عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی در شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان و مدیران شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی میباشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 274 نفر تعیین گردید. برای جمع آوری دادههای لازم از پرسشنامه طراحی شده توسط فیلیس و همکاران استفاده شدهاست. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. نتایج بررسیها نشان میدهد که بین ...

امروزه مدیریت دانش سازمانی و فرایندهای آن را به مثابه یک استراتژی استراتژیک به منظور کسب مزیتهای رقابتی و حفظ بقا و بهبود عملکرد فردی و سازمانی و بطور کلی تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده درمحیطهای پویا و به شدت تغییر پذیر می دانند و سازمان ها درتلاش هستند که نظام ارزیابی عملکرد خود را با مدیریت دانش سازمانی هماهنگ نموده و نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر دانش سازمانی را طراحی و پیاده سازی نمایند ازاین رو هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش سازمانی بر بهبود نظام ارزیابی عملک ...

مهمترین بخش در بررسی و تحلیل سیستم های خبره مهندسی دانش است. در مهندسی دانش، فرایند استخراج و کسب دانش از فرد متخصص برای وارد کردن آن در یک نظام مبتنی بر دانش مورد توجه قرار می گیرد. در این مقاله مفهوم مهندسی دانش در سیستم های خبره و روشهایی که در آن دانش خبره را می توان از یک فرد خبره اکتساب و استخراج دانش و نیز روشها و مشکلاتی که در این کار مطرح اند از جمله مفاهیمی هستند که در این مقاله توضیح داده شده اند. ...

امروزه سرمایه اجتماعی ، نقش بسیارمهمی در مدیریت نوین جوامع ایفا می کند به طوری که اثربخشی سایرسرمایه‌ها منوط به وجوداین سرمایه خواهدبود.دانش تنها منبع بی‌پایانی است که با استفاده بیشتر حجم آن بیشتر می‌شود. سازمان‌ها باید با درک اهمیت و نقش حیاتی مدیریت دانش در راه اعمال سیستم‌های دانش محور گام بردارند. درنتیجه هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت‌دانش در بانک پارسیان تهران است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری عبارتست ...

تحولات شگفت انگيز در فناوري‌هاي نرم و سخت موجب شده‌است تا حرکت جامعه بشري به سمت "جامعه دانش محور" سرعت بگيرد تا حدي که تمام ابعاد توسعه بشر امروز با صفت " دانش محور" مزين شود. عباراتي نظير "اقتصاد دانش محور"، "اقتصاد خدمات فکري"، "عصر اطلاعات و دانش" و " توسعه دانايي محور" همگي دلالت بر اين موضوع دارند که دانش منبع اساسي قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون توليد علم و دانش و مديريت آن است. هم اکنون مديريت دانش ، مي بايست محور فعاليت‌هاي مديريت در محيط‌هاي م ...

هدف کلی این پژوهش تعیین تاثیر استقرار مدیریت دانش بر افزایش عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 شهر تهران به تعداد 300 نفر بوده که در سال 1394 مشغول خدمت می‌باشند. با توجه به تعداد جامعه آماری (300 نفر) با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، نمونه آماری پژوهش تعداد 169 نفر تعیین و پرسشنامه ها میان آنها توزیع شده است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش نیز تصادف ...

هدف این مقاله تعیین رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و تولید ناب می باشد. برای نیل به هدف فوق پنج فرضیه تدوین و مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه روسای شرکتهای سازنده قطعات خودرو استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهند. نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران 132 شرکت تعیین شده است و به روش نمونه گیری تصادفی ساده این 132 نفر انتخاب شده اند. برای جمع آوری دادههای لازم جهت آزمون فرضیه های تحقیق، از پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش بهات، و پرسشنامه محقق ساخته تولید ناب ...

تحقیق حاضر با عنوان « تاثیرسرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در دبیرستان های پسرانه شهرستان ملکشاهی» انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی- پیمایشی است. به این منظور سه فرضیه تدوین شد. جامعه آماری در این پژوهش تمامی دبیران دبیرستان های پسرانه شهرستان ملکشاهی به تعداد 88 نفر می باشد. که پرسشنامه میان کلیه افراد مذکور توزیع و جمع آوری گردید. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین فرضیات تحقیق (مدیریت دانش،خلق دانش و انتقال دانش) و سرمایه اجتما ...

مدیریت دانش، موضوع مهمی است، زیرابه مهم‌ترین سرمایه ارزشمند سازمانی یعنی سرمایه‌های فکری، مربوط می‌شود. مدیریت دانش با تبدیل سرمایه انسانی به دارایی‌های فکری سازمان یافته برای سازمان ایجاد ارزش می‌کند. به علاوه یکی از قابلیت‌های مهم سازمانی که می‌تواند به سازمان درخلق وتسهیم دانش کمک بسیار نماید وبرای آنها در مقایسه با سازمان‌های دیگرمزیت سازمانی پایدار را‌ ایجادکند سرمایه‌اجتماعی است، ازاین‌رو هدف تحقیق حاضر‌بررسی رابطه سرمایه اجتماعی ومدیریت دانش مدیران و دبیران در دبیرستان ...