عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 173

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور مطالعه برخی از خصوصیات فیزیولوژیک مرتبط با قدرت منبع و هم‌چنین تجمع ماده خشک و قندهای محلول و انتقال مجدد آن‌ها به دانه‌های گندم تحت شرایط تنش رطوبتی ،آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح کرت‌های خرد شده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای رطوبتی شامل: آبیاری کامل(شاهد) و قطع آبیاری در شروع مرحله پر شدن دانه در کرت‌های اصلی و چهار ژنوتیپ گندم مرودشت (حساس به تنش رطوبتی آخر فصل)، پیشتاز، لاین‌های 336 و DN-11(مقاوم به تنش رطوبتی آخر فصل) در کرت های ...

به منظور بررسی اثرات کود دامی و کودهای زیستی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی چای ‌ترش آزمایشی در مزرعه آموزشی- پژوهشی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال 1391 به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح کود دامی شامل: شاهد (بدون کود دامی)، 10 تن و 20 تن در هکتار و8 سطح مصرف کود زیستی شامل: شاهد (بدون مصرف کود زیستی)، نیتروکسین، بیوسولفور، فسفات بارور2، نیتروکسین+ بیوسولفور، نیتروکسین+ فسفات بارور2، بیوسولفور+ ف ...

نتیجه: آزمایش فوق در شرایط مزرعه با چهار تیمار مختلف کود ازته به میزان صفر، 75، 150 و 300 کیلوگرم در هکتار ازت خالص از منبع اوره در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به مرحله اجرا درآمد. برای به دست آوردن ارتباط بین عدد کلروفیل‌متر و میزان ازت جذب شده در گیاه و مقدار محصول در سه مرحله چهار، شش و ده برگی اقدام به نمونه‌برداری از گیاه نموده و میزان ازت کل و کلروفیل آن را اندازه‌گیری نمودیم. بدین طریق مشخص می‌شود که تا چه سطح کودی میزان کلروفیل گیاه افزایش یا کاهش یا ثابت ...
نمایه ها:
گیاه | 
ذرت | 
برگ | 
خاک | 

تعیین مناسبترین مقدار کود ازته و زمان سرک و ارتباط آنها با مقدار کلروفیل برگ هدف این طرح بوده است . لذا آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات به اجرا در آمده که تیمارها شامل فاکتور ‏‎A‎‏ ( زمان سرک ) در دو سطح ‏‎T1‎‏ و ‏‎T2‎‏ به ترتیب توزیع کود سرک 5 و 3 هفته بعد از نشا کاری، و فاکتور ‏‎B‎‏ ( مقادیر کود ازته ) در شش سطح صفر، 15، 30، 45، 60، 75 کیلو ازت در هکتار می باشد . اندازه گیری کلروفیل در بوته های انتخابی و برگ ...
نمایه ها:
برگ | 

استفاده صحیح و مناسب از کودهای ازته همراه با مدیریت خوب می‌تواند میزان شسته شدن نیترات موجود در خاک به آبهای زیرزمینی و نهایتا" آلودگی محیط زیست را به حداقل برساند. اهداف انجام این آزمایش 1) پیشنهاد روشی سریع و مناسب برای تعیین میزان نیترات خاک و کلروفیل گیاه جهت تصمیم‌گیری در دادن کود سرک . 2) تعیین چگونگی توزیع نیترات در مزرعه (ذرت فاریاب ) و ارائه طرقی جهت بهبود نحوه نمونه‌برداری خاک و توصیه مقدار کود ازت‌دار . 3) مقایسه میزان کود ازته مورد نیاز ذرت فاریاب با مقدار کود مصر ...
نمایه ها:
خاک | 

به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی کلسیم، پتاسیم و منگنز روی خصوصیات رویشی گلرنگ ( پدیده) در شرایط تنش شوری، آزمایش گلدانی در گلخانه دانشگاه ولی عصر رفسنجان اجرا شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل دو عاملی، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. عامل اول شوری در چهار سطح، شامل بدون شوری و شوری 500، 1000 و 1500 میلی گرم کلرید سدیم بر کیلوگرم خاک بود و عامل دوم محلول پاشی در چهار سطح محلول پاشی نیترات کلسیم و پتاسیم دی هیدروژن فسفات هریک با غلظت ده میلی مولار و محلول پ ...
نمایه ها:
گلرنگ | 

این پژوهش در دو سطح آزمایشی 1و 2 انجام شد. آزمایش اول به منظور بررسی تیمار دمایی(1، 3، 5/5، 8 درجه سانتی‌گراد) و لایه شاخه(لایه بالایی، لایه میانی، لایه پایینی) روی رشد و عملکرد گیاه رز در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی، با 12 ترکیب تیماری، 4 تکرار و در هر تکرار 3 نمونه اجرا شد. در طول آزمایش، صفات کیفی شامل زمان تا جوانه زنی، قطر جوانه، طول جوانه، تعداد برگ، وزن تر و تعداد قلمه‌های سیاه شده مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که طول و قطر جوانه در دمای پایین و لایه میانی و ...
نمایه ها:
رز | 

تغذیه معدنی گیاه از عوامل مهم و تعیین کننده عملکرد و رشد و نمو به حساب می آید در این رابطه نیتروژن ‏‎(N)‎‏ اثر عمده ای د رکنترل رشد دارد. و در مناطق خشک و نیمه خشک کمبود آن به شدت در خاک احساس می شد . توصیه های کودی برای گیاهان نیازمند معمولا بر اساس آزمایشات خاک و گیاه صورت می گیرد که پر هزینه و وقت گیر است . از آنجائیکه در شرایط استرس نیتروژن ، برگهای گیاه دچار کلروز و رنگ پریدیگی می شود می توان با استفاده از کلروفیل منجر بین میزان ازت موجود در گیاه و محتوی کلرفیل روابطی ...
نمایه ها:
ذرت | 
همدان | 
شهر | 

به منظور بررسی اثر CCC بر مقدار رشد و کلروفیل گیاهچه شش رقم برنج ایرانی آزمایش در شرایط آزمایشگاهی و کشت آبی با استفاده از محلول غذایی انجام شد. اثر CCC در کاهش طول شش رقم مذکور یکسان نبود، ضمن اینکه طول قسمت هوایی ارقام شاه‌پسند، بینام، دم سفید و سالاری را کاهش داده بود، بر ارقام سفیدرود و دم سیاه بی‌اثر بوده است . مقدار کلروفیل a, b و کلروفیل کل تحت اثر تیمار CCC کاهش یافته ولی این کاهش فقط در رقم دم سیاه کاملا مشهدو است . احتمالا اثرات کاهنده CCC در برنج (برخلاف گندم و جو) ...