عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 273

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تولید دارو تهیه ی محصول با بازده ی 100 درصد بسیار نادر است. به طور معمول محصولات جانبی، مواد تخریب شده، مواد اولیه یا حدواسط ها در محصول تولید شده باقی می مانند. از آن جایی که حضور ناخالصی در محصولات دارویی بر خواص فیزیکی و پایداری آن موثر است، لذا شناسایی و جداسازی و تعیین آن ها ضروری می باشد. در این تحقیق روشی جدید بر پایه ی کروماتوگرافی گازی (GC) برای تعیین هم زمان متادون به همراه ناخالصی های آن ارائه شد. شناسایی ناخالصی ها توسط دو روش افزایش استاندارد ناخالصی های موجود ...

در بخش اول این مطالعه با تلفیق کربن فعال با میکرو استخراج مایع- مایع حلال‌پخشی، یک روش جدید برای اندازه‌گیری n-متیل پیرولیدین در ماتریکس‌های مختلف از جمله نمونه‌ دارویی ارائه می‌شود. در قسمت دوم این کار پژوهشی، کارآئی فیبر کامپوزیتی پلی‌آنیلین و نانولوله کربنی، برای استخراج n-متیل پیرولیدین به روش SPME مستقیم داخل محلول نمونه‌های آبی و سپس تزریق آن به کروماتوگرافی گازی (GC) مورد بررسی قرار گرفتدر قسمت سوم نیز، کارآئی فیبر کامپوزیتی پلی‌آنیلین و نانولوله کربنی، برای ...

در این تحقیق کربن مزومتخلخل با استفاده از روش نانوقالب گیری تهیه و با استفاده از روش های مختلف فعالسازی شده و سپس توانایی آن در جذب رنگ های محلول در آب و همچنین ترکیبات بنزن و نفتالن بعنوان شاخص آلودگی آب مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعدادی از پیش ماده های آلی جهت تهیه کربن با استفاده از نانو قالب های زئولیتی مختلف مورد آزمایش قرار گرفت.محصول بدست آمده از نانو قالب گیری فوق، ماده ای هیبریدی بود که طی انجام آزمایشاتی شرایط بهینه عملیات حرارتی جهت کربونیزه کردن مواد آلی موج ...

چکیده ندارد.

مطالعه وبررسی جلبکهای آبی سبزتثبیت کننده ازت هواواستفاده ازآنها بعنوان کود سبز بمنظورکاهش درمصرف کودازت درکشت برنج دارای اهمیت اقتصادی است .بمنظوربررسی قدرت تثبیت کنندگی ازت جلبکهای جمع‌آوری شده ازمزارع برنج استان گیلان و مازندران همراه با جلبکهای استاندارد تهیه شده ازمراکز پرورش جلبک کشورهای انگلستان و هند و ستن باروش گاز کروماتوگرافی استفاده خواهدشد.لذا فاکتورهای مدت زمان آلکویاسیون نور درجه حرارت ،غلظت سوسپانسیون جلبک ،مقایر ماده آنزیمی (استیلن ) بصورت متغیر و ثابت انتخاب ...

سنتز مبادله کننده های معدنی مطالعه خواص شیمیائی و مبادله یونی و مقاومت آنهادر مقابل درجه حرارت و کشف رادیواکتیو اندازه گیری ضریب تقسیم فلزات نجیب و براساس ضرایب تقسیم پیداکردن روشهای تفکیک اختصاصی آنها کاربرد این مبادله کننده جای یونی معدنی جدید در اطلاعات تفکیک به روش کروماتوگرافی لایه نازک در حلالهای آبکی و غیرآبکی نیز از این مبادله کننده های یونی نیز استفاده خواهد شد. ...

در این تحقیق پس از تولید اسیدآمینه ال - لیزین ، با استفاده از روش کروماتوگرافی تبادل یونی ، لیزین از محیط تخمیر بازیافت شد. شرایط جداسازی شامل ، ‏‎PH‎‏ غلظت محلول الوشن ، ایزوترمهای جذب ‏‎LYs+2,LYs+‎‏ و زمان جذب در سیستم کروماتوگرافی غیرمداوم بررسی شد. ظرفیت ستون کروماتوگرافی ، دبی بهینه محلول الوشن و غلظت آن در سیستم کروماتوگرافی بستر ثابت بررسی و مطالعه شد. سرعت خالص سازی بیشینه در بستر ثابت 066/0 بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده ، لیزین در سیستم کروماتوگرافی بستر م ...

آنزیم استیل‌کولین‌استراز به دو صورت آزاد و متصل به غشا وجود دارد. به منظور بررسی این آنزیم و تخلیص آن ابتدا محلول همگن از مغز موش ویستار در بافر فسفات تهیه گردید و پس از سانتریفوژ، مایع روئی که حاوی آنزیم آزاد می‌باشد، جدا گردید. در مرحله بعد، رسوب که حاوی آنزیم وابسته به غشا می‌باشد در همان حجم بافر فسفات حاوی ترایتون ایکس صد (Trition X-100) با غلظت معین حل گردیده و پس از سانتریفوژ، مایع روئی که حاوی آنزیم وابسته به غشاء می‌باشد جدا گردید و سپس با استفاده از ستون کروماتوگراف ...

درماتوگرافی روی لایه نازک ((TLC) مدتهای مدیدی است که بعنوان ابزاری مناسب برای شناسایی و خالص سازی مواد مختلف شیمیایی، آلکالوئیدهای گیاهی، و چربی ها استفاده می شود. یکی دیگر از موارد استفاده از TLC در زمینه شناسایی میکروبهای مختلف از یکدیگر است. دیواره سلولی باکتریهای مختلف از نظر ساختمان شیمیایی با یکدیگر متفاوت است و در برخی موارد آنتی ژنهایی کاملاً اختصاصی در دیواره سلولی هر باکتری وجود دارد که می توان با روشهای مختلف استخراجی و بکارگرفتن حلالهایی مناسب در عمل استخراج، ماد ...