عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 85

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش ابتدا جوانه‌زنی دانه گیاه کهور Prosopis koelziana در محیط کشتهای سترون SH,B5,MS و نتایج حاصل از خراش دادن سطحی از طریق شیمیایی در میزان جوانه‌زنی بررسی شد و سپس با تهیه برون کشتهائی از دانه‌رستهای کهور پرورش یافته در محیط کشت سترون، کشت درون شیشه‌ای (Invitro)این گیاه در محیط کشت MS و اثر برخی عوامل شیمیائی-هورمونی (2ip,Kin,BA,IBA,IAA,NAA) به کالزائی و اندامزائی برون کشتها مورد بررسی قرار گرفت . در کشت برون کشتها درون شیشه از قطعات ، مریستمهای راسی و کناری، برگهای ...
نمایه ها:
کهور | 
شوری | 

تحقیق حاضر در ارتباط با جایگاه کشت چای در توسعه اقتصادی-اجتماعی منطقه رودسر می‌باشد. از آنجائیکه بررسی چگونگی ارتباط متقابل انسان و محیط و عامل پراکندگی فعالیتهای انسانی در جغرافیا مورد بررسی قرار می‌گیرد، لذا چایکاری نیز به عنوان یک فعالیت اقتصادی به علت تاثیر عوامل اکولوژی انسانی و طبیعی از پراکندگی خاصی برخوردار بوده و موجب شکل‌گیری سازمان فضائی و چشم‌انداز جغرافیائی شده است . منطقه رودسر با دارا بودن 27 درصد سطح زیر کشت و بیش از 40 درصد تولید چای کشور به عنوان یکی از مراک ...

در این بررسی دو روش تولید نهال زیتون که با هدف تکثیر و انبوه‌سازی، کمتر مورد توجه تولیدکننده قرار گرفته‌اند، مطالعه گردید. هسته‌ها(درونبر حاوی بذر) رقم Arbequina در هفت نوبت زمانی و در آخرین مراحل رسیدن بذر، از هفتهء سوم شهریور تا هفتهء اول آبان ماه 1374، از یک پایه درخت موجود در باغ سلکسیون ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار، جمع‌آوری شدند. سپس تحت تیمارهای مختلف بستر کشت (در 2 سطح)، محیط رشد(در 2 سطح) و خراشدهی(در 3 سطح) قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که بین زمان برداشت هسته‌ها، ب ...
نمایه ها:
بذر | 
زیتون | 
تولید | 

اخیرا، در شهرستان نی‌ریز، زارعین تمایل ویژه‌ای به کشت پسته از خود نشان داده‌اند. حدود 95 درصد از سطح زیر کشت پسته استان فارس در نی‌ریز می‌باشد. بنابراین در این مطالعه تاکید اساسی این بوده است تا جنبه‌های مختلف اقتصادی تولید و بازاریابی پسته در نی‌ریز بررسی گردد. در این مطالعه با استفاده از متد ایجاد گزینه‌های متعدد، الگوهای کشت بهینه و تقریبا بهینه و سپس به کمک تابع تولید ترانسندنتال مرزی تصادفی، کارائی فنی پسته‌کاران و عوامل موثر بر آن مشخص گردید. همچنین با استفاده از مدل لو ...

به منظور بررسی اثرات کاربرد نور تکمیلی و تجزیه و تحلیل اقتصادی آن در شرایط کشت منفرد کاهو و کشت توام کاهو و گوجه‌فرنگی در سیستم هایدروپونیک بسته در محیط کشت ماسه‌ای دو آزمایش جداگانه با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی (با نور تکمیلی و بدون نور تکمیلی) با چهار تکرار و تجزیه واریانس ادغام‌شده انجام گرفت . نتایج نشان دادند که کاربرد نور تکمیلی موجب افزایش معنی‌دار (P<0/01) وزن خشک و وزن تر کاهو و محصول بدست آمده از اولین خوشه گوجه‌فرنگی گردیده است . کاربرد نور تکمیلی روی تعداد گل د ...

گیاه اسپند با نام علمی ‏‎peganum harmala‎‏ دارای اهمیت دارویی و صنعتی میباشد و در طی سالهای گذشته بر روی ترکیبات موجود در آن و نحوه تشکیل آنها و جایگاه تشکیل و ذخیره آنها تحقیقاتی انجام گردیده است. پرورش و نگهداری این گیاه برای بررسی های آزمایشگاهی به دشواری صورت میگیرد. از اینرو بر روی کشت بافت این گیاه و تولید کالوس و باززایی آن تحقیقاتی صورت گرفته است و همچنان در زمینه کشت بافت این گیاه نقاط مبهمی وجود دارد. از این رو در این پژوهش ریزنمونه ای برگ و ریشه گیاه از نظر کالزای ...
نمایه ها:
اثر | 
رشد | 
برگ | 
ریشه | 

در این آزمایش پاسخ به کشت پرچم 20 ژنوتیپ گندم هگزاپلوئید (Triticum aestivum L.) بهاره ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته است . گیاهان بخشنده در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار، داخل گلخانه کنترل شده با فتوپریود 16/8 (تاریکیˆنور) و درجه حرارت 25/15 درجه سانتیگراد (شب ˆروز) کشت شدند. هر تکرار شامل یک گلدان با 3 گیاه بود. پرچم‌های گیاهان بخشنده بر روی محیط مایع CHB حاوی 90g/I مالتوز، 0/5mg/I هورمون 2,4-D و 0/5mg/I هورمون کینیتین کشت شدند. تمام ژنوتیپ‌های مورد بررسی تولید جنین و ...

به منظور بررسی اثرات متقابل خیار و گوجه‌فرنگی در کشت توام و همچنین تعیین مناسب‌ترین تراکم بوته در کشت خالص این دو محصول، آزمایشی به مدت یک سال(1374) در مزرعهء ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان صورت گرفت . در این آزمایش که با استفاده از طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با 15 تیمار در 4 تکرار انجام گرفت ، خیار و گوجه‌فرنگی در سه تراکم زیاد، متوسط و کم(2/1,2/8,4/2 بوته در مترمربع) به صورت خالص و توام با نسبتهای 75،50 و 25 درصد کاشته شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین دو گیاه خیار و ...

اکالیپتوس کامالدولنسیس برای تولید اسانس و چوب ارزش زیادی دارد. در این تحقیق تولید اسانس این گیاه در کشت بافت مورد بررسی قرار گرفته است . ...