عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 110

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی اثر رقابت گیاهی بر نیاز نیتروژن کشت مخلوط کلزا و نخودفرنگی، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد طی فصل زراعی 1390 و 1391 اجرا گردید. پنج آرایش مختلف کاشت (100% کلزا؛ 66% کلزا +33% نخودفرنگی؛ 50% کلزا+ 50% نخودفرنگی؛ 33% کلزا+ 66% نخودفرنگی؛ 100% نخودفرنگی) به عنوان فاکتور اول و سه سطح نیتروژن (100% نیاز، 75% نیاز و 50% نیاز) به عنوان فاکتور دوم مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کشت مخلوط سبب افزا ...

هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر بر نگرش کلزاکاران نسبت به توسعه کشت کلزا در استان گلستان می-باشد. به لحاظ روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کشاورزان استان گلستان که در طی سال‌های87-1386 لغایت93-1392 به کشت کلزا پرداخته‌اند، تشکیل داده‌اند(600N=). با توجه به جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد 288 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند(288n=). برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر متخصصان و ...

اثر آللوپاتی علف‌های هرز اویارسلام و تاج‌خروس بر جوانه‌زنی و رشد کلزا در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای در دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر (عج) در سال 1389 بررسی گردید. در شرایط آزمایشگاهی مطالعه تاثیر غلظت‌های مختلف عصاره حاصل از اندام‌های علف‌های هرز اویارسلام و تاج‌خروس بر جوانه‌زنی و رشد کلزا مورد مطالعه قرار گرفت که این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام شد. فاکتور علف‌هرز در دو سطح (اویارسلام و تاج‌خروس)، میزان عصاره در سه سطح (5،10 و 20 ...

به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و محتوای برخی عناصر پر مصرف و کم‌مصرف در کشت تناوبی کلزا و گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال متوالی (1393-1391) در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی داراب، دانشگاه شیراز انجام شد. فاکتورهای آزمایش در سال اول شامل: کود شیمیایی نیتروژن از منبع اوره (50 تن در هکتار)، کمپوست ضایعات شهری (50 تن در هکتار)، ورمی کمپوست (50 تن در هکتار)، کود گوسفندی (50 تن در هکتار)، کود گا ...

مخلوط و برگرداندن بقایای گیاهی به خاک به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک از ارکان مهم پایداری اکوسیستم‌های کشاورزی است این پژوهش با هدف بررسی کنترل علف‌های هرز مزرعه کلزا (.Brassica napus L)، در طول سال‌های 1388 و 1389 و به صورت چهار آزمایش جداگانه درهر سال در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه اجرا شد. آزمایش‌های انجام گرفته عبارتند از: 1) کشت مخلوط کلزا – یولاف، کلزا - سورگوم و کلزا - چاودار به همراه کشت‌ خالص کلزا که به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و ...

با توجه به اهمیت گندم و دانه های روغنی در ایران و کمبود منابع انرژی در جهان امروز، پژوهشی با هدف ارزیابی چگونگی مصرف انرژی در تولید گندم و کلزا در دو منطقه از شهرستان مرودشت(استان فارس) انجام گرفت.میانگین تولید گندم در مناطق سیدان و حومه به ترتیب 6813/996 و kg/ha 6046/968 و میانگین تولید کلزا نیز برای دو منطقه به ترتیب 2977/760 و kg/ha 2290/787 بود. این در حالی است که میانگین انرژی مصرفی کل در تولید گندم برای دو منطقه به ترتیب 38589/677 و MJ/ha 38817/823 و برای کلزا 31086/779 ...

به منظور بررسی اثر گیاهان پوششی تریتیکاله (× Triticosecale.)، ماشک (villosa Roth. Vicia) و کلزا (.Brassica napus L) بر بیوماس و جمعیت علف‌های هرز مزرعه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تبریز در سال 1391 اجرا گردید. این مطالعه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 9 تیمار و با 3 تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سه تیمار گیاهان پوششی به صورت خالص (تریتیکاله، ماشک گل خوشه ای، کلزا)، سه تیمار کشت درهم گیاهان پوششی (تریتیکاله + ماشک گل خوشه ...

در این مطالعه امکان استفاده از پسماند ساقه کلزا ، در ساخت تخته خرده چوب بصورت خالص و مخلوط با خرده چوب صنعتی مورد مطالعه قرار گرفت. درصد اختلاط ساقه کلزا با خرده چوب صنعتی به ترتیب در چهار سطح 75:25 ، 50 :50 ، 75: 25 ، 0:100 ، مقدار چسب مصرفی(اوره فرمالدئید) در سه سطح 8 ، 10 ، 12 درصد بر اساس وزن خشک ماده اولیه و زمان پرس در سه سطح 5 ، 6 ، 7 دقیقه بعنوان عوامل متغییر انتخاب گردیدند. نمونه شاهد نیز از خرده چوب با شرایط صنعتی تهیه شد. آنگاه ، مدول گسیختگی ، مدول الاستیسیت ...

کلزا با اختصاص 15 درصد کل تولید روغن گیاهی در جهان بعد از سویا و نخل روغنی، مقام سوم را در بین دانه‌های روغنی به خود اختصاص داده است. اقلیم، توپوگرافی و خاک از مهمترین مولفه‌های محیطی هستند که استعداد و قابلیت تولید محصول زراعی در یک منطقه به آنها وابسته است. در این تحقیق سعی شده است با ارزیابی تناسب اراضی بر اساس این معیارها، اراضی مستعد کشت کلزا در سطح استان آذربایجان‌غربی شناسایی شود. در تحقیق حاضر از داده‌های اقلیمی از قبیل دما، بارش، درجه روز، رطوبت نسبی، تعداد روز یخبند ...