عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اين تحقيق به دنبال مطالعه‌ي نحوه‌ي تاثير رويکرد کارآفرينانه‌ي مالکان و مديران کسب و کارهاي کوچک بر پياده سازي تجارت الکترونيک است. در اين تحقيق تاثير رويکرد کارآفرينانه ي مالکان و مديران کسب و کارهاي کوچک بر رابطه ميان عوامل سه گانه ي محيطي، فناوري، سازماني از يک سو و پياده سازي تجارت الکترونيک از سوي ديگرمورد بررسي قرار گرفت. ابزار جمع آوري داده در اين پژوهش، پرسشنامه‌ي استانداردي است که در چهار بعد آمادگي سازماني، منافع درک شده، فشار بيروني و رويکرد کارآفرينانه طراحي شده اس ...

دردو دهه اخیر با ظهور فناوریهای جدید وتحول در تواناییهای واحدهای صنعتی بر اهمیت نقش واحدهای کوچک ومتوسط در ساختار صنعتی افزوده شده است .به طوری که واحدها کوچک صنعتی به عنوان بخش مکمل واساسی اقتصاد هر کشور شناخته شده اند .در ایران با وجودشمارقابل توجه این صنایع در ساختار صنعتی کشور (حدود 94 % واحدهای صنعتی ) این واحدها با معضلات متعدد مواجه هستند.هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی وتبیین عوامل موثر برماندگاری وبقا کسب وکارهای کوچک ومتوسط می باشد. دراین تحقیق ، تمامی مدیر/مالکان کسب ...

در عصر حاضر، تجارت الکترونیکی فقط به معنای خرید و فروش اینترنتی نیست، بلکه به معنای تجارتی کارآمد در تمام سطوح کسب‌ وکار است،که مدیریت زنجیره‌ی تامین را می‌توان ستون اصلی این نوع تجارت نامید. شرط لازم برای برقراری یک سیستم زنجیره‌ی تامین الکترونیکی موثر وکارآمد، وجود یک منطق پرداخت الکترونیکی و سیستم مبادلات الکترونیکی داده‌ها کارا و موثر است،که درعصر جدید فن‌‌آوری بانکداری الکترونیکی و ابزارهای اصلی آن این نقش پراهمیت را بر عهده دارند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازحیث ج ...

توسعه کسب و کارهای کوچک، عنصری حیاتی در ایجاد بازارهای اقتصادی پویا و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه است. در سه دهه پیش نگاه اقتصاددانان به صنایع بزرگ به عنوان موتور رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، نوآوری و رقابت جهانی بوده است. بنگاه هاي كوچك و متوسط از جمله مؤثرترين عوامل در رشد و توسعه سیستم‌های اقتصادي و اجتماعي هر كشوري محسوب می‌شوند؛ که قابلیت رقابت با صنایع بزرگ را دارند از این رو مورد توجه مسئولین و دولت مردان کشورها قرار گرفته‌اند. در شرایط فعلی ایران، حرکت ...

اقتصاد یکی از ارکان اصلی هر جامعه محسوب می‌شود و کارآفرینی موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورها نامیده شده است. با توجه به رشد روز افزون جامعه دانشگاهی کشور و خیل عظیم فارغ‌التحصیلان جویای کار، پرداختن به مسئله «اشتغال» از اهمیت بسزایی برخوردار است. به همین دلیل در سالیان اخیر «آموزش کارآفرینی» در قالب دوره‌های مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی در کشور رواج پیدا کرده و مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. نکته مهمی که در ارزیابی کیفیت دوره‌های آموزش کارآفرینی وجود دارد، وضعیت اثرگذاری ای ...

تحقیق حاضر به منظور شناسایی و رتبه بندی عواملی که می تواند به کسب مزیت رقابتی در کسب و کارهای کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری اطلاعات کمک کنند صورت گرفت.. کسب مزیت رقابتی در فضای رقابتی حاکم بر شرکتهای فعال در صنایع مختلف علی الخصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط که بر مبنای مزیتهای رقابتی خاص خود، می توانند با شرکتهای بزرگتر رقابت کنند، یک مساله مهم و حیاتی است. برای کسب این مزیتهای رقابتی نخست باید مزیتهای کسب و کار خود را شناخت. از جامعه آماری شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاع ...

هدف این تحقیق روشن نمودن تاثیر بازارگرایی بر نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط است. هدف این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی و تحلیلی و جامعه مورد بررسی این پژوهش شهرک صنعتی شماره 1 شهرستان اردبیل می باشد. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه بین جامعه آماری به دست آمده است. نمونه گیری از نوع تصادفی و از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است. آزمون رگرسیون خطی ساده، تحلیل عاملی تاییدی، مدل معادلات ساختاری، آزمون تی ز ...

نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات تحقیق 5-2-1- یافته های مربوط به فرضیه اصلی تحقیق فرضیه اصلی : شوک های اقتصادی بر راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه تولید تاثیر معناداری دارد. نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون( ضریب همبستگی 579/0 و معناداری 000/0) بیانگر تاثیر شوک های اقتصادی بر راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه تولید است . یعنی هر چه در یک اقتصاد شوک های ناگهانی و شدید باشد به همان اندازه راه اندازی کسب و کار در حوزه های تولیدی مشکل تر و سخت تر می شود و به عبارتی ...

در دنیای در حال تحول امروز،شرایط اقتصادی،صنعتی،اجتماعی و فرهنگی به گونه‌ای است که حل مشکلات و تنگناها، راه‌حل‌های جدید و متفاوتی را طلب می‌کند. درچنین فضایی و با توجه به افزایش عدم اطمینان محیطی،تغییرمداوم و چالش‌های زیاد دنیا،اکثر سازمانها به وی‍ژه کسب وکارهای کوچک و متوسط برای اینکه بتوانند در صحنه رقابت باقی بمانند و خود را با تحولات سریع انطباق دهند بایستی گرایش به سمت کارآفرینی داشته باشند.گرایش‌کارآفرینانه یک پدیده در سطح سازمانها می‌باشد که به کلیه اقدامات، فرایندها و ...