عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زنگ قهوه ای یکی از بیماریهای مهم برگی گندم بعد از زنگ زرد می باشد و استفاده از ارقام مقاوم یکی از بهترین روش کنترل آن بشمار می آید در این بررسی تعداد 184 رقم و لاین گندم دیم در مناطق مختلف در شرایط مزرعه ای و همچنین در مرحله گیاهچه ای در گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفتند نتایج حاصل از بررسیها نشان داد که تنوع ژنتیکی زیادی در بین ژنوتیپ های مورد مقایسه از نظر این بیماری وجود دارد و برخی از ارقام حتی در شرایط گلخانه ای نیز از مقاومت خوبی برخوردار بودند که این ارقام می توانند در ص ...

این آزمایش به منظور ارزیابی مقاومت ارقام و لاینهای پیشرفته گندم نان مناطق دیم کشور (به تعداد 184 رقم و لاین پیشرفته) نسبت به بیماری زنگ زرد در شرایط آلودگی مصنوعی مزرعه و زیر آبیاری میست در هشت منطقه از کشور اجرا گردید. این مواد در کرج علاوه بر شرایط مزرعه ای در شرایط گلخانه ای نیز ارزیابی شدند. با توجه به ضرایب آلودگی هر کدام از ارقام و لاینهای آزمایشی در هشت منطقه از کشور قضاوت در مورد وضعیت حساسیت یا مقاومت ارقام و لاینهای آزمایشی به عمل آمد. براساس نتایج یادداشت برداری، د ...

ارزیابی صحرائی، گلخانه ای بر همکنش فسفر و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی برنج در شرایط غرقابی و همچنین مطالعه بر همکنش این دو عنصر غذایی بر مقدار فسفر و روی و سایر عناصر غذایی کم مصرف کاتیونی عصاره گیری شده در سه خاک آهنکی با کربنات کلسیم معادل متفاوت در زمانهای مختلف. ...

این طرح به منظور ارزیابی 200 رقم پیشرفته گندم دیم نسبت به زنگ قهوه ای در دو مرحله گیاهچه ای در گلخانه های کرج و گیاه کامل در شرایط مزرعه در 5 منطقه مهم شیوع بیماری به مرحله اجرا درآمد. در آزمایشی مرحله گیاهچه ای ابتدا با تکثیر اسپور منطقه کرج بر روی رقم حساس بولانی و کاشت لاین های پیشرفته گندم دیم در درون گلدان های پلاستیکی در شرایط گلخانه ای در دمای ‏‎19+2c‎‏ مایه زنی و نگهداری شدند و پس از گذشت 12-10 روز از واکنش ارقام براساس مقیاس 4-0 یادداشت برداری شد. در آزمایش گیاه کامل ...

یکی از مشکلات عمده که در تولید محصولات گلخانه ای وجود دارد، طغیان بعضی از آفات و بیماریها در محیط گلخانه است، که هر ساله خسارت زیادی را به تولیدات گلخانه ای وارد می سازد. یکی از این بیماریها نماتد است که در داخل گلخانه های استان به طور گسترده ای شایع است و هر ساله مقدار زیادی سموم نماتدکش (متام سدیم و متیل بروماید) برای مبارزه با آن مصرف می گردد که علاوه بر هزینه بالا، خسارات زیست محیطی مختلفی را در پی دارد. طرح مذکور جهت بررسی امکان جایگزینی دو عصاره گیاهی کور و اسفند به جای ...

در این بررسی مقاومت تعداد 217 لاین و رقم گندم نسبت به زنگ قهوه ای ارزیابی گردید. در مرحله گیاهچه ای با جدایه 85 زنگ قهوه ای تلقیح مصنوعی گردید که 24 لاین دارای عکس العمل 5، 24 لاین خیلی مقاوم و 11 لاین نیمه مقاوم، 157 لاین نیمه حساس و 2 لاین عکس العمل حساس نشان دادند. نتایج آزمایش در مرحله گیاه کامل نشان داد که در گچساران 27 لاین حساس، 128 لاین نیمه حساس 29 لاین نیمه مقاوم و 18 لاین دارای تیپ آلودگی مقاوم بوند. در اهواز 41 لاین دارای تیپ آلودگی حساس، 50 لاین نیمه حساس، 77 لای ...

تولیدات غیر نفتی از موضوعات اساسی است که در تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی حائز اهمیت می باشد. از جمله این نوع تولیدات می توان به کشت گلخانه ای اشاره نمود که مستلزم برنامه ریزی جامع به منظور حداکثر استفاده از ت وانمندی ها و استعدادها است. با توجه به تنوع آب و ه وایی ایران، استعداد طبیعی برای رویش انوع گیاهان و محصولات کشاورزی در مناطق مختلف کشور وجود دارد. از جمله این نواحی شهرستان خمین در استان مرکزی است که از مراکز مستعد کشت گلخانه ای گل و گیاهان زینتی در کشور محسوب می شود. ...

در اولین سال اجرای این طرح، پس از تعیین موقعیت و وضعیت ، اسکلت آلومینیومی و دریچه‌های ورود هوای چهار واحد گلخانه به ابعاد 6/5×6 و 9×6/5 مترمربع، هر کدام دو واحد، طراحی و بنا شد. مقدار انرژی مورد نیاز برای گرم کردن گلخانه در سردترین روزهای سال از روشهای طراحی مهندسی انتقال حرارت و ترمودینامیک محاسبه شد و 540 متر لوله به قطر 4 سانتی‌متر برای انتقال گرما از جریان بخار آب به محیط گلخانه نصب شد. پس از محاسبه مقدار جابجایی هوا برای خنک کردن گلخانه در فصول گرم سال، دو دستگاه فن سانت ...

بیش از 50 نمونه خاک یک کیلویی از چند استان کشور (کرمانشاه، مازندران و فارس) جمع آوری و از بین آنها تعداد 20 نمونه خاک دارای طیف وسیعی از مقدار گوگرد و بعضی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی انتخاب و مجددا نمونه های انبوه از مناطق تهیه و برای آزمایشات گلخانه ای و تجزیه های آزمایشگاهی آماده سازی گردید. کشت گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 20 خاک و 3 سطح گوگرد مصرفی (0، 10 و 20 میلی گرم در کیلوگرم خاک به صورت سولفات کلسیم ) 1 و 4 تکرار روی گیاه کلزا (رقم بهار ...