عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق، به بررسی واماندگی نرم مواد با رفتار پلاستیسیته ناهمسانگرد با استفاده از مکانیک آسیب محیط پیوسته پرداخته شده است. در ابتدا فرمول‌بندی مکانیک آسیب محیط پیوسته، آسیب همسانگرد و ناهمسانگرد، با پلاستیسیته همسانگرد مورد بررسی قرار گرفته است. این فرمول‌بندی جهت لحاظ پلاستیسیته ناهمسانگرد اصلاح شده است. جهت بررسی عددی فرمول‌بندی، نیاز به یک کد المان محدود می‌باشد لذا یک سابروتین در نرم افزار المان محدود آباکوس تهیه شده است. این سابروتین امکان تعریف مدل‌سازی آسیب همسانگر ...