عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تغییرات جمعیت زمستانگذران کرم قوزه پنبه و عسلک پنبه که از آفات اصلی مزارع پنبه منطقه گرگان و گنبد می‌باشند در ارتباط با کشت گیاهان علوفه‌ای یکساله (یونجه و شبدر) بصورت کشت مستقیم در شهریور ماه (تیمارهای ST1 و CT1) و با اجرای شخم پائیزه بعد از برداشت محصول پنبه (تیمارهای ST2 و CT2) در مقایسه با تیمار شاهد T3 (بدون کشت علوفه و بدون انجام شخم) در طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند آلوده‌سازی قطعات T1 و T2 و T3 با لاروهای سنین آخر کرم قوزه در آبان و آذر انجام ...
نمایه ها:
پنبه | 

این طرح به بررسی حساسیت کرم قوزه پنبه به برخی از جدایه های جغرافیایی نماتدهای بیمارگر حشرات و به عبارتی روشن تر به ارزیابی کارآیی نماتدهای بیمارگر حشرات در کنترل بیولوژیکی Heliothis armigera می پردازد . در قسمت نخست میزان حساسیت با استفاده از روش Filter Paper Assay و در قسمت دوم با استفاده از Soil Assay به صورت تابعی از میزان مرگ و میر لاروهای سن آخر آفت مذکور و نیز تعداد نماتدهای مهاجم بررسی و محاسبه خواهد گردید تا در صورت اخذ نتیجه مطلوب در مطالعات آتی به بررسی کارآیی آنها ...

آزمایش با 8 تیمار (سه در 5/1% آلودگی اعضا در سه نوبت سمپاشی + سه در 3% آلودگی اعضا + سمپاشی در 3 نوبت بر اساس نرم معمولی مبارزه + شاهد بدون سمپاشی) در چهار تکرار در مزرعه پنبه که مطابق عرف محل عملیات اشت و داشت انجام یافته پایده گردید اعمال سمپاشی نوبت اول بر اساس روش اجرای طرح ازتایخهای 12، 19/4/78 در تیمارهای 5/1 آلودگی اعضا و نرم معمول مبارزه و 3% آلودگی اعضا انجام پذیرف ولی در نوبتهای دوم و سوم مبارزه پایین بودن جمعیت آفات و نرسیدن به نرم سمپاشی انجام نگرفت لذا مقایسه است ...
 
تغییرات جمعیت آفات مهم پنبه (کرم خاردار ، کرم قوزه و عسلک ) در قطعات آزمایشی که در تاریخهای مختلف (شهریور ، آذر) و به شیوه‌های (بدون شخم و با شخم) مورد کشت علوفه بقولاتی یکساله (یونجه و شبدر) قرار گرفته‌اند در طرح آزمایش بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار خواهند گرفت . ...

کرم قوزه پنبه از آفات مهم و کلیدی در منطقه گرگان و گنبد و مازندران در مزارع پنبه محسوب می‌شود. در سال جاری 76 با جمع‌آوری نمونه‌های لارو حشرات کامل از تله‌های نوری و فرمونی در مناطق گرگان و گنبد، کردکوی، علی‌آباد، فاضل‌آباد، ساری (بایع‌کلا) انجام شده است و با بررسی تغییرات جمعیت آفت بطور منظم هفتگی در مزارع پنبه فعالیت آفت از اواخر خرداد ماه تا اواخر مهرماه در مزارع پنبه فعالیت دارد. فعالیت آفت در سال جاری 76 در مزارع پنبه از تراکم پائین برخوردار بوده است و طی بررسی‌های انجام ...

آمار تله نوری و فرمونی نشان می‌دهد که شکار پروانه‌های نسل اول ، نسل دوم ، نسل سوم و نسل چهارم کرم قوزه توسط تله نوری به ترتیب در 13ˆ3ˆ72 ، 14ˆ4ˆ72، 17ˆ5ˆ72 ، 16ˆ6ˆ72 و توسط تله فرمونی به ترتیب در 17ˆ3ˆ72 ، 15ˆ4ˆ72 ، 14ˆ5ˆ72 و 17ˆ6ˆ72 بوده است . ظهور حداکثر پرواز دسته‌جمعی نسل اول در نیمه دوم خردادماه بین 16-19ˆ3ˆ72 و نسل دوم در نیمه دوم تیرماه بین 16-29ˆ4ˆ72 و نسل سوم در نیمه اول مرداد بین 14-19ˆ4ˆ72 و نسل چهارم در نیمه دوم شهریور بین 16-29ˆ6ˆ72 و زمان تخمریزی نسل اول در 16ˆ3 ...

در این آزمایش در دو منطقه استان گلستان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی کشت گردید نتایج بدست آمده در سال جاری نشان می‌دهد که از لحاظ عملکرد اختلاف معنی‌داری در بین تیمارها مشاهده نشده است . ولی از لحاظ زودرسی در تیمارهای 150-200 هزار بوته مقداری نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان می‌دهد. که بین 10-15 روز نیبت به تیمار شاهد افزایش نشان می‌دهد. متوسط وزن قوزه در تیمار شاهد در گرگان افزیش اندکی نسبت به تیمارهای با تراکم بالا نشان می‌دهد ولی در آزمایش گنبد اختلاف چندانی در متوسط وزن ق ...

آمار تله فوری و فرمونی نشان می‌دهد که شکار پروانه‌های نسل اول، نسل دوم، نسل سوم و نسل چهارم کرم قوزه توسط تله نوری بترتیب در 1373/3/12، 1373/4/11، 1373/6/12 و توسط تله فرمونی بترتیب در 1373/3/12، 1373/4/12، 1373/5/13 و 1373/6/12 بوده است ظهور حداکثر پرواز دسته جمعی نسل اول در نیمه دوم خرداد ماه بین 1373/3/17 و 1373/3/23 و نسل دوم در نیمه دوم تیرماه بین 1373/4/17 و 1373/6/28 و نسل دوم مرداد بین 1373/5/16 و 1373/5/27 و نسل چهارم در نیمه دوم شهریور بین 1373/6/17 و 1373/6/28 و ...