عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد یک ژنوتیپ لوبیا (پاچ باقلا) بومی استان گیلان در کشت دوم بعد از برنج تحقیقی در مزرعه آزمایشی موسسه تحقیقات برنج رشت در سال زراعی 1389 انجام گرفت. طرح آزمایشی مورد استفاده کرت‌های خرد شده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بود، که در آن تاریخ کاشت در سه سطح (20 مرداد، 30 مرداد و 9 شهریور) در کرت‌های اصلی و پرایمینگ در مزرعه در چهار سطح، شامل بدون پرایم، پرایم با محلول‌های اوره، سولفات روی ...

مدیریت حاصلخیزی خاک با بهره گیری از کودهای زیستی یکی از اجزای حیاتی کشاورزی پایدار می-باشد. بر این اساس به منظور ارزیابی اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک ذرت و سویا در کشت‌های خالص و مخلوط این دو گیاه، آزمایشی در سال زراعی 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اول سطوح مختلف کودی شامل شاهد، 100 کیلوگرم کود نیتروژنی (اوره)، 50 کیلوگرم کود نیت ...

کشاورزی یکی از مهمترین و توانا ترین بخش اقتصاد کشور است که توسعه آن پیش شرط توسعه روستایی است و آگاهی از وضعیت اقتصادی در یک جامعه قدم در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت و بررسی نتایج برنامه ها و سیاست های پیشین و احیانا تجدید نظر در آنها خواهد بود و فعالیتهای اقتصادی یکی از مهمترین کارکردهای جوامع روستایی است که نقش اساسی در پایداری سکونتگاهها، تولید اقتصادی، و درآمدزایی و ایجاد فرصت های شغلی داشته و حرکت جوامع روستایی نیز با توجه به قابلیتهای محیط طبیعی به سمت ...