عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر کفایت سرمایه بر پایداری سود در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. تحقیق حاضر‌ به لحاظ هدف، ‌یک‌ تحقیق کاربردی و ‌از لحاظ‌ روش‌تحقیق از نوع همبستگی‌ است. جامعه آماری این پژوهش شامل بانک‌هایی است که در سال‌های 1389 تا 1394 در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته‌اند. با توجه به محدودیت های اعمال شده، تعداد 15 بانک به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل آمار ...
نمایه ها:

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد و سالم است. هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقاء سیستم بانکداری موجب خواهد شد که جریان پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. ارتباط صحیح بین نظام‌های مالی و تولیدی در هر کشوری به صورت کارا و سالم یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب خواهد شد. همان‌گونه که اشاره شد، بانک‌ها بعنوان بخش اصلی نظام مالی ...
نمایه ها:

سود خالص یکی از مهمترین فاکتورهای موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری می‌باشد و تأثیر مهمی بر قیمت سهام شرکت و پاداش مدیران و انتخاب مجدد آنها دارد، به همین دلیل مدیران برای افزایش سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری از انگیزه‌های بالایی برخوردار می‌باشند، بانک‌ها نیز به عنوان یکی از نهادهای بزرگ اقتصادی و با توجه به مقوله جدایی مدیریت از مالکیت در آنها از این موضوع مستثنی نمی‌باشند، در تحقیقات اخیری که در حوزه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها انجام شده است، شاخص‌های CAMEL به عنوان مهمترین ع ...

انتخاب روش‌های مناسب و کارآمد برای ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها یکی از مهمترین موضوعاتی که در طول چند دهه اخیر مورد توجه تحلیل گران و محققین بانکی قرار گرفته است، از جمله مهمترین شاخص‌هایی که برای ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها مطرح شده است، استفاده از شاخص‌های CAMEL می‌باشد که شامل پنج شاخص کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت مدیریت، کیفیت درآمدها و نقدینگی می‌باشد، لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر شاخص‌های CAMEL بر عملکرد مالی بانک‌ها می‌باشد. برای این منظور، جامعه آماری تحقیق ...

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری ایران (بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) می باشد. در این راستا جامعه آماری پژوهش شامل 12 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و اطلاعات مربوطه در یک دوره 6 ساله از سال 1389 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به منظور انجام آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون و روابط همبستگی استفاده شده است. فرضیه های پژوهش شامل بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی به عنوان متغیر وابسته با تسهیلات ...