عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 265

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مشكل فقر را نمي توان بدون توجه دقيق به مسئله توزيع درآمد مورد بررسي قرار داد. درحاليكه مفهوم فقر به پائين ترين طبقه در رده بندي توزيع درآمد مربوط مي شود، ولي مفهوم نابرابري در توزيع درآمد به تمام طبقات جامعه مربوط مي شود. با توجه به اهميت كاهش فقر و توزيع عادلانه درآمد ها در افزايش سطح رفاه اجتماعي در كل جامعه و تعيين افراد واجد شرايط استفاده از خدمات و برنامه هاي رفاهي ضروري است كه اين دو پديده مورد تحقيق علمي قرار گيرند ، در همين راستا بررسي آمار شاخصهاي فقر و نابرابري درآم ...

خشکسالی از جمله بلایای طبیعی است که رخداد آن اثرات بسیار زیانباری براکوسیستمهای مختلف و زندگی انسان وارد میسازد. بررسی علمی این بلای طبیعی یکی از نیازهای اساسی برنامه ریزی در مقابله با آن محسوب میشود. استان کرمان نیز از جمله مناطقی است که پدیده خشکسالی در آن به کرات اتفاق می افتد لذا بررسی و پهنه بندی شدت خشکسالی میتواند در مدیریت و کاهش اثرات آن مفید باشد. موضوع این پایان نامه، بررسی خشکسالی های دوره زمانی 1391-1360 در استان کرمان و ارزیابی اثرات زیست محیطی آنها با استفاده ا ...

با توجه به اينکه فناوري اطلاعات به عنوان محور توسعه جوامع و سازمانها مطرح است، بنابراين پياده سازی آن نيازمند ژرف انديشي و تامل، همراه با شناخت عوامل موفقيت و شکست آن در سازمان ها است.در اين مطالعه هدف ارزيابي وضعيت فعلي پياده‌سازي فناوري اطلاعات در شرکت‌هاي متوسط و کوچک کرمان با ديد عارضه يابي و ارائه راه‌کارهاي مناسب براي بهسازي است. اين پژوهش از نوع توصيفي-کاربردي است . جامعه آماري اين تحقيق 108 نفر از کارشناسان ارشد و مديران سازمان های کوچک و متوسط شهر کرمان است. برای جمع ...

منطقه معدنی سرچشمه در بخش جنوبی کمربند آتشفشانی-رسوبی ایران مرکزی در جنوب غربی استان کرمان قرار دارد. بدلیل حضور تعداد زیادی از کانسارهای مس پورفیری و رگهای شناخته شده در این منطقه، اندیس معدنی حسین آباد برای بررسی تفضیلی انتخاب شد. تعیین نواحی امید بخش از لحاظ پتانسیل اقتصادی با استفاده از مطالعات زمین شناسی، دورسنجی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک اکتشافی از اهداف اصلی این تحقیق بوده است. کمپلکس آتشفشانی-رسوبی ائوسن مهمترین واحد سنگشناسی منطقه را تشکیل میدهد و تودههای الیگوسن-میوسن در ...

راسته اودوناتا گروه کوچکی از حشرات شامل آسیابکها و سنجاقکها بوده و دارای پراکندگی جهانی می باشند. این گروه حشراتی با دگردیسی ساده یا ناقص و مرحله لاروی آبزی هستند. لاروشان از لارو سایر حشرات بخصوص پشه ها، سخت پوستان و لارو دوزیستان تغذیه می کند. این حشرات در مرحله بلوغ نیز گوشتخوار بوده و از پشه ها و سایر آفات تغذیه می کنند. مطالعات فونستیک مربوط به راسته اودوناتا تا کنون در ایران و بخصوص جنوب شرقی آن بسیار کم و محدود بوده است. درمعدود مطالعات گذشته تنها 11 گونه برای استان کر ...

شبکه‌های محاسباتی مدل‌های گردش‌عمومی‌جو (GCM) به دلیل بزرگ مقیاس بودن و قدرت تفکیک کم برای استفاده در ابعاد یک ایستگاه باید ریز‌مقیاس شوند، از این‌رو از مولدهای هواشناسی جهت ریزمقیاس کردن استفاده می‌شود. با استفاده از خروجی مدل‌گردش‌عمومی و مولدهای هواشناسی می‌توان اقلیم منطقه را شبیه‌سازی نمود. در این مطالعه داده‌های خروجی مدل گردش عمومی‌جو HadCM3 با سه سناریو تغییر اقلیم A1B، A2 و B1 توسط مدل LARS-WG در استان‌های خراسان رضوی و کرمان ریز‌مقیاس شده است. نتایج حاصل از آن در 1 ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تیمهای سوپر لیگ والیبال استان کرمان بر توسعه والیبال استان از دیدگاه ورزشکاران و مربیان انجام شد . جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ورزشکاران والیبالیست مرد استان و هچنین کلیه مربیان والیبال مرد استان که دارای کارت مربیگری بوده اند و نمونۀ آماری بر اساس جدول مورگان 305 نفر از ورزشکاران والیبالیست و 69 نفر ازمربیان ، جمعاً 374 نفرکه براساس روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند . ابزاراندازگیری این تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته بود که براساس روشهای رایج ...

استان کرمان یکی از فقیرترین استان‌های ایران از نظر منابع آبی محسوب می‌گردد، لذا در این تحقیق اهمیت بخش آب در این استان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مطالعه حاضر بخش آب را به سه زیربخش آب کشاورزی، آب شرب و آب صنعت تقسیم نمودیم و از تکنیک داده - بکارگیری عوامل - ستانده و روش برنامه‌ریزی ریاضی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده‌شد. سهم و نقش بخش آب (کشاورزی، صنعت و شرب) در اقتصاد استان شامل پیوندهای پسین و پیشین، قدرت انتشار و حساسیت پراکندگی، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، مورد ...

استان کرمان یکی از فقیر‌ترین استان‌های ایران از نظر منابع آبی محسوب می‌گردد. لذا در این تحقیق اهمیت بخش آب، از دو منظر اقتصادی و اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به عبارت دیگر مطالعه حاضر اثرات کمی و کیفی کاهش منابع آب بررسی می‌کند. از تکنیک داده – ستانده و برنامه ریزی ریاضی برای تجزیه و تحلیل داده‌های کمی و از روش آزمون انتخاب برای تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی استفاده شد. نتایج نشان داد که از آب در استان به صورت بهینه استفاده نمی‌شود. و بخش آب از نظر قابلیت اشتغال‌زایی ...