عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 142

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دستمزد نيروي کار به این دلیل که مهمترين ساز وكارهاي ايجاد تعادل در بازار كار به شمار مي آيند، از ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعي مورد توجه سياستگذاران قرار دارد. بنابراین نمي توان به سادگي از کنار آن گذشت و بايستي سعي شود که تمامي عوامل موثر بر آن مورد شناسايي قرارگيرد تا موجب اتخاذ بهترين تصميمات توسط سياستگذاران گردد. بر این اساس، مطالعه حاضر درصدد است که عوامل موثر بر شکاف دستمزد، ميان ایران وکشورهاي در حال توسعه ي منتخب را در قالب مدل جغرافياي جديد اقتصادي مورد بررسی قرار ...

نقش و جایگاه دولت در فعالیت های اقتصادی و چگونگی تأثیر تصمیمات دولت بر متغیرهای اقتصادی، از موضوعات مهم در مباحث اقتصادی است. در میان متغیرهای کلان اقتصادی، مصرف خصوصی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده طرف تقاضای اقتصاد می باشد که تغییرات آن اثر قابل توجهی بر تقاضای کل دارد. شدت تأثیر تغییرات مخارج دولتی روی تقاضای کل و سایر متغیرهای کلان اقتصادی، به رابطه ی بین مصرف خصوصی و مصرف دولتی و جانشینی و یا مکمل بودن آن ها نسبت به همدیگر بستگی دارد. اگر مصرف دولتی جانشینی برای مصرف خصوصی ...

این تحقیق با استفاده از مدل‌های رشد درون‌زا مبتنی بر تحقیق و توسعه ، تأثیر فعالیت‌های تحقیق و توسعه را بر رشد اقتصادی ابتدا در سطح کلان و سپس در سطح بخش‌های تولیدی خاص به تفکیک سه نمونه کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای درحال توسعه و نمونه متشکل از مجموع هر دو دسته کشورها، مورد ارزیابی قرار داده ‌است. فرضیه اصلی این تحقیق وجود رابطه مثبت و معنی دار بین سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و رشد اختراعات کاربردی شده و نیز وجود همین رابطه بین رشد اختراعات و رشد اقتصادی در سطح کلان و در ...

طی چند دهه گذشته نگاه به ابعاد رشد و توسعه اقتصادی، جایگاه بالاتری در میان سیاسیون و دولتمردان پیدا کرده است. طی این مدت اکثر قریب به اتفاق دولتمردان چهارگوشه جهان به دنبال پیدا کردن عوامل موثر رشد و توسعه اقتصادی کشورهایشان بوده‌اند. در این بررسی با ارائه شواهد و قرائن موجود در جهان و با استناد به آمار و ارقام در سالهای اخیر سعی می‌شود تاثیرفناوری اطلاعات در رشد اقتصادی نشان داده شود. در این مطالعه پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز در دوره زمانی2000 تا 2005 ، به ت ...

تجارت بین الملل به دلیل اهمیت روز افزون وابستگی متقابل میان کشورها و نقش عمده ای که روابط تجاری در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. در اواخر دهه 1970 میلادی تلاش های زیادی جهت رفع کاستی های نظری در تئوری های مرسوم تجارت و ارائه توضیحات مناسب و تکمیلی برای مشاهدات تجربی تجارت بین الملل صورت گرفت که پدیده تجارت درون صنعت حاصل آن می باشد. تجارت درون صنعت به معنای صادرات و واردات همزمان گروه کالاهای مشابه در یک صنعت خاص می باشد. این نوع تجارت بیش ...

حقوق مالکیت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد، که بررسی چگونگی اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی رویکردهای مناسبی را پیش‌روی سیاست-گذاران کلان کشورها می‌گذارد. پژوهش حاضر، اثرگذاری حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای جهان را مورد آزمون قرار داده‌است. برای این منظور با استفاده از داده‌های 102 کشور در قالب دو گروه از کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه در بازه‌ی زمانی 11 ساله-ی 2000 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته‌است. مدل مورد نظر در این ...

طی سالهای اخیر مصرف گاز جهان روند افزایشی با شیب کاهنده داشته است .به نحویکه سهم کشورهای توسعه یافته ازمصرف گاز طبیعی در طی زمان کاهش یافته و سهم کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است . از آنجا که رشد کشورهای در حال توسعه با تاخیر نسبت به کشورهای توسعه یافته شروع شده است ، نیاز آنها به منابع مختلف انرژی از جمله گاز در دهه های اخیر افزایش یافته است .در این رساله تلاش می شود تا براساس فرضیه های موجود رابطه علی بین رشد اقتصادی و مصرف گاز طبیعی نشان داده شود.همچنین ما بدنبال دستی ...

افزایش دسترسی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و جذب دانش فنی و مدیریتی در جریان سرریز تحقیق و توسعه خارجی و انطباق آنها با شرایط داخلی تولید نیاز به سرمایه‌گذاری در منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآمد دارد. در ادبیات اقتصادی موضوع این گونه بیان می شود که سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی و اثر متقابل این دو عامل بر یکدیگر می‌توانند موجبات ارتقای کارایی فنی عوامل تولید را فراهم آورند. هدف از پژوهش حاضر ، بررسی اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه ...

باتوجه به اهمیت فناوری اطلاعات وارتباطات طی دهه های اخیر و نقش تاثیرگذار آن بررشد اقتصادی، این تحقیق تلاش دارد تا اثر فناوری اطلاعات وارتباطات را مورد تجزیه وتحلیل قراردهد. این مطالعه بر 30 کشورمنتخب درحال توسعه با استفاده ازروش داده های تابلویی طی دوره 2010-2000 صورت گرفته است . یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب مورد مطالعه دارد، به طوری که به ازای یک واحد افزایش درشاخص فرصت دیجیتالی(DOI)، رشد اقتصادی ...