عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 73

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

. بدین منظور آزمایشی جهت بررسی امکان کشت دوم آفتابگردان در مناطق معتدل سرد کرمانشاه به صورت طرح کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات اسلام آباد غرب در سال 1389 انجام گردید. تاریخ‌های کاشت با سه سطح شامل 20 خرداد ماه، 5 تیر ماه و20 تیر ماه در کرت‌های اصلی و هیبریدهای آفتابگردان شامل آذرگل، فرخ(SHF-81-85)، SHF-81-9O و آلستار در کرت‌های فرعی قرار داده شدند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد صفات با اهمیتی مثل عملکرد دانه، شاخص برداشت، در ...

این طرح با استفاده از دو رقم زودرس 304 و 305 و متوسط رس بینام در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار به اجراء درآمد. در کشت اول محصول برداشت شده با توجه به شرایط خوب آب هوایی بسیار رضایت‌بخش بود و کاشت دوم نیز بلافاصله پس از رسیدن محصول اول انجام گرفت نتایج حاصله از کشت دوم نشان می‌دهد که بعضا در صورت مساعدت شرایط جوی با ارقام زودرسی مثل 304 و 305 و می‌توان عملکرد قابل قبولی را بصورت کشت مضاعف در یکسال داشته باشیم البته فراهم کردن اجرای چنین عملی در سطح وسیع نیاز به آزمایشا ...
نمایه ها:
برنج | 

این طرح با هدف امکان کشت دوم ارقام زودرس پنبه و توان رقابت پنبه با سایر محصولات دو کشت دیگر، در قالب طرح اسپلیت پلات در دو تاریخ 15 و 30 خرداد اجرا شده است . در تجزیه واریانس عملکرد، در سطح 5 درصد اختلاف معنی‌دار بین ارقام وجود داشته و درتاریخ کاشت‌های 15 و 30 خرداد، بالاترین عملکرد مربوط به رقم B-557 و به ترتیب 2314 و 1758 kg/h بوده است . و در تجزیه واریانس زودرسی، در سطح 5 درصد اختلاف معنی‌داری وجود داشته که در تاریخ کاشت 15 خرداد، بالاترین درصد زودرسی با 54 درصد مربوط به ر ...

به منظور بررسی تاثیر کشت دوم در روند تغییرات فسفر قابل جذب طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و هر تکرار دارای 27 کرت (تیمار) شامل ترکیبی از 9 نوع کشت در 3 سطح کود فسفره در یک قطعه زمین ...

بمنظور انتخاب و معرفی رقم یا ارقامی از سبزیجات برگی بعنوان کشت دوم بعد از برنج این بررسی در قالب چند آزمایش بطور جداگانه با 4 رقم اسفناج - 2 رقم کاهو - 3 رقم کلم‌پیچ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار بمرحله اجراء درآمد و نتایج آماری نشان داد که ارقام اسفناج در یک کلاس بوده و برتری عملکرد نشان نداده است و کاهوپیچ بابل عملکردی در سطح 52/3 تن در هکتار داشته و از سه رقم کلم گل مورد آزمایش رقم Super snow ball با عملکرد 56/39 تن در هکتار نسبت به سایر ارقام برتری نشان داده ...

این طرح با مشارکت 32 نفر توتون کار در 7 روستا در سطحی معادل 5/14 هکتار بعد از برداشت گندم پیاده گردید. متوسط کشت هر زارع، متوسط راندمان هکتاری و بهای متوسط یک کیلو توتون به ترتیب 4500 مترمربع، 900 کیلوگرم و 5800 ریال بود که بطور متوسط درآمدی معال -/237000 ریال برای توتون کار در پی داشت. ...
نمایه ها:
طرح | 
قیمت | 

نیمه اول تیرماه مناسبترین تاریخ کاشت ذرت در مناطق گرمسیری استان بوده و ادر این تاریخ علاوه بر اینکه عمل تلقیح به طور کامل انجام شده برداشت مزارع نیز قبل از بارشهای پاییزه انجام می‌گردد. عملکرد این تاریخ کاشت در هر دو گروه متوسط رس و دیررس نسبت به تاریخ‌های کاشت اول و سوم بیشتر و از نظر آماری تفاوت معنی‌داری در سطح 5 درصد نشان داده است . ...

عملکرد رقم استیل 1190 کیلوگرم و عملکرد رقم هارکور 1165 کیلوگرم و عملکرد رقم سنجری 1025 کیلوگرم در هکتار بوده است. ...

اجراي كشت دوم در اراضي شاليزاري به‌منظور بهره‌گيري از منابع، قابليت‌ها و توانمندي‌هاي طبيعي، اقتصادي و اجتماعي استان گيلان و جهت خروج از سيستم تك محصولي و با استفاده از استعدادهاي بالقوه استان در محصولات دوم، خصوصا در 6 الي 7 ماه از سال كه زمين به‌صورت باير و بدون استفاده مي‌ماند، از اولويت‌ها و سياست‌هاي سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان مي-باشد. با اجراي كشت دوم علاوه بر افزايش توليد و درآمدزايي، اهداف ديگري نيز تامين مي‌گردد، از جمله آن‌ها مي‌توان به از بين رفتن علف‌هاي هرز ...