عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده نقش میانجی رضایتمندی ورزشکاران در رابطه خودکارآمدی مربیان با سرسختی روانشناختی کشتی گیران هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی رضایتمندی ورزشکاران در رابطه خودکارآمدی مربیان با سرسختی روانشناختی کشتی گیران در مشهد می باشد. این پژوهش از انواع توصیفی و همچنین به لحاظ ماهیت و هدف کاربردی بوده و روش پژوهش نیز پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کشتی گیران رده سنی جوانان و بزرگسال شهر مشهد تشکیل داده است. نتایج پژوهش نشان داد که میزان رضایتمندی و سرسختی روانشناختی در کشت ...

اثر وضعیت هیدراسیون بر برخی شاخصهای اکوکاردیوگرافی کشتی گیران فرنگی کار به دنبال اجرای یک کارسنج دستی بررسی های نشان دهنده تاثیر منفی آبزدایی بر اجرای ورزشی و همینطور سیستم ایمنی افراد است. در حالیکه در رابطه با اثرات سطوح آبگیری بر روی متغیرهای اکوکاردیگرافی مطالعات اندکی انجام شده است. هدف این پژوهش بررسی اثر وضعیت هیدراسیون بر برخی متغیرهای اکوکاردیوگرافی نظیر برونده قلبی ، حجم پایان سیستولی و حجم پایان دیاستولی به عنوان شاخصهای مهم برای افزایش بهبود عملکرد در کشتی گیران ...

نقطه شکست ضربان قلب نقش مهمی در پیش بینی آستانه بی‌هوازی و تنظیم برنامه‌های تمرینی ورزشکاران دارد. اما مکانیزم‌های فیزیولوژیکی درگیر در پدیده نقطه شکست ضربان قلب توسط محققین آشکار و تبیین نشده است. این تحقیق شامل دو مرحله بود. هردوگروه در مرحله اول پروتکل وابسته به فرد را اجرا نمودندو درمرحله دوم درسونا نشستندتا معادل دودرصدوزن بدن آن‌ها کاهش یابد،سپس پروتکل وابسته به فرد را اجرا نمودند. با این تفاوت که گروه کنترل پس از سونا معادل دو درصد آب مصرف نمودنددر حالیکه گروه تجربی ...
نمایه ها:

سابقه و هدف: مطالعه حاضر قصد داشت تا توافق بین MLSS با HRDP بدست آمده از دو آزمون متفاوت دویدن فزاینده در مردان جوان ورزشکار و غیرورزشکار را بررسی نماید. روش: 10 مرد جوان کشتی گیر (3/1±0/19 سال) و 9 مرد جوان غیرورزشکار (1/2±0/22 سال) تحت انجام آزمون های MLSS قرار گرفتند. داده های ضربان قلب در طول آزمون دویدن استاندارد]افزایش های سرعت 1km/h و 0.6km/h در هر 60 ثانیه به ترتیب برای ورزشکاران و غیرورزشکاران[ و آزمون دویدن کوتاه شده ]افزایش های سرعت 1km/h و 0.5km/h در هر 30 ثانیه ...