عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 176

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در راستای به زراعی زیره سبز برای افزایش عملکرد روشهای مختلف کشت زیره سبز در شرایط آبی و دیم مورد مقایسه قرار گرفته و محصول از نظر کمی و کیفی ارزیابی می گردد تا نیازهای آبی و درصد آلودگی به بیماریها تعیین گردد. ...

با توجه به میزان بارندگی در مناطق استپی و وجود زمین مناسب برای دیم‌کاری و کشت آبی همچنین اهمیت گیاهان دارویی استاندارد و نقش آنها در زندگی مردم این مناطق از نظر درمان بسیاری از بیماریها و بالا بردن درآمد روستائیان و کاهش فشار ناشی از بهره‌برداری از گیاهان دارویی مراتع که اکثرا استاندارد نبوده و در درمان بیماریها نیز موثر نیستند سطح زیرکشت گیاهان دارویی استاندارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند می‌باشد. برای نیل به این هدف اجرای طرحههای سازگاری در این مناطق برای مشخص نمودن مناسبتر ...

این آزمایش شامل 21 رقم گندم به شرح زیر میباشد: تعداد بیست رقم گندم ارسالی ازسوی موسسه اصلاح و تهیه نهال بذر کرج درسال 1362 بهمراه یک رقم محلی بنام چهل دانه نیم گزی دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در شرایط آبی منطقه کشت میشود، ابعاد کرتهای آزمایشی 8x1/2 مترو فواصل خطوط کشت که چهار خط در هرکرت میباشد30 . سانتیمتر میباشد. دراین بررسی گندم امیدکه کشت غالب آبی منطقه میباشد جز ارقام ارسالی ازکرج بوده بعنوان شاهد اول و گندم چهل دانه نیم گزی (محلی )بعنوان شاهد دوم مورد نظر قر ...

دراین طرح اثر روشهای مختلف متداول کاشت گندم آبی در ایران برروی عملکرد و اجزاء آن مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است . پنج روش کشت بعنوان تیمارهای این طرح درنظر گرفته شده است که عبارت بودند از:-1 کشت خطی با بذرپاش غلات با آبیاری کرتی. -2 کشت خطی با بذرپاش و ایجاد جویچه (فارو) به موازات خطوط کشت برای آبیاری نشتی. -3 کشت خطی با بذرپاش و ایجاد جویچه عمود بر خطوط کاشت . -4 کشت دستپاش و ایجاد جویچه. -5 کشت دستپاش و زدن دیسک با آبیاری کرتی. از نقطه‌نظر عملکرد ، تجزیه و تحلیل آماری ن ...
نمایه ها:
گندم | 
تولید | 

در راستای اجرای طرح فوق از پائیز 1372 و 1373 مناطق مختلف کشت آبی و دیم استان شامل سردسیری (شهرستان بویراحمد) و نیمه گرمسیری (شهرستان کهگیلویه و گچساران) از نظر آلودگی به علفهای هرز مورد بازدید و بررسی قرار گرفت و با نمونه‌برداریهای منظم و شمارش علفهای هرز، انواع گیاهان هرز مهم و غیرمهم تعیین گردید. با توجه به اطلاعات بدست آمده معلوم گردید که بطور متوسط درصد پوشش علفهای هرز در مزارع گندم آبی و دیم در مناطق نیمه گرمسیری 50/42 و در مناطق سردسیری 44/42 بوده است . ...

در سال زراعی 73-74 بیست‌وپنج رقم گندم تحت در شرایط کشت آبی و دیم در ایستگاه بهبهان مورد بررسی قرار گرفتند. میزان بارندگی سال زراعی 73-74 کلا 498 میلیمتر بود که از این میزان تقریبا 200 میلیمتر آن قبل از کاشت آزمایش بوده و از 73/9/15 تاریخ کاشت آزمایش ) تا زمان رسیدن میزان بارندگی 298 میلیمتر بوده است و بجزء آب اول که برای هر دو آزمایش یکسان بوده است در کشت آبی 4 بار آبیاری صورت گرفته است . نتایج نشان داد که ارقام شماره 5 و 20 و 21 و 22 کاهش عملکرد کمتر در شرایط دیم نسبت به آبی ...

به منظوردستیابی به ارقام پرمحصول ترگندم که واجدصفات مطلوبی نظیرمقاومت به بیماریها خشکی ودیگر ناسازگاریهای محیط کشت باشند،بررسی زیرانجام می شود،تعداد 24 رقم گندم شامل 20 رقم ارسالی از موسسه تحقیقات اصلاح بذر که درسالهای 62 و 64 دراختیار این مرکز قرار گرفته و مورد مطالعه قرار گرفته اند.بهمراه یک رقم محلی بنام چهل دانه نیم گزی ودورقم گندم به شماره های 4055 و 4117 ودرآزمایشات مقایسه عملکرد سنوات گذشته بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات استان مورد مطالعه قرار گرفته و دارای عملکرد خ ...

تعداد 20 رقم بذر گندم ارسالی ازسوی موسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال وبذرکرج به اضافه یک رقم بذرگندم آبی بنام گندم 40 دانه نیم گزی وگندم امیدکه کشت غالب منطقه است نیز بهمراه بذورارسالی موسسه اصلاح بذرمیباشددریک طرح بلوکهای تصادفی ودرشش تکراردرشرایط آبی منطقه کشت میشود ابعاد کرتهای آزمایش 8 x 1/2 متربوده است آزمایش A-Test بوده وازارقام منتخب پس‌ازطی مراحلB-Test و C-Test رقم مناسب برای کاشت توسط زارعین انتخاب میشود، گندم محلی واردشده درآزمایش بعنوان شاهدکشت میگردد. ...

پاپاوربراکته آتوم بعلت دارابودن ماده بتائین یکی ازگیاهان مهم داروئی محسوب میشود.جهت کشت و تکثیر این گیاه نیاز به بررسی مقدماتی روشهای مختلف تکثیر دارد. باتوجه به اینکه درصد ماده بتائین در اکوتیپ ها متفاوت است دراین بررسی کشت دویا سه اکوتیپ این گیاه بادارابودن مقادیر متفاوت ماده بتائین درشرایط گلخانه ،خزانه و مزرعه کشت و بهترین نحوه رویاندن و تکثیرآن بررسی میشود. ...