عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای اثر دهانشویه های پرسیکا و کلرهگزیدین به همراه فاز I در بیماران با پاکتهای mm 5-4 توسط بررسی ایندکسهای PBI PPD، PAL و نیز Symptom خونریزی، بو و مزه بد دهان جهت بررسی افزایش سلامت پریودنتال در بیماران می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات توسط یک پرسشنامه و مقایسه ایندکسها و اطلاعات قبل و 4 هفته پس از انجام فاز I و تجویز دهانشویه نتایج زیر بدست آمد. میانگین کاهش عمق پاکت (PPD) در گروه تست mm61/0 و در گروه کنترل mm96/0 و میانگین کاهش PBI در گروه تست 2 ...

علت میکروبی ژنژیویت و مشکلات تمیز کردن مکانیکی دندانها، سبب استفاده از کنترل شیمیایی پلاک، جهت مهار پیشرفت پلاک، مهار تجمع میکروبی اولیه، حذف پلاک‌های موجود و تغییر پاتوژنیسیتی می‌شود. هدف از این مطالعه، مقایسه اثرات بالینی یک دهانشویه جدید اکسیژن‌دار با ماده فعال تحقیق شد که بعد از انجام planing, Scaling ‏‎Root‎‏ در دو گروه (10 نفره) تقسیم شدند. سه روز بعد از جرمگیری، به گروه آزمایش دهانشویه اکسیژن‌دار و به گروه شاهد، دهانشویه Placebo بمدت 4 هفته تجویز شد. بیماران در این مدت ...

در این رساله 106 مورد توده داخل اسکروتوم در طی 10 سال در بیمارستان سینا از 1376-1366 مورد بررسی قرار گرفت . 2 مورد آن هماتوم و سل، 5 مورد توده های مربوط به آدنکس، 2 مورد تومورهای خوشخیم بیضه و 97 مورد آن تومورهای بدخیم بیضه بود . پارامترهای مورد مطالعه در این تحقیقات عبارتند از شیوع نژادی، جغرافیایی، شغلی، بررسی تومور مارکرهای تومور بیضه و ارتباط آنها با مرحله بیماری، بررسی درجه ویژگی و حساسیت ‏‎CT Scan‎‏ در ‏‎Staging‎‏ تومور بیضه، بررسی تصاویر سونوگرافی در تومورهای بیضه راست ...

اگرچه تجویز دفروکسامین تزریقی در درمان مسمومیت حاد و مزمن آهن بسیار موثر می باشد ولی جذب ناکافی دارو از دستگاه گوارش و در نتیجه عدم وجود فرآورده های خوراکی که بتواند در درمان سمیت سیستمیک آهن بکار برده شود از معایب اصلی این دارو بشمار می آید. این مطالعه به منظور تعیین اثربخشی محلول دفروکسامین خوراکی و مقایسه آن با داروی تزریقی موجود و نیز شناسایی عوامل موثر در جذب گوارشی دارو انجام شده است. در بخش ‏‎ex vivo‎‏ میزان نفوذپذیری محلول دفروکسامین در قسمت های مختلف روده (دئونوم-ژئو ...