عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 676

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور مطالعه اثر زراعت کلزا بر عملکرد گندم و بالعکس و همچنین بررسی اثر آیش در زراعت گندم و کلزا و نیز بررسی و مقایسه اقتصادی این تناوب‌ها، این آزمایش به مدت سه سال در اراضی مناطق گرمسیر کشور (دزفول، داراب و زابل) اجرا شد. مقایسه عملکرد تناوب‌های مختلف نشان داد که عملکرد گندم در تناوب گندم- کلزا- گندم در مقایسه با زراعت تک کشتی گندم- گندم- گندم در داراب 4/13 درصد، در زابل 4/10 درصد و در دزفول 2/3 درصد افزایش یافت. اثر آیش بر عملکرد گندم در منطقه داراب 6/7 درصد و در زابل 5/2 ...

فون حشرات مزارع کلزا در استان فارس مورد مطالعه قرار گرفت. مهمترین حشرات آفت مراحل مختلف رشدی این گیاه شناسایی و اهمیت نسبی آنها بررسی گردید. تعدادی از مهمترین حشرات آفت مزارع کلزای استان فارس عبارتند از : ‏‎Order homoptera, ordercoleoptera, brevicoryne brassicae, chaetochnema tibialis, myzus persicae, phyllotreta atra, neoaliturus( =circulifer)haematoceps, phyllotreta atra, order hemiptera, order lepidotera, dolycorisp. Agrotis spp.eurydema oleraceum. artogeia rapae, lygus s ...
نمایه ها:
خون | 
کلزا | 
گونه | 
حشره | 

هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر بر نگرش کلزاکاران نسبت به توسعه کشت کلزا در استان گلستان می-باشد. به لحاظ روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کشاورزان استان گلستان که در طی سال‌های87-1386 لغایت93-1392 به کشت کلزا پرداخته‌اند، تشکیل داده‌اند(600N=). با توجه به جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد 288 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند(288n=). برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر متخصصان و ...

اثر آللوپاتی علف‌های هرز اویارسلام و تاج‌خروس بر جوانه‌زنی و رشد کلزا در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای در دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر (عج) در سال 1389 بررسی گردید. در شرایط آزمایشگاهی مطالعه تاثیر غلظت‌های مختلف عصاره حاصل از اندام‌های علف‌های هرز اویارسلام و تاج‌خروس بر جوانه‌زنی و رشد کلزا مورد مطالعه قرار گرفت که این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام شد. فاکتور علف‌هرز در دو سطح (اویارسلام و تاج‌خروس)، میزان عصاره در سه سطح (5،10 و 20 ...

گیاه کلزا به خاطر خاصیت روغنی اهمیّت بالایی دارد.برای طبقه بندی آگروکلیمایی این گیاه،پارامتر های موثر بر آن شناسایی شد.برای تعیین آستانه ها و پارامتر های اقلیمی مورد نیاز در کشت کلزا،آمارهای روزانه،ماهانه و سالانه ایستگاه های هواشناسی منطقه از سازمان هواشناسی کشور برای دوره )2012-1999) تهیه گردید.برای دستیابی به اطلاعات مربوط به کشت کلزا،از سازمان جهاد کشاورزی اقدام شد.از نرم افزار GIS برای رقومی سازی و تهیه نقشه ها و نرم افزار EXCELجهت انجام محاسبات آماری استفاده گردید. سپس ...

چکیده تولید دانه های روغنی درایران تنها 10 درصد روغن مصرفی کشور را تامین می کند. این درحالی است که شرایط اقلیمی کشور پتانسیل تولید دانه های روغنی درحد خودکفایی را دارا می باشد. ازبین دانه های روغنی کلزا گیاهی است بادرصد بالای روغن گیاهی( 45-40) که می توان از آن در کاهش واردات دانه های روغنی استفاده نمود. متاسفانه کشت وتوسعه این گیاه آن طوری که باید وشاید مورد پذیرش کشاورزان شهرستان کرمانشاه واقع نشده است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر برپذیرش کشت کلزا در شهرستان کرمانشا ...

علف‌های هرز انگل یکی ازمشکلات مهم کشاورز یدراغلب نقاط جهان به شمارمی‌روندکه می‌توانند در مواردی تمام محصولات مزرعه رانابود کنند. در میان گیاهان انگلی گلدار،گل جالیزیکی ازانگلهایی است که به محصولات زراعی و باغی خسارت شدیدی واردمی‌کند.کلزا (Brassica napus) یکی از محصولات زراعی مهم جهان است که از لحاظ تولید روغن در رتبه دوم بعد از سویا قرار دارد. از جمله مسائلی که کشت این گیاه زراعی را با مخاطره مواجه می سازد، خسارت گل جالیز بر روی این گیاه می باشد که کاهش عملکرد قابل توجهی را س ...

شناخت و تعیین نواحی مستعد اکولوژیکی برای بستر سازی مناسب در بر نامه ریزی منطقه ای و بویژه بخش کشاورزی امری حیاتی و مهم می باشد. هدف از انجام پژوهش این بوده که توان و پتانسیل کشاورزی شهرستان ایذه برای کشت کلزا با بررسی عوامل طبیعی و اقلیمی شناسایی و پهنه بندی شود و اثر گذاری هر یک از این عوامل مورد بررسی قرار گیرد. 12 لایه مورد استفاده عبارتند از لایه های ارتفاع، شیب، فرسایش، زمین شناسی، خاک، کاربری اراضی، پوشش زمین، تیپ اقلیمی، متوسط دمای سالانه، متوسط بارش سالانه، حداکثر دم ...

لکه برگی آلترناریایی یکی از مهم‌ترین بیماری‌های قارچی گیاهان خانواده چلیپائیان است که همه ساله تولید این گیاهان را از نظر کمی و کیفی تحت تاثیر قرار می‌دهد. اين بيماري در اغلب مناطق دنیا توسط سه گونه بذر‌زاد از قارچ آلترناريا به نام‌هاي Alternaria brassicae ، brassicicola . AوA. raphani ایجاد می‌شود. آلودگي به وسيله اين بيمارگرها عامل مهمي در کاهش جوانه زني بذر به حساب مي‌آيد. گونه A. brassicae به عنوان عامل بيماري لکه برگی آلترناریایی در کانادا، آمریکا، هند و اغلب کشور ...