عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1673

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور انتخاب بهترین رقم یاارقام سویا جهت جایگزینی باارقام مورد کشت فعلی در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی 14 رقم ازارقام جدید وارقام تجارتی منطقه در چهار تکرار مورد مقایسه قرار میگیرند،درطول دوره رویش کلیه یادداشت برداری های لازم ازخصوصیات بتانیکی و مرفولوژیکی بعمل آمده و پس از برداشت نیز عملکرد دانه و وزن هزار دانه تعیین خواهد شد. محاسبات آماری بر روی عامل عملکرد وبه روش دانکن در سطح 5درصد و 1درصد انجام خواهد گرفت . ...

باتوجه به اهمیت کشت دیم آفتابگردان درایران و لزوم بررسی درزمینه یافتن روشهای مناسب کشت دیم بااستفاده از یک طرح بلوکهای تصادفی درچهار تکرارفاصله خطوط کاشت -75-60-50-30 سانتیمتربافاصله ثابت 35 سانتیمتر بین بوته هادرروی خط درکشت دیم آفتابگردان رقم آرماویرسکی موردبررسی قرارمیگیرد تایک زمینه اولیه ازبهترین فاصله خطوط کاشت درکشت دیم آفتابگردان چه ازنظر مقدارعملکرد دانه وچه ازنظر درصد روغن بدست آید. ...

عملکرد دانه وروغن 10رقم کلزای پائیزه درشرایط دیم مورد ارزیابی قرارمیگیرد تا رقم مناسب منطقه ازبین ارقام موجود شناسائی شود.طرح آزمایش دربلوکهای تصادفی و در 4 تکرار کشت میشود.علت مطالعه درشرایط دیم بررسی امکان کشت و گسترش زراعت این استان میباشد. ...

این تحقیق درقالب یک طرح‌اسپلیت پلات باچهاررقم آفتابگردان باسامی رکوردآرماویرسکی هیبرید مهر وشفق که درکرتهای اصلی کشت می شود.وسه فاصله خطوط کاشت 75 -60- 50 که کرتهای فرعی آزمایش هستند اجرامی گردد.درطول مدت رشد ونمو یادداشت برداریهای لازم بعمل می آید وهنگام برداشت عملکرد هرکرت فرعی جداگانه برداشت و توزین شده و محصول بدست آمده براساس تجزیه واریانس و تعیین L.S.D مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. پس ازسال سوم تجزیه واریانس مرکب بعمل می آید تااثرات سال حذف شود و رقم و فاصله کاشت جهت ...

بمنظور حل مسئله کمبودآب وکاهش هزینه تولیدوافزایش کیفیت توتون مخصوصا ازنظر عطرطرح کشت دیم توتون بصورت آماری (بلوکهای کامل تصادفی ) شامل پنج تیمار ودر چهار تکرار اجراگردیدبدلیل شروع سریع وقبل ازموعدگلدهی وتوقف رشداندازه گیریهای لازم اجرانشدودرنتیجه آزمایش منتج به نتیجه مطلوب وقابل توجیه نگردید. ...
نمایه ها:
توتون | 

اجرای نادرست عملیات خاک ورزی و تهیه بستر بذر علاوه بر اینکه به بافت خاک صدمه می زند موجب افت عملکرد نیز می گردد، در بیشتر مناطق دیم، زارعین تناوب آیش - گندم را اجراء می کنند و تناوب کلزا-گندم به دلیل مشکلات موجود در تهیه بستر بذر (ایجاد کلوخه پس از شخم) مرسوم نیست، لذا برای دست یابی به روش خاک ورزی مناسب در تناوب کلزا-گندم برای مناطق مستعد، این طرح در 2 منطقه معتدل و گرمسیر گچساران خوزستان هر کدام در دو قطعه زمین (کشت یکنواخت کلزا و کشت گندم) اجرا خواهد شد . این تحقیق در پایه ...
نمایه ها:
شخم | 
کلزا | 
گندم | 

تولید درآمد در بخش کشاورزی مستقیما تحت تاثر سیاست های دولت بر مالکیت زمین، قیمت گذاری، قابلیت دسترسی نهاده ها، در دسترس بودن بازارهای مناسب و دیگر انگیزه های تولید کشاورزی است. کشاورزی پایدار نعی از کشاورزی است که کیفیت زندگی نسل های فعلی و آینده را از طریق حفظ و بهبود فرآیندهای اکولوژیکی که زندگی انسان بدان وابسته است را بهبود می بخشد در این پژوهش سعی شده تا با تاکید بر کشت دیم موقت، نقش آن در افزایش درآمد روستاییان شهرستان نیمروز برری گردد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش ا ...

با توجه به سطح زیرکشت دیم کشور که بالغ بر 5/8 میلیون هکتار می شود و همه ساله حدود 5/3 میلیون هکتار از این اراضی عمدتا به منظور تقویت زمینها بصورت آیش رها می شود و از طرف دیگر با توجه به افزایش روز افزون جمعیت کشور و نیاز مبرم به محصولات و فرآورده های کشاورزی در امر تغذیه و نیز با توجه به محدودیت منابع آب سرمایه و زمین عنایت به برقراری تناوبهای زراعی علمی در تقویت همزمان زمین و برداشت محصول به جای آیش خالی ضروری است. استفاده از یک شیوه مطلوب تناوب زراعی با به زیر کشت بردن زمین ...

دریک طرح آزمایشی بلوکهای تصادفی با 4 تکرارازارقام مختلف زودرسی ودیررسی و متوسط رس آفتابگردان ازنظرعملکرد دانه روغنی وسایرخصوصیات زراعی موردمقایسه قرار میگیرند، تامشخص شوندکه اولا" امکان کشت دیم این نبات درمنطقه وجود داردیاخیر؟ ثانیا" اگراین امکان وجوددارد کدامیک ازارقام فوق عملکرد بهتری خواهدداشت ؟ ...