عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 176

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی، منبع کنترل و هوش هیجانی در پیش‌بینی عملکرد و سازگاری شغلی کارکنان شرکت گاز شهر کرمانشاه بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت گاز که در سال 1392 مشغول خدمت بودند می‌باشد. با استفاده از فرمول کوکران211 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پنج پرسشنامه ویژگی-های شخصیتی(پنج عاملی)، منبع کنترل(راتر)، هوش هیجانی(برادبری و گریوز)، عملکرد شغلی(پاترسون) و سازگاری شغلی(بل) پ ...

تحقیق حاضر به بررسی فضاهای ورزشی شهر کرمانشاه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی((GIS پرداخته است، و در آن کلیه فضاهای ورزشی این شهر مورد بررسی قرار گرفته، که شامل 143 مکان ورزشی اعم از خصوصی و دولتی می باشد. این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی و روش تحقیق آن روش میدانی و کتابخانه‌ای می باشد. داده های توصیفی با استفاده از اسناد و مدارک موجود و برای بررسی مکانی (داده‌های مکانی) فضاهای ورزشی شهر کرمانشاه ، ابتدا با استفاده GPS، موقعیت مکانی (طول و عرض جغرافیایی) این فضاها گرفته ...

عوامل ژئومورفیک در کنار دیگر عوامل محیطی و طبیعی در هر مکان جغرافیایی ممکن است تاثیرات متفاوتی را در مکان گزینی و ابعاد توسعه شهرها داشته باشند، اما به هر حال نقش آنها و اثر گذاری آنها در شکل توسعه شهرها انکار ناپذیر است. در این پایان‌نامه نقش و اثر مهمترین عوامل ژئومورفیک که باعث محدودیت توسعه شهر کرمانشاه شده بررسی شده است. هر چند که در سالهای اخیر بدون در نظر گرفتن این تنگناهای ژئومورفیک در جاهایی که رشد و توسعه شهر خطرآفرین به نظر می‌رسد، شهر گسترش یافته است، اما اگر این ...

گردشگری بعنوان صنعتی پر درآمد،به دلیل گسترش تکنولوژی ارتباطات تدوین قوانین کار وایجاد امنیت در وضعیت کنونی جهان ازچنان جایگاهی برخوردار است،که صرف نظر از مزایای بیشمار آن کاری منطقی نیست. هدف کلی در این تحقیق بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصاد شهر کرمانشاه وبررسی اشتغال ایجاد شده و درآمد حاصل از آن است ضمن ارائه استراتژی های مناسب در جهت توسعه این صنعت در منطقه موانع ومشکلات آن هم مشخص گردیده. به منظور رسیدن به این هدف از دو روش اسنادی ومیدانی استفاده شده است. لازم به ذکر است ...

آسیب های اجتماعی همانطور که خود در اثر مجموعه ای از عوامل بوجود می آیند؛ باعث تولید بسیاری از مسائل و مشکلات می گردند که دامن گیر بسیاری از افراد در گروه های جنسی و سنی مختلف می شوند و می توانند پیامد های مخربی برای دیگر افراد جامعه خود به همراه داشته باشند و روند رشد و توسعه ساختارهای گوناگون جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را دستخوش تغییر و دگرگونی قرار دهند. هدف از پ‍ژوهش حاضر شناخت میزان تفاوت سرمایه ی اجتماعی در بین گروه های گوناگون روسپیان در پنج شهر ...

تحقیق حاضر به بررسی نقش مهاجرت‌های روستا- شهری در توسعه‌ی فیزیکی بدون برنامه‌‌ی شهر کرمانشاه پرداخته است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی است. این پژوهش پس از بررسی متغیرهای لازم مندرج در 350 پرسشنامه (حجم نمونه) از 704709 نفر (جامعه آماری) از سرپرستان خانوار ساکن در محلات مهاجرنشین شهر کرمانشاه به دست آمده است. این پژوهش حاصل بررسی‌های میدانی و محلی در سطح شهر کرمانشاه و تکمیل پرسشنامه و جمع‌آوری آمار و اطلاعات و استفاده از نرم‌افزار GIS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در محدوده‌ی مورد ...

این مطالعه جهت یافتن راهکارهایی جهت مدیریت فشار گاز در هنگام اوج مصرف گاز در شهر کرمانشاه، با استفاده از منطق فازی صورت پذیرفته است. پس از تشریح تحلیل شبکه های سیالاتی، شبکه گاز موجود شهر کرمانشاه در این مطالعه مورد تحلیل قرار گرفت و میزان جریان در خطوط تغذیه و فشار در نقاط مختلف شبکه بدست آمد، مناطقی که دچار مشکل افت فشار هستند مشخص گردید و سپس پیشنهادی جهت نصب شیر کنترلی در خروجی ایستگاه های TBS در سطح شهر و کنترل شبکه با استفاده از سیستم فازی مطرح گردیده است و سیستم فاز ...

شهر کرمانشاه بعنوان مرکز اداری – سیاسی استان و یکی از کلانشهرهای کشور با آغاز قرن چهاردهم شمسی، به واسطه تحولات اقتصادی – اجتماعی و سیاسی رخ داده، از رشد کالبدی – فضایی سریع و شتابانی برخوردار بوده است. بطوریکه جمعیت و مساحت شهر به ترتیب 7 و 17 برابر شده است. در این پژوهش که در چهارچوب روش تحقیق تکوینی و علی انجام پذیرفته، روند تحولات کالبدی – فضایی شهر کرمانشاه از سال 1335 تا 1385 با استفاده از منابع اسنادی مختلف، داده های آماری سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، نقشه های مختلف ...

هر ساله هزاران تن خاک مناسب و با ارزش از سطح حوزه های آبخیز فرسایش می یابد و قسمتی از آن به صورت رسوبات معلق وارد شبکه هیدروگرافی می شود و از حوزه خارج می شود. یکی از نیازهای طراحی در پروژه های آبخیزداری و حفاظت آب و خاک، برآورد رسوبات معلق است. برای برآورد رسوبات معلق از مدل های مختلفی استفاده می شود. مدل ارائه شده مدلی برای برآورد رسوبات معلق می باشد. این مدل بر اساس شبکه عصبی مصنوعی ساخته شده و برای حوزه آبخیز حیدرآباد واقع در استان کرمانشاه استفاده شده است. انجام این تحقی ...