عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان نامه در دو بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش اول به مقایسه مفهوم و معنای سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت در قوانین و عرف و فقه پرداخته می شود و در این راستا عرف و متون قانونی مربوطه قبل از سال 1317 تاکنون مورد بررسی قرار می گیرد و در گذر عرف و این قوانین تمایز سرقفلی از حق کسب یا پیشه یا تجارت و از حسن شهرت مستأجر روشن خواهد شد و در آخر هم سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط نگارنده تعریف می شود. در این تعاریف چهار قسم از سرقفلی و همچنین حق کسب یا پیشه یا تجارت به ...

یکی از راه های تامین سرمایه جهت رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد. رشد اقتصادی از فضای کسب و کار تاثیر می‌پذیرد. بانک جهانی از سال 2004 ، شاخص فضای کسب وکار را برای کشورهای جهان ارایه می‌دهد. در این پژوهش رابطه‌ی بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص سهولت کسب و کار و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات قبلی درباره اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی، به نتیجه قطعی نرسیده است و مسیله اندازه‌گیری اثر این دو متغیر بر رشد اقت ...

باتوجه به تحولات سریع و مستمر محیط بین المللی، گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و مواجه اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، کارآفرینی یکی از مباحث اساسی در خصوص راهکارهای مختلف برای تسریع فرآیند رشد و توسعه پایدار و رفاه اقتصادی است. کارآفرینی با ایجاد شغل و کسب و کار جدید و تولید ثروت همراه است. این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش های کارآفریسنی بر دانش کسب و کار، انگیزش شغلی، و رغبت شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان انجام شده است. روش انجام این تحقیق علی-مقایسه ای است. ج ...

برای بهبود ارتباطات دولت و شهروندان در دولت الکترونیک می توان از مدیریت ارتباط با مشتری بصورت الکترونیکی ((e-CRM استفاده کرد. در این پژوهش تمرکز اصلی را برخدمات سازمانهای دولتی قرار می دهیم که درنتیجه مبحث مشتری گرایی به شهروند گرایی مبدل خواهدشد. پس از بیان مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری((CRM و مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (BPR) ، فرایندهای کارا و موثر در ارتباط با شهروند الکترونیکی در فرمانداری مشهد جهت احصاء و طراحی مجدد شناسایی شدند. هدف اصلی این پژوهش اجرای مهندس ...