عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 296

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاریخ علم بیشتر، چالشگری با نظریاتی است که پیش از آن کاملاً بدیهی به نظر می رسیده است. بدوی بودن کشاورزی سنتی ایران نیز امری ظاهراً بسیار بدیهی است که باید به بحث گذاشته شود. این نوشته که از فصلنامه شماره 35 اقتصاد کشاورزی و توسعه اقتباس شده است، نخست به پیشینه این دیدگاه و ادبیات مربوط به آن- از حدود 400 سال پیش از نظریه ژان شاردن، تا پتروشفسکی و خانم لمتون و وولف- تا باورهای پژوهشگران و صاحبنظران ایرانی می پردازد و سپس با نظریه ای بدیل و به کمک دلایل تاریخی و مردم شناختی و ...

کشاورزی به عنوان مهمترین روش تامین غذای انسان ، ساختمان و عمل اکوسیستم های طبیعی را به شدت تغییر داده است .بهره برداری انسان از منابع طبیعی ، همواره به صورت یک جانبه و بی رویه بوده و وبهر ه برداری از این منابع ، بدون رعایت جنبه های حفاظتی آن و تنها بر اساس تامین منافع کوتاه مدت انجام می گیرد . رشد فزاینده جمعیت و بحران کمبود غذا ، سبب بهره برداری بیش از اندازه از منابع طبیعی و در نتیجه بر هم خوردن توازن بیولوژیک بوده است . مصرف بی رویه مواد شیمیایی نیز در کشاورزی ، سبب بروز م ...

در این بررسی روند تغییرات طرحهای تحقیقاتی مربوط به کشاورزی پایدار سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ایران از سال 1369 تا 1374 به تفکیک موسسات تحقیقاتی مختلف مورد بررسی قرار گرفت . با توجه به هدفها و وظایف تحقیقاتی موسسات مختلف و مبنای پایداری بر اساس مفاهیمی چون: انتخاب ، ارزیابی و بررسی در زمینه‌های مقاومت گیاهان به خشکی، سرما، گرما، شوری، آفات و بیماریها، علفهای هرز تناوبهای زراعی مختلف ، انواع کشتهای مخلوط، شخم حداقل، گیاهان پوششی، ذخیره‌سازی رطوبت ، استفاده از آبهای ...

اتخاذ سیاستهای رشد محور در چارچوب نظریه نوسازی در بخش کشاورزی، شکست این سیاستها و در نتیجه شکست بازار، موجب بروز ناپایداریهای اجتماعی، اقتصادی و محیط‌ ‌زیستی در بخش کشاورزی، در سطوح مختلف جهانی، منطقه ای و محلی و در نتیجه تاکید بر توسعه پایدار کشاورزی گردید که استان خوزستان نیز از این امر مستثنا نبوده است. علاوه بر این توسعه پایدار کشاورزی در حال حاضر با چالشهای متعددی نظیر ارتقا بهره‎وری و تولید، سودآوری، بازاریابی، امنیت و سلامت غذایی، اشتغال، توسعه فناوریهای مدرن، جهانی ش ...

کشاورزی پایدار و کیفیت خاک دو امر جداناپذیر بوده به طوری که برای نیل به تولید پایدار کشاورزی ضروری است که کیفیت خاک ارتقاء یابد. یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای رسیدن به کشاورزی پایدار و بهبود کیفیت خاک، کاهش عملیات خاک‌ورزی و به کاربردن گیاهان پوششی است. برای این منظور از سال 1390، تیمارهایی با سه سطح خاک‌ورزی (خاک‌ورزی مرسوم با گاوآهن برگردان‌دار، خاک‌ورزی حداقل با چیزل و بدون خاک‌ورزی) و سه سطح گیاه پوششی (گیاه پوششی خلر، گیاه پوششی ماشک و بدون گیاه پوششی) در مزرعه دستجرد همدان ...

کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشورها، و به عنوان اولین بخش اقتصادی در تأمین زندگی انسان ار قدیم نقش ایفا کرده است. و تأثیراتی چون ایجاد اشتغال و درآمد، تأمین نیازهای صنایع مربوط به کشاورزی، تأمین غذای جمعیت، تأثیر بر محیط زیست و منابع پایه تولید داشته است و ه میشه اثرات آن بر توسعه با روند حاکم بر دیدگاه های توسعه هماهنگی داشته است. زمانی فقط رشد و کمیت محصولات متأثر از دیدگاه نوسازی مطرح بوده که با مشاهده نواقص و پیامدهای این دیدگاه الگوی بازتوزیع و تأمین نیازهای اساسی م ...

در طی سالهای گذشته با قطع درختان جنگلی و از بین بردن مراتع، سطح زیرکشت افزایش زیادی یافته است و با استفاده از تکنولوژی های صنعتی و روش های نوین کشاورزی تا حدودی نیازهای موجود برطرف شده است اما در ادامه با استفاده بی رویه و نامتعادل از کودها و سموم که تخریب خاک و از بین رفتن موجودات خاکزی را در پی داشت، هرچند تولید افزایش یافت ولی تخریب محیط طبیعی را باعث شد و سلامت مصرف کنندگان کالاهای کشاورزی به خطر افتاد. بنابراین به کارگیری روش های شیمیایی و مکانیکی هر چند توانست کشاورزی ر ...
نمایه ها:
ترویج | 
آموزش | 

بینش کشاورزان نقش مهمی در رفتارهای مربوط به کشاورزی پایدار آنها دارد. هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر بینش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار در بین کشاورزان لوبیا کار استان مرکزی است این مطالعه به روش پیمایشی و با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی در بین 256 کشاورز لوبیا کار در استان مرکزی انجام ش. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن به کمک پانل متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی به دست آمد. پایایی ابزار تحقیق بر اساس کرونباخ آلفا (0/86) محاسبه شد یافته های حاصل از ...
نمایه ها:
نگرش | 
مرکزی | 

عرصه علوم و فنون کشاورزی همواره در معرض تحولات گوناگون با پیامدهای متفاوت قرار داشته است که برخی از آنها موجد نقاط عطفی در تاریخ کشاورزی جهان بوده‌اند. بدون تردید رویکرد کنونی محققین، مسئولان و کشاورزان به توسعه کشاورزی پایدار را می‌توان یکی از آن نقاط عطف به حساب آورد. بطور کلی در کشاورزی پایدار، کشاورزان به استفاده کمتر از مواد شیمیایی در اراضی کشاورزی و استفاده بهینه از منابع طبیعی و رعایت حقوق نسلهای آینده تشویق می‌شوند یقینا کارشناسان ترویج و مروجین کشاورزی از جمله کسانی ...