عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هایدگر در «هستی و زمان» در پی پرسش از هستی، به اگزیستانسیال‌ها یا ساختارهای وجودی دازاین پرداخته است. غایت تعلیم و تربیت در دیدگاه هایدگر تحقق دازاین اصیل است که بواسطه‌ی آزادی از سلطه‌ی کسان به هستیِ خودینه‌اش دست می‌یابد. بنابراین تعلیم و تربیت از منظر هایدگر فرایند رهاسازی فراگیر تلقی می‌شود؛ و فلسفه‌ی تعلیم و تربیت در این راستا رسالتی بس عظیم را بر عهده می‌گیرد چرا که می‌بایست فرد را نسبت به هستیِ خود و رابطه‌ای که با این هستی دارد، و چگونگی درک و دریافت هستی آگاه کند. ای ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه راهبردهای انگیزشی (جهت گیری های هدف و ساختارهای ادراک شده هدف کلاس درس) و راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش 1500 نفر از دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستانهای سنندج و کامیاران بود. برای انجام این پژوهش 160 دانش آموز (80 پسر و 80 دختر) به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و همه آنها پرسشنامه های جهت گیری هدف چهاربعدی، ساختارهای ادراک شده هدف کلاس درس و راهبردهای شناختی و فراشناختی را ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نگرش‌ها و باورهای معلمان در مورد کنترل کلاس و ویژگی‌های دموگرافیک مربوط به آنها (جنسیت، سابقه تدریس، رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی) با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان یزد می‌باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 120 نفر از معلمان پایه پنجم ابتدایی (60 معلم زن و 60 معلم مرد) شهرستان یزد است که به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه نگرش‌ها و باور ...

هدف این پژوهش مستند‌‌سازی اهمیت الگوی مدیریت آموزش علوم با شناسایی تأثیر کاربرد اصول سلامت سازمانی در مدیریت کلاس درس جغرافیای سال دوم دبیرستان دخترانه کوهدشت است. در این پژوهش از روش شبه آزمایشی یا نیمه تجربی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی دانش‌آموزان دختر پایه دوم دبیرستان شهرستان کوهدشت که در سال تحصیلی 93-92 به تحصیل اشتغال دارند تشکیل می‌دهد. از این تعداد یک مدرسه و از مدرسه مذکور دو کلاس هر یک شامل25 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه ...

مسئله زمان بندی در بسیاری از صنایع و بخش های مختلف مشاهده می شود. در جائیکه تعداد زیادی از افراد، نیازمند این هستند که رفت و آمد و قرار ملاقات هایشان ساختار بندی شود، می توان مسئله زمان بندی را مطرح ساخت. یکی از بخش هایی که همواره به یک جدول زمان بندی خوب احتیاج دارد، بخش آموزش است. با توجه به تعداد زیاد جمعیت در یک موسسه آموزشی( دانش آموزان و معلمان در مدارس یا دانشجویان و اساتید در دانشگاه ها) و برنامه های مختلف درسی، وجود یک جدول زمان بندی خوب به منظور استفاده بهینه از زم ...

تعامل نقشی محوری در آموزش و یادگیری ایفا می کند، به ویژه آن نوع تعاملی که بین معلم و دانش آموز رخ می دهد. البته، این تعامل نه به سهولت ایجاد شده و نه محصول روش های تدریس است. تعامل با کیفیت در وهله‏ی اول منوط به آگاهی معلم نسبت به کنش های تعاملی خویش همچون پرسشگری، بازخورد، نوبت گیری و غیره است. بکارگیری زمان انتظار، مدت زمان درنگ پس از سخن (پرسش) معلم و یا سخن (پاسخ) زبان آموز، کنشی تعاملی است که قابلیت های آن در عرصه ی تحقیق مغفول واقع شده است. در این راستا، مطالعه ی حاضر ب ...

ارتقاءکیفیت آموزشی یکی از مهم ترین نگرانی های مسئو لین آموزشی است.متخصصان معتقدند شناسایی عوامل موثر بر یادگیری می تواند نقش بسزایی در ارتقاء یادگیری بازی کند.. یکی از این عوامل ، محیط آموزشی است. با در نظر گرفتن ابعاد نوروفیزیولوژیک یادگیری و سبک یادگیری فراگیران چنین به نظر می رسد که خستگی ناشی از وضعیت نامناسب نشستن در کلاسهای درس برای مدت طولانی و عوارض ثانویه آن منجر به بروز اختلال در میزان یاد گیری دانشجویان و خستگی آنان می شود.این پژوهش قصد دارد تاثیر اجرای تمری ...

هدف پژوهش حاضر، تأثیر طراحی انگیزشی آموزش بر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری در آموزش دانشگاهی بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث گرد‌ آوری داده‌ها، آزمایشی بود که از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش، تمام دانشجویان مقطع کارشناسی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393 بودند که با توجه به ضرورت همکاری استاد درس در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و قابلیت تبدیل دانشجویان به دو گروه آزمایش و ک ...

امروزه مسئله بحران انرژی در دنیا به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است. نور روز و استفاده موثر از آن از جمله عوامل کاهش مصرف انرژی محسوب می‌شوند، که تاثیر بسزایی بر کیفیت فضای داخلی و شرایط روحی و جسمی کاربران آن دارد. جهت بهره گیری از این پتانسیل طبیعی در طراحی معماری لازم است ابتدا نور روز و ویژگی‌های آن را شناخت و راهکارهای موثر بر طراحی مناسب، با توجه به نور روز را فرا گرفت. از این رو در این پژوهش پس از شناخت و تحلیل نور روز و روش‌های هدفمند در طراحی و همچنین معرفی سیستم‌ه ...