عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کروموزوم Y انسان یکی از کوچکترین کروموزوم‌های ژنوم است وکمترین شمار ژن را نسبت به هر کدام از کروموزوم‌های دیگر داراست و در انسان تنها 2 درصد از حجم ژنوم را در بر‌دارد. حدود 95 درصد توالی DNA در این کروموزوم غیر‌نوترکیب است و تنها در ژنوم مردان وجود دارد این ناحیه به عنوان ناحیه ی "خاص مذکر" MSY شناخته می شود. در قسمت یوکروماتیک این کروموزوم، سازمان‌بندی به صوری 8 توالی پالیندرومیکی است که تصور می‌شود این سازمان‌بندی مولکولی تکرار‌پذیر ناحیه MSY مکانسیمی برای حفظ ناحیه باشد و ...

جمعیت ایران از نظر قومیت ،زبان و مذهب کشور بسیار متنوعی است. بر اساس نظریه های تاریخ دانان و جمعیت شناسان ریشه اقوام ایرانی را مهاجران آریایی می دانند که حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح از آسیای مرکزی وارد فلات ایران شده اند. از زمان حکومت هخامنشیان در قرن ششم قبل از میلاد، ایران فازهای مختلفی از ارتباطات سیاسی و مذهبی را تجربه نموده است. این سرزمین گروه های بومی را در برداشته و امواج متعددی از حمله های اقوام را جذب نموده است. به منظور تعیین اجزاء ذخیره ژنتیکی اجداد پدری ایرا ...

در این مطالعه به بررسی نشانگرهای ژنتیکی هاپلوگروه‌های J1-M267 و J2-M172، J-M304، I-M170،IJ-M429 ، F-M89 و K-M9 در نمایندگان شش خانواده بزرگ از سادات استان چهارمحال‌و‌بختیاری که نسب آن‌ها به یکی از امامزاده‌های دارای نواده در این استان می‌رسد، صورت گرفت. پس از استخراج DNA از نمونه‌های خون با پرایمرهای طراحی شده واکنش PCR برای شناسایی هر نشانگر به‌صورت جداگانه انجام شد. پس از تایید کیفیت محصولات PCR بر روی ژل آگارز برای توالی‌یابی ارسال شدند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که اکث ...