عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4649

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خشکسالی یک پدیده طبیعی است که غالبا به عنوان یک بلای طبیعی توصیف می شود. از آن جایی که بیش از %50 کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است، از این پدیده در امان نبوده و سطح وسیعی از کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین مطالعه خشکسالی در قالب منطقه ای از اهمیت زیادی برخوردار است. علاوه بر این خشکسالی یک پدیده ی چند متغیره است و غالبا توسط چند مشخصه بیان می شود. به دلیل وجود همبستگی میان این مشخصه ها، تحلیل مستقل آنها نمی تواند شرایط واقعی خشکسالی یک منطقه را به طور کامل ...

هدف از این مطالعه، بررسی اثر اعتبارات بر متغیرهای عمده بخش کشاورزی از جمله صادرات محصولات کشاورزی، درآمد ناخالص تولیدکنندگان، اعتبارات اختصاص یافته در دوره بعد به بخش کشاورزی، قیمت نهاده کود و شاخص قیمت تولید کننده است. بدین منظور از یک الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شد. با استفاده از این روش روابط تعادلی و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب بلندمدت بدست آمد. همچنین، تاثیر تکانه ها با استفاده از معیار تابع واکنش ضربه ای ارزیابی شد. سپس، از معیار تجزیه واریانس جهت ت ...

بیابان‌زایی پدید‌ ای است که در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب رخ داده و سبب کاهش کیفیت اراضی می‌گردد. در حال حاضر این پدیده به عنوان یک معضل جدّی گریبانگیر بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه می باشد. به همین جهت برای ارزیابی وضعیت بالفعل بیابان‌زایی اراضی مدل های مختلفی در سطح جهان ارائه شده است، که یکی از آن‌ها، مدل ایرانی IMDPA می‌باشد که بر اساس شرایط اکولوژیکی طراحی و ارائه گردیده است. در تحقیق حاضر به منظور بررسی وضعیت فعلی بیابان‌زایی در منطقه د ...

در سالیان اخیر بحث جدال و رقابت صنعت و توسعه شهری با بخش کشاورزی بصورت یکی از حساس ترین و مهمترین چالشهای برنامه ریزی کشاورزی و بعنوان یک بحران ملی در سطح کشور مطرح است و این مسئله پیرامون کلانشهرها و نیز در شمال کشور نمود بارزتری دارد. این جدال در کنار عوامل دیگر باعث شده است امروزه شاهد تغییرات چشمگیری در کاربری اراضی کشاورزی باشیم. تغییر کاربری هر یک هکتار از اراضی کشاورزی و خارج کردن آن از مدار تولید منجر به کاهش 7 تا 8 تنی محصولات کشاورزی می‌شود. تغییرات کاربری اراضی در ...

بهداشت حرفه‌ای شاخه‌ای از علم بهداشت است که در جهت تأمین و ارتقاء عالی‌ترین درجه روانی و اجتماعی کارکنان گام برمی‌دارد و با شناخت عوامل زیان‌آور محیط کار، در سلامت جسمی، پیشگیری حوادث و بیماری‌های ناشی از کار نقش دارد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی میزان رعایت بهداشت حرفه‌ای توسط کشاورزان شمال استان خوزستان و سنجش سازه‌های موثر بر آن بوده است تا از این طریق ضمن درک بهتر این‌گونه رفتارها و علل بروز یا عدم بروز آن‌ها بتوان شرایط کاری مطلوب‌تر و ایمن‌تری را برای این گروه از ف ...

در سال های اخیر بهره برداري از منابع‌ آب هاي‌ سطحي به صورت ذخیره آن ها در سدهای کوچک خاکی یکی از برنامه‌های توسعه هیدرولوژیکی در سطح کشور بوده است. بررسي تغييرات بوجود آمده در اراضی پایاب سدها و تفسير علت و ميزان اين تغييرات كمك شاياني را به نحوه مديريت و برنامه‌ريزي در جهت ارتقای بهره وری از منابع آب های سطحی برای گسترش فعالیت های کشاورزی مي‌نمايد. شناسايي، بررسي و تهيه نقشه تغييرات اينگونه مناطق با استفاده از داده‌هاي RS و GIS به دليل سرعت در اخذ، تحلیل و پردازش داده‌ها و ه ...

کنه‌ی دولکه‌ای، Tetranychus urticae Koch، یکی از مهم‌ترین آفاتی که به گوجه‌فرنگی ‌خسارت می‌زند. استفاده از ارقام مقاوم به عنوان یک روش موثر در کنترل تلفیقی این آفت محسوب می‌شود. در این تحقیق، مقاومت و حساسیت ده رقم از ارقام مختلف گوجه‌فرنگی شامل سوپراستار، کلجی، خرم، موبیل، سوپرچف، سوپرH، سوپراسترینB، ارلی اورباناوای، HaS2274 و کورال نسبت به کنه‌ی دولکه‌ای ارزیابی شد. آزمایش‌ها در شرایط دمایی 2±25 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 10±60 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تا ...

این پژوهش در قالب سه آزمایش مستقل و در دو سال متوالی به‌منظور بررسی شرایط بهبود استقرار ریزقلمه گردو (Juglans regia L.)، ارقام جمال و چندلر صورت گرفت. در سال اول، تأثیر زمان تهی? ریزقلمه و شرایط محیط کشت بر استقرار ریزقلمه‌های گردو مورد ارزیابی قرار گرفت. در سال دوم، آزمایش‌های دوم و سوم انجام شد. آزمایش دوم در دو بخش انجام شد. در بخش اول، فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در ریزقلمه و محیط کشت و در بخش دوم تأثیر تیمارهای قبل و پس از کشت بر فعالیت این دو آنزیم در م ...

امروزه داشتن کارکنانی خلاق و متعهد، به عنوان مهمترین منبع سازمان در نظر گرفته می شود. ثروت سازمانهای امروزی دیگر سرمایه های فیزیکی و تکنولوژی نخواهد بود، بلکه شالوده ثروت هر سازمان را کارکنان در قالب دانش و مهارت و انگیزه هایشان تشکیل می دهند. لزوم پرورش کارکنانی که دارای توانایی خود مدیریتی باشند باعث شده که توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان یک پارادایم جدید، توجه بسیاری از صاحبنظران مدیریت را به سوی خود جلب کند. این پژوهش با هدف کلی بررسی و شناسایی عوامل موثر بر توانمندی رو ...