرسودگی شغلی از طریق متغیر میانجی استرس ادراک شده می باشد. روش در این پژوهش به این صورت بود که 210 دبیر مقطع راهنمایی (شامل 118 خانم و 92 آقا) در سال تحصیلی 91-90 به روش طبقه ای تصادفی نسبی از مدارس راهنمایی شهرستان شیروان انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ...

هدف از این پژوهش پیش بینی نقش کمال گرایی، سخت رویی و سبک های مقابله در سازگاری زناشویی بود. روش: آزمودنی ها، 308 نفر از زوجین ساکن در شهر سرچشمه در سال 1391 بودند که با تکمیل پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی(MPS) ، سیاهه سخت رویی کوباسا(RHHI)، پرسشنامه سبک های مقابله(CISS) ، و مقیاس سازگاری زناشویی دونفری(DAS) در این پژوهش شرکت کردند. نمونه گیری با روش خوشه ای تصادفی انجام گرفت. نتایج: برای تحلیل داده های پژوهش ضریب همبستگی و تحلیلی رگرسیون به کار برده شد. نتایج پژوهش نشان داد ...

بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه کمال گرایی فراست و رابطه آن با اضطراب امتحان دانش آموزان (مطالعه موردی : دبیرستان های تهران) ...

هدف از مطالعۀ، حاضر بررسی رابطۀ ادراک از سبک‌های والدگری و کمال‌گرایی و بررسی نقش واسطه‌ای معنای زندگی در رابطه بين سبك‌هاي والدگري و كمال‌گرايي در دانشجویان بود. بدین منظور یک گروه 401 نفری از دانشجویان دانشگاه شیراز (شامل 141 پسر و 260 دختر)، به شیوۀ خوشه‌ای چند مرحله‌اي انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات، از سه مقیاس پرسشنامۀ کمال‌گرایی اسلني، پرسشنامۀ والدگری استاينبرگ و پرسشنامۀ معنای ‌زندگی استايگر و فرايز استفاده شد. به منظور تحلیل اطلاعات از روش تحليل مسير بر اساس رگرس ...

هدف از انجام این پژوهش ، بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس ، اضطراب اجتماعی و کمال گرایی با ابراز وجود دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد . نمونه تحقیق 160 پسر و دختر دانشجو بودند که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند . آزمودنیها پرسشنامه خود گزارشی ابراز وجود ‏‎( ASRI )‎‏ پرسشنامه عزت نفس آیزیک ، مقیاس اضطراب اجتماعی ‏‎( SAS )‎‏ و مقیاس کمال گرایی اهواز ‏‎( APS )‎‏ را تکمیل نمودند . نتایج تحقیق ( در کل آزمودنیها ‏‎،‎‏ آزمودنیهای پسر و آزمود ...

اهمال کاری به عنوان تأخیر غیر ضروری در انجام دادن کاری که فرد در نهایت قصد تکمیل کردن و به انجام رساندن آن را دارد، تعریف شده است. باوری رایج درباره ی ماهیت رفتار اهمال کارانه این است که ریشه در استانداردهای خیلی بالا دارد. تحقیقات تجربی بسیاری از وجود رابطه بین اهمال کاری و کمال گرایی حمایت می کنند با این حال اطلاعات اندکی درباره مکانیسم زیربنایی این ارتباط وجود دارد. هدف پژوهش حاضر فراهم ساختن درک بهتری از ارتباط بین سازه های کمال گرایی مثبت و منفی و اهمال کاری تحصیلی با بر ...

هدف از این مطالعه تبیین نقش واسطه گری کمال گرایی برای سبک های والدگری و شادکامی بود. بدین منظور با انتخاب یک گروه 260 نفری از دانش آموزان دختر دبیرستانی از شهرستان داراب به شیوه خوشه ای چند مرحله ای مقدمات مطالعه مهیا گردید، به منظور گردآوری اطلاعات از سه مقیاس پرسشنامه شادکامی آکسفورد، پرسشنامه سبک والدگری آلاباما و مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت استفاده شد. به منظورتجزیه و تحلیل داده های خام، علاوه براستفاده از آمار توصیفی برای تایید فرضیه پژوهش از روش آماری تحلیل مس ...
نمایه ها:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه کمال گرایی با رفتار شهروندی سازمانی بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران در سازمان‌های ورزشی استان خوزستان به روش توصیفی-پیمایشی می‌باشد. به این منظور برای سنجش کمال گرایی و رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه‌های استاندارد کمال گرایی هیل و همکاران (2004)و رفتار شهروندی سازمانی توره(1385) استفاده شد، که پایایی آنها بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب 0.826 و 0.898 بدست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ورزشکاران و غیر ورزشکاران در سازمان‌های ورزشی استان خوزستا ...