عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات سیتوژنتیک در میگوی آب شیرین M.rosenbergii به وسیله تهیه گسترشهای متافازی از کروموزومهای بافتهای غدد شاخی و بیضه انجام گرفته است . تجزیه و تحلیل کروموزومهای غدد شاخی در جنس نر نشان داد که مدل دیپلوئید کروموزومی 2n=118 است و در همین جنس شمارش هاپلوئید کروموزومهای بیضه n=59 بوده است . منحنی هیستوگرام مربوط به جنس ماده مدل دیپلوئید کروموزومهای آن را 2n=118 نشان می‌دهد. اگرچه در تعداد بخصوصی از سلولها تعداد کروموزومها 117 بوده است . در دومین نقطه اوج منحنی جنس ماده تعداد 1 ...

چنانکه می‌دانیم ماده وراثتی جانداران (بجز وراثت سیتوپلاسمی) در کروموزومهای آنها سازمان یافته است و این کروموزومها طرحهای وراثتی ، اعمال متابولیکی ،زمان وقوع آنها و تمایز درحد سلول ،اندام و سطوح بالاتر را کنترل می‌کنند. کروموزومها از نقطه‌نظرهای مختلفی موردتوجه رشته‌های مختلفی چون گیاهشناسی ،سیتوژنتیک گیاهی ،زراعت و اصلاح نبات ،تکامل و ... بوده‌اند. اطلاع از تعداد و مرفولوژی کروموزومها ما رادر ورود به جنبه‌های تئوریکی (مباحث مختلف ژنتیکی) و کاربردی (زراعت ،اصلاح نبات ،غذایی ،د ...

میوز ومیتوز درزعفران مزروعی ایران شرح داده شده است نتایج نشان میدهد که این گونه گیاهی ،عقیم واتوتیرپیلوئید می باشد.آنالیز کاریوتیپ یکنوع واژگونی کروموزومی عقب ماندگی وحذف کروموزومی وتوزیع کروموزومها درمرحله آنافاز اول میوزشرح داده است ،همچنین دلائل عقیمی زعفران روشن شده است . ...
نمایه ها:
ایران | 

دو نمونه مختلف جلبک Chara vulgaris از منطقه سوهانک برای انجام مطالعات کروموزومی جمع‌آوری شدند. تعداد کروموزومهای نمونه اول n=35 و نمونه دوم n=28 بود. طول کروموزومهای نمونه 28 کروموزومی بزرگتر از نمونه دیگر بود. جلبکهای مطالعه شده در اندازه هسته انترفازی تفاوت داشتند. به نظر می‌رسد در جلبک C.vulgaris با افزایش تعداد کروموزومها از قطر هسته انترفازی کاسته می‌شود. گزارش حاضر وجود دو سطح کروموزومی تتراپلویید و پنتاپلویید را در C.vulgaris نشان می‌دهد. این مقاله اولین گزارش کروموزوم ...

دراین بررسی سه گونه آتریپلکس غیربومی A.canescens nutt و A.halimusl. و A.lentiformis از مناطق مختلف کشور جمع‌آوری شد و از نظر تعداد ، شکل ، اندازه کروموزومها مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که A.canescens در ایران دارای دو سطح پلوئیدی ، تتراپلوئید 2n=4x=36 و هگزاپلوئید 2n=6x=54 با طول نسبی کروموزوم 13ˆ2 میکرون که بزرگترین کروموزوم آن 3ˆ3 میکرون و کوتاهترین آن 8ˆ1 میکرون هستند. A.halimus به صورت دیپلوئید 2n=2=18 و تتراپلوئید 2n=4x=36 با طول نسبی کروموزوم 63 ...
 
تعدادی ازگیاهان گلدار نواحی مختلف شهرستان کرج وحومه مورد مطالعه کروموزومی قرارگرفت .تعداد وشکل کروموزومهادرمراحل مختلف تقسیم سلولی مشاهده ،وازآنهاعکس تهیه گردید.باتوجه به اطلاعات مزبور،مسائل مربوط به سیتوتاکسونومی وحالات انوپلوئیدی ویوپلوئیدهای گونه ها بررسی شد ونهایتا منجر به تهیه اطلس کروموزومی گیاهان گلدار کرج منتهی شد. ...

مطالعه کروموزومی 37 جمعیت متعلق به 13 گونه چوبک ازنقاط مختلف ایران انجام شد. این مطالعات برروی سلولهای ماده گرده انجام یافت ،یازده شمارش کروموزومی برای اولین باردرسطح دنیا معرفی گردید.همچنین درخصوص ناهنجاریهای کروموزومی ،تعیین مرکز تنوع ومنشا جنین چوبک بحث شده است .علاوه برتائید عدد پایه کروموزومی x215 عدد پایه کروموزمی جدیدی (x =14) برای جنین چوبک معرفی شده است . ...

نتایج تجربیات بدست آمده روشن میسازد که تعداد بیمارانی که دارای اختلالات کوروموزمی بوده وبه بیمارستانهای دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان مراجعه می نمایند زیادمیباشند مطالعه وتعیین اختلالات کروموزومی این بیماران از جنبه های زیر حائز اهمیت است . -1 وفور موتاسیون کروموزومی رادراصفهان میتوان بطور تقریبی محاسبه نمود-2. در مواردی که علت بیماری ترانسلوکاسیونهای ارثی تعیین گردد،میتوان بوالدین چنین افرادی اطلاع داده که فرزندان بعدی آنها به احتمال زیاددارای چنین اختلالی خواهند بود وتوصیه ش ...