عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2161

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آموزش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت غذایی و توسعه کشاورزی و روستایی پایدار ایفا می کند. امروزه با توجه به رشد سریع علم و تکنولوژی از یکطرف، و افزایش روزافزون جمعیت، تباهی و تخریب محیط زیست، بحرانها و تنگناهای مالی و بودجه ای، در حاشیه قرار دادن کشاورزی و زندگی روستایی، تغییر فرصتهای شغلی در کشاورزی، عدم رابطه مناسب بین تحقیق و آموزش و ترویج کشاورزی و مسایل جنسی و جمعیتی حاکم بر کشاورزی و آموزش کشاورزی از طرف دیگر؛ بازنگری و اصلاح و سازگاری برنامه های آموزشی و درسی موس ...

در هر کشوری بیابانی شدن عارضه‌ای است که در اثر استفاده ناصحیح از اراضی و از بین رفتن خاک بوجود می‌آید. اگر پس از مطالعه آب و خاک و فاکتورهای دیگر توصیه کاربرد اراضی انجام شود و بعلاوه در این کار بهره‌برداری صورت گیرد معضل بیابانی شدن را نخواهیم داشت . از جمله کاربریهایی که می‌توانند در بیابانی شدن نقش داشته باشد کشاورزی می‌باشد که اگر به طور اصولی و منطقی انجام شود مشکلی در پیش انجام نشوند نه تنها کشاورزی فایده نخواهد داشت بلکه این استفاده مضرت هم خواهد بود و خاک را از حیز ان ...
نمایه ها:
خاک | 
تخریب | 

هدف از تحقیق حاضر ارائه یک تجزیه و تحلیل کمی از مزیت بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها در اقتصاد ایران و تحلیل جایگاه منابع طبیعی در آن است . در تعیین مزیت بخش کشاورزی از معیارهایی مانند بازده عوامل و تکنیک برنامه‌ریزی خطی استفاده گردید. سپس با ارائه یک چارچوب نظری، مدلهایی که نشان‌دهندهء تاثیر منابع طبیعی تجدید شونده بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی است بسط داده شدند. با استفاده از رگرسیون غیرخطی و مدل کاب داگلاس ضرایب مدلها برآورد گردیدند. در پایان بازده به مقیاس بخش کشاورزی و مسیر ...

امروزه در بیشتر مناطق کشاورزی ایران، استفاده از منابع طبیعی و نهاده های بیرونی به طور مداوم افزایشی افته است و این مساله زمینه بروز چالش های جدی از جمله کاهش شدید منابع آب و خاک مناسب تشدید بیکاری و در مواردی روستاگریزی را در این مناطق فراهم آورده است. کشاورزی پایدار با مدیریت صحیح منابع کشاورزیدر تلاش است تا در مکان هایی که کشاورزی اساس فعالیت اقتصادیر ا شکل می دهد علاوه بر رفع نیازهای در حال تغییر بشر، کیفیت زندگی جوامع بشری، محیط زیست و منابع طبیعی را نیز ارتقاء دهد. بنابر ...

چالش موجود در ایجاد اکوسیستم های کشاورزی پایدار، یکی از ویژگی های دست یابی به اکوسیستم های شبیه به اکوسیستم طبیعی است که دارای تنوع زیستی است، اما خ روجی آن بصورت برداشت محصول می باشد. اکولوژی زراعی مطالعه امل و همه جانبه اکوسیستم های زراعی شامل همه محیط و عناصر انسانی است که تمرکز آن بر روی شکل (ریخت)، حرکت پویا و عمل یا فعالیت، رابطه متقابلشان و جریان هایی که در آنها مورد بحث هستند، می باشد. از این جهت برای تولید کشاورزی استفاده شده است و مزرعه مانند یک مجموعه سیستم مشاهده ...

مطالعات مباحث نشان می دهد که نمی توان به یک نتیجه قطعی در مورد تاثیر تورم بر رشد اقتصادی دست یافت. به دلیل اهمیت رابطه این دو شاخص (تورم و رشد) و همچنین اهمیت بخش کشاورزی ، که می تواند جایگزین مناسبی برای محصولات نفتی در عرصه صادرات و ایجاد درآمد برای کشور باشد، بر آن شدیم تا نوع پیوند میان تورم و رشد بخش کشاورزی در ایران را مورد بررسی قرار دهیم. در این تحقیق سعی شده که با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و آماره های سری زمانی، تاثیر متغیرهای، برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قر ...
نمایه ها:
تورم | 
رشد | 

در این مطالعه نقش کشاورزی در توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . روشی که در این گزارش اتخاذ شده ترکیبی از روشهای توصیفی و تحلیلی است و مبنای تئوریکی آن، تئوریهای اقتصاد کشاورزی می‌باشد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که بخش کشاورزی استان با محدودیت‌های جدی از جمله محدودیت منابع خاک و اراضی مسطح روبرو است چنین امری اجرای مکانیزاسیون را با مشکل مواجه می‌سازد. در خاتمه پیشنهاداتی جهت توسعه این بخش ارائه گردیده است . ...

این تحقیق با عنوان (بررسی نوع و میزان کارآیی روشهای تدریس متداول و مناسب آموزشهای حرفه‌ای در مراکز آموزش کشاورزی) به منظور ارائه یک برنامه اصولی و مشخص در جهت بهبود وضعیت تدریس در مراکز آموزش کشاورزی انجام گرفت . تحقیق از نوع (علی قیاسی یا پس از وقوع) بوده و دارای یازده متغیر مستقل شامل (میزان تحصیلات ، رشته تحصیلی، تعداد ساعات تدریس در هفته و تجربه تدریس مربیان، نظر مربیان در مورد نقش آشنایی آنان با فلسفه آموزش و پرورش ، همخوانی رشته تحصیلی با موضوع مورد تدریس ، شناخت از نظر ...