عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر، مقایسه تاثیرات کوتاه مدت برنامه های گرم کردن با استفاده از حرکات کششی متفاوت بر عملکرد های توان بی هوازی، دوی سرعت و چابکی بازیکنان مرد فوتسالیست بود. از این رو، 20 بازیکن مرد فوتسال، (با میانگین سنی: 4/93±18/34 سال، وزن: 11/40±60/57 کیلوگرم، قد:6±170/14 سانتی متر و تجربه رشته ورزشی: 2/09±2/07 سال) در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها به 4 گروه 5 نفره تقسیم شدند. هر گروه به طور جداگانه 4 برنامه کششی متفاوت را در 4 روز غیر متوالی به روش کانتربالانس انجام دادند. ...

هدف از تحقیق حاضر تعیین آثار یک وهله کشش ایستا و PNF بر حداکثر گشتاور نیروی درون‌گرا و عملکرد چابکی بازیکنان مرد فوتسالیست بود. بدین منظور تعداد 12 نفر از بازیکنان مرد فوتسالیست شهرستان کرمانشاه با میانگین سنی 88/0±33/22 سال، قد 21/6±75/175 سانتی-متر، وزن 64/3±75/68 کیلوگرم، شاخص توده بدن 23/1±57/22 کیلوگرم بر مجذور متر و درصد چربی بدن 58/3±65/15 که حداقل 2 سال سابقه تمرین داشتند به طور تصادفی انتخاب و در 4 پروتکل تمرینی متفاوت قرار گرفتند. پروتکل‌های تمرینی شامل 3 کشش ایستای ...

مقدمه و اهداف :از آنجاکه در مسابقات ورزشی بویژه در سطوح جهانی و المپیک رقابت بسیار نزدیک و صدم های ثانیه سرنوشت مدال ها را تعیین می کند،توجه به جزئی ترین مسائل که بتواند عملکرد ورزشکار را با در نظرگرفتن حداقل آسیب بالا ببرد بسیار حائز اهمیت است.وجود سیستم تعادلی مناسب به عنوان یکی از مهمترین عوامل در این زمینه محسوب می شود و هر فاکتوری که به نوعی بر این سیستم تاثیرگذار باشد می تواند در عملکرد کلی ورزشکار و در نهایت بر نتیجه کار او نیز موثر واقع شود.اخیرا در مورد استفاده از تم ...

تیراندازی مهارتی است که به ثبات و یکنواختی بالایی نیاز دارد. کوچکترین تغییرات می تواند آثار بزرگی بر عملکرد تیرانداز داشته باشد. بر این اساس شیوه گرم کردن نقش مهمی بر اجرای تیراندازی خواهد داشت. هدف از این پژوهش مقایسه اثر سه روش گرم کردن ( فعالیت هوازی، حرکات ثبات مرکزی وکشش ایستا) بر عملکرد تیراندازان نخبه زنان ایران بود. شانزده تیرانداز زن (سن3/65 ± 0/ 25، وزن10/0 ± 67/0، قد 5/09 ± 165/2، سابقه تیراندازی 0/90 ± 1/5و رکورد 4/45±367/14) در مطالعه شرکت کردند که به طور تصادفی ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی ومقایسه اثر حاد کشش ایستا، پویا وترکیبی با وقفه های زمانی 2و5 دقیقه بر اجرای پرش عمودی و فعالیت الکتریکی عضله پهن داخلی به هنگام پرش، در دختران تمرین نکرده بود. بدین منظور تعداد 11 آزمودنی با میانگین و انحراف استاندارد سن 90/0±58/21 سال، قد 91/4±67/162 سانتیمتر، وزن 02/1±87/59 کیلوگرم و نمایه توده بدنی 88/3±63/22 کیلوگرم بر مترمربع، از میان 20 دختر تمرین نکرده دانشگاه تربیت معلم تهران که در پاسخ به فراخوان همکاری، داوطلبانه اعلام آمادگی کرده بودند ...