عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1207

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور توسعه و بهبود و رایج نمودن کشت توتون تصمیم بر این شد که سالجاری کشت توتون بارلی در آستانه اشرفیه صورت گیرد یعنی (نتایج مثبت طرح - کشت مخلوط توتون با بادام زمینی که در سالهای 1369-1368 ) اجرا گردیده بود به سطح روستا انتقال داده شود). به این ترتیب که پس از بازدیدهای مکرر و بحث تبادل نظر با زارعین بادام‌کار آستانه‌اشرفیه عده‌ای از آنها داوطلب شدند که این کشت را انجام دهند ، بطوریکه بررسی شد منطقه آستانه اشرفیه دارای زمینهای پشته وسیع و قابل کشت توتون بارلی میباشد و از طرف ...

با توجه به اینکه شرکت دخانیات جمهوری اسلامی ایران جهت خودکفائی در صدد توسعه کشت انواع توتونهای مرغوب جهت ساخت انواع سیگارتهای مرغوب و با کیفیت بالا بوده است مراکز تحقیقاتی وابسته بخود را مامور بررسی و مطالعه در این امر مهم نموده است تا مناطق جدید را از لحاظ آب ، خاک و سایر موارد مربوط به کشت توتون مطالعه نمایند. بدین منظور مرکز تحقیقات توتون رشت در مناطق مختلف فعالیت خود را آغاز نموده است که از جمله مناطق کشت آزمایشی در استان اردبیل میباشد، بطور کلی 3 هزار متر مربع در هنرستان ...
نمایه ها:
کشت | 
گیاه | 

با برداشته شدن حمایت دولت از رقمهای آمل 2 و 3، این ارقام به علت کیفیت نامناسب پخت و عدم وجود تقاضا، تقریبا بطور کامل از صحنه کشت مازندران حذف شده‌اند. رقم خزر در هر دو استان مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته ولی به سبب کمبود بذر گواهی شده مرغوب و بذرگیری توسط بسیاری از کشاورزان، این رقم در معرض دژنراسیون قرار گرفته است . به نظر می‌رسد که روند نزولی سطح زیر کشت رقم سپیدرود آغاز شده است . هیچ نوع همبستگی‌ای بین کشت ارقام پرمحصول و میزان سواد و سن بهره‌برداران مشاهده نمی‌شود. به ...
نمایه ها:
کشت | 
گیاه | 
برنج | 
رقم | 

نتایج حاصله نشان میدهد که روش کشت ردیفی در صورت کشت به موقع (قبل از پایان اسفند ماه) محصول نسبتا خوبی که قابل رقابت با میانگین برداشت محصلو پیاز منطقه در روش مرسوم می باشد تولید می نمایند. لذا در مقاطعی که توقع میزان محصول در واحد سطح در حدود 50 تن در هکتار است قابل توصیه است که در کشت ردیفی امکان وجین مکانیزه و کاهش هزینه های تولید این اثبات متصور است بعلاوه استفاده بسیار محدود کاهش تعداد آبیاری و حفظ خصوصیات فیزیکی خاک مزارع تحت کشت پیاز وجود دارد. ...

این طرح بصورت طرح بلوکهای تصادفی شامل 15تیماروچهارتکراراجراخواهدگردیدتیمارها شامل سه گونه لگوم ،سه گونه گرامینه و9گونه مخلوط لگوم وگرامینه خواهدبود.محاسبه آماری برروی عملکردمحصول علوفه ازهرتیمارانجام خواهدشدتامناسب ترین نتیجه کشت وبهترین عملکردمشخص شودکه درآزمایش های بعدی موردتغذیه دام قرارخواهدگرفت . ...
نمایه ها:
تغذیه | 
حیوان | 
کشت | 
گیاه | 

این طرح بمنظوربررسی وتعیین علوفه مناسب کشت دراراضی دیم وانتخاب بهترین واریته که سازگاری بیشتری باشرایط اقلیمی منطقه داشته باشداجرامی گردد.دراین طرح گونه های مختلف نباتات علوفه ای و بقولاتی که بنظر می رسد با شرایط منطقه سازگاری دارد کشت و مورد بررسی قرار می گیرد. ...

این آزمایش با سه رقم جو (افضل، کویر و ریحان) و سه روش کشت (شیاری، کرتی و شیاری روی شیب پشته) در کرتهای 15 مترمربعی به صورت بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شده است . شوری متوسط خاک سطح‌الارض 14/5 و شوری آب 12 دسی‌زیمنس بر متر بوده است . کود مصرف شده N180P90 بوده است . نتایج این آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم افضل با متوسط 3972 کیلوگرم در هکتار بود که دارای اختلاف معنی‌دار در سطح 1 درصد نسبت به دو رقم دیگر بوده است . عملکرد رقم کویر با 1597 کیلوگرم در ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
روش | 
کشت | 
جو | 

بمنظور انتخاب سیستم کشت مناسب منطقه آزمایشی در زمینه مقایسه سیستمهای کشت بروش کشت متداول، حداقل شخم و بدون شخم با دو نوع بذرپاش‌پرسی و معمولی در شریاط اقلیمی خاک بجنورد کشت شد. تیمارها عبارت بودند از B1، سیستم شخم متداول B2 سیستم شخم محدود و B3 سیستم بدون شخم و دو نوع بذرپاش که A1 بذرپاش‌پرسی و A2 بذرپاش معمولی. بیشترین عملکرد مربوط به تیمار A1 B1 بمیزان 1686 کیلوگرم و کمترین عملکرد مربوط به تمیار بمیزان 1526 کیلوگرم در هکتار بوده است . ...
نمایه ها:
کشت | 
گیاه | 

این آزمایش با 5 تیمار در 3 تکرار با کشت جو و یک تیمار در 3 تکرار با کست گندم اجرا شده است . تیمارهای آزمایش شامل 2 بار آبشویی قبل از کشت ، بدون آبشویی، یکبار آبیاری اضافی پس از آبیاری اول، و یکبار پس از آبیاری دوم می‌باشد. شوری آب آبیاری 12 دسی‌زیمنس بر متر می‌باشد. نتایج این آزمایش نشان داد که تیمار 2 بار آبشویی قبل از کشت بهترین نتیجه را در بر دارد. تفاوت بین تیمارهای آزمایشی بوضوح مشاهده می‌شود. عملکرد کرت‌های آزمایشی در تابستان 1378 به دست خواهد آمد. ...
نمایه ها:
جو | 
گیاه | 
گندم | 
کشت | 
خاک |