عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 195

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کشتارگاه ها باید دور از شهرها و مناطق مسکونی احداث گردند و پس مانده های لاشه ها باید در شرایط بهداشتی و تحت کنترل معدوم و ضدعفونی گردند. براساس آخرین زارش WHO، بیش از 800 بیماری با منشاء دام و یا فراورده های دامی به انسان منتقل می ود، بنابراین باید همکاری نزدیکی بین سازمان های بهداشت اسانی و بهداشت دامی برقرار گردد تا بیماریهای انسان و دام تحت کنترل درآیند. بطور کلی دامهایی که به کشتارگاه روانه می گردند دو گروه را شامل می شوند، الف- دامهای بیمار کشتاری 1-دامهایی که به تشخیص د ...

بالا بودن میزان وقوع پنومونی گاو در ایران همه ساله خسارات فراوانی را وارد می‌سازد با توجه به لزوم مشخص نمودن انواع پنومونی و عوامل ایجادکننده آنها جهت برنامه‌ریزی برای پیشگیری و یا درمان این بیماریها، ریهء گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز جهت شناسایی این ضایعات مورد بررسی قرار گرفت . در این رابطه تعداد 1051 ریه گاو کشتار شده در کشتارگاه اهواز از تاریخ 15 شهریور ماه 1375 لغایت 6 خرداد ماه 1376 مورد بررسی قرار گرفت که تعداد 100 (9/5 درصد) ریه مبتلا به پنومونی جمع‌آوری ...
نمایه ها:
گاو | 
ریه | 
اهواز | 
ضایعه | 

سل عفونت باکتریایی نکروزدهنده با تظاهرات گوناگون و انتشار وسیع است. در انسان توسط دوگونه از مایکوباکرتیومها با نامه م.توبرکولوزیس و م.بوویس ایجاد می گردد. ریه ها غالبا بیشتر ْآوده می شوند. ولی ضایعات سلی ممکن است در کلیه ها استخوان عقده های لنفاوی یا مننژ و یا بحالت منترش در سرتاسر بدن پدید آید. غالب مواقع سل در اثر استنشاق مواد آلوده شروع می شود و سبب ایجاد پنومونی و باکتریمی مختصری می گردد که ممکن است بسایر نواحی بدن نیز رسوخ کند. گاهی نیز عفونت در اثر خوردن مواد آلوده حاصل ...

بررسی اپیدمیولوژیکی علل ضبط لاشه‌های گوسفند در کشتارگاه شهرستان دزفول طی سالهای 1364-1474 .نتایج حاصل از کارهای اپیدمیولوژیکی انجام شده روی سوابق موجود در کشتارگاه شهرستان دزفول در طی سالهای 1364-1374 نشان داد که علل عمده ضبط لاشه به ترتیب اهمیت عبارتند از: سپتی سمی با میانگین 39/8 درصد کاشکسی با میانگین 18/4 درصد. مهمترین علل ضبط کبد در این بررسی فاسیولوز با میانگین 26/9 درصد و هیداتیدوز با میانگین 24/5 درصد بودند دیکروسلیاز 5/9 درصد علل ضبط کبد را به خود اختصاص داد و مابقی ...

بررسی علل ضبط لاشه‌های گوسفند در کشتارگاه شهرستان رامهرمز طی سالهای 1365-75. نتایج حاصله از بررسیهای انجام شده روی سوابق موجود در کشتارگاه شهرستان رامهرمز طی سالهای 65-75 نشان داد که علل عمده ضبط لاشه‌ها به ترتیب اهمیت عبارتند از: زردی با میانگین 37/07 درصد، لاغری با میانگین 26/05 درصد و سپتیسمی با میانگین 14/8 درصد. مهمترین علل ضبط کبد در این بررسی فاسیولوز با میانگین 41/61 درصد و هیداتیدوز با میانگین 37/63 درصد و دیکروسلیاز با میانگین 4/36 درصد، علل ضبط کبد را به خود اختص ...
نمایه ها:
لاشه | 
1365-1375 | 

در این تحقیق اشریشاکلی های انتروتوکسین زا در احشای طیور کشتار شده در کشتارگاه شهر کرد مورد جستجو قرار گرفتند ، بدین ترتیب که با مراجعه به کشتارگاه شهر کرد به طور تصادفی از روده و احشاء کبد، کلیه و طحال طیور کشتار شده نمونه برداری شد . نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه میکروب شناسی در محیط کشت ‏‎EMB‎‏ آگار و بریلیانت گرین بایل براث کشت شدند و مراحل جداسازی و تشخیص تا تشخیص نهایی اشریشیاکلی در نمونه های روده و تحشای 25 لاشه ادامه یافت . سپس به منظور تحریک تولید انتروتوکسین ، ...

بررسی کرمهای روده ای شتران یزد: بررسی اپیدمیولوژیکی و تاکسونومیکی کرمهای دستگاه گوارش شتران در مورد سکوم شیردان، روده بزرگ و کوچک جمع آوری شده از کشتارگاه شهرستان یزد از سپتامبر 1994 تا ژوئن 1995 صورت گرفت. قسمتهای مورد نیاز تشخیصی کرمها بدقت از نظر میکروسکوپی بررسی می گردید. در کل 21 گونه کرم در ابتدای گوارشی شتر شناسایی شدند که شامل 2 گونه سستود و یک نوچه لینگواتولاسراتا و گونه نماتود بود که از بین آنها موفق به شناسایی یک گونه تریکواسترانژیلوس نشدیم. میزان آلودگی شیردان و ر ...

غده تیروئید در بین غدد درون‌ریز از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا نقش عمده‌ای را در بقاء نسل بازی می‌کند. موارد اختلالات غده تیروئید به تنهایی از اختلالات سایر غدد اندوکرین بیشتر است . بیماری‌های غده تیروئید هزاران سال است که شناخته شده‌اند و بوسیله چینی‌های قدیم گزارش گردیدند. هنوز در حدود دویست میلیون نفر از گواتر اپیدمیک رنج می‌برند. بعضی از نواحی اندمیک گواتر در مناطق کوهستانی مرتفع و مناطق پست که پوشیده از یخ هستند قرار دارند. برای اولین بار بیماری غده تیروئید در حیوانات م ...

به منظور بررسی وضعیت میزان سرولوپلاسمین سرم و مس سرم، کبد و کلیه و نیز بررسی همبستگی میان آنها در گاوان کشتار شده در کشتارگاه شهرکرد، مطالعه اخیر انجام گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تنها بین میزان سرم و سرولوپلاسمین همبستگی معنی دار وجود داشته و نیز در نمونه های اخذ شده کمبود مس وجود دارد. ...
نمایه ها:
مس | 
سرم | 
کبد | 
کلیه | 
گاو |