عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ماده آلی نقش مهمی در کشاورزی و بکارگیری فعالیت‌های مدیریتی برای حفظ کربن در خاک به عنوان یک منبع برای کاهش انتشار گاز کربنیک اهمیت عمده‌ای دارد. به منظور مطالعه تأثیر اقلیم و جهت شیب غالب شمالی و جنوبی بر تحول و تکامل و پارامترهای کیفیت خاک، تپه‌های لسی سه منطقه کلاله، آق‌بند و داشلی‌برون در یک گرادیان اقلیمی انتخاب شد . نتایج نشان داد که همه پارامترهای کیفیت خاک در شیب جنوبی نسبت به شیب شمالی افت داشته است. میزان مواد آلی در خاک‌های تشکیل شده در شیب شمالی به طور قابل ملاحض ...
نمایه ها:
خاک | 
تکامل | 
کربن | 

استفاده از کودهای آلی در جهت افزایش حاصلخیزی خاک، از ارکان مهم و تاثیرگذار پایداری اکوسیستم‌های کشاورزی در مناطق خشک و نیمه‌خشک است. بهبود خصوصیات خاک‌های شور و سدیمی از طریق افزودن کودهای آلی یک شیوه مدیریتی مناسب بوده که میتواند شرایط رشد گیاهان و دسترسی آن‌ها به عناصرغذایی را بهبود بخشد. این پژوهش به منظور ارزیابی اثرات استفاده از کودهای آلی بر دینامیک تغییرات کربن خاک و خصوصیات بیولوژیکی خاک در دو دوره انکوباسیون 60 و 90 روز انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح ...

از مهمترین پیامدهای فرسایش خاک میتوان کاهش حاصلخیزی و قدرت باروری خاک بر جا مانده و انتقال عناصر غذای و رسوبات به آبهای سطحی را نام برد. مدیریت غلط کاربری اراضی از مهمترین عوامل موثر بر هدر رفت خاک است به طوریکه با تخریب مراتع و توسعه کشاورزی در سالهای اخیر افزایش مداومی در هدر رفت نیتروژن و فسفر از اراضی مرتعی صورت گرفته که تاثیرات زیانباری را بر کیفیت آب و محیط زیست به جا گذاشته است. به منظور بررسی اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی بر مقدار کربن آلی، نیتروژن و برخی اشکال فسفر در ...

تحقیق حاضر در بخشی از اراضی صنوبر کاری ایستگاه تحقیقات زراعی فخرآباد لشت نشاء اجرا شد. این تحقیق در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار، شامل سه تیمار فواصل مختلف کاشت صنوبر 4*3 متر 4*6 ، 4*9 و دو تیمار دیگر به عنوان شاهد به ترتیب برای کشت خالص صنوبر و بادام زمینی در نظر گرفته شد. نمونه برداری از خاک از عمق 0-20 سانتی متر انجام و تغییرات کربن و نیتروژن در آن بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که درصد کربن آلی و درصد نیتروژن کل بین تیمارهای مورد مطالعه ا ...
نمایه ها:
کربن | 
صنوبر | 
 
محاسبات برای بررسی خواص الکتروساتیکی، مدل های مختلفی از نانوی بور فسفید (0و 6) که شامل دول کامل و سه مدل از نانو لوله دوپه شده با کربن بور-فسفید است، انجام شده است. این محاسبات به وسیله روش تابعیت چگالی الکترون در سطح تیوری تابع B3LYP/6-311G** می باشد و از برنامه گوسین 98 استفاده شده است. در ابتدا به ساختار هندسی اجازه بهینه سازی داده شد و روی همان ساختار بهینه سازی شده پارامترهای NMR محاسبه شد. بنابراین تانسورهای جابجایی شیمیایی (CS) برای هر یک از هسته های 31P, 11B و 13C در ...

در پژوهش حاضر، آلیاژهایی با ترکیب Nd9.4Pr0.6FebakCi6V6Ga0.5TuxCx(x=0,1.5, 3, 4, 5, 6 atomic) در کوره قوس الکتریک (VAR) و تحت اتمسفر گاز آرگون خالص (9999/99?) تهیه شدند. آنگاه با یکی از روشهای انجماد سریع به نام "چرخ مذاب" و با سرعت ثابت چرخش چرخ مسی برابر 40 m/s نمونه هایی به شکل نوارهایی با ریز ساختار عمدتا آمورف بدست آمدند. نوارهای حاصل از انجماد سریع با آزمایشهای پراش پرتو ایکس، آنالیز حرارتی و سنجش خواص مغناطیسی بررسی شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که افزودن تیتانی ...

در بخش اول این پروژه، نوع جدیدی حسگر برای اندازه گیری نیکوتین آمید دی نوکلئوتید اسید ) NADH ) با استفاده از تکنیک سل ژل و اصلاحگر کروسین و نانولوله کربن ساخته شده است.در بخش دوم این پروژه، یک روش جدید برای اکسیداسیون الکتروکاتالیزوری پریدات با استفاده از الکترود کربن شیشهای اصلاحشده با نانوذرات اکسید روتنیم انجام شده است ...
نمایه ها:
کربن | 

روش SBR یک نوع سیستم لجن فعال برای تصفیه فاضلاب است که بر اساس قاعده پر و تخلیه و شامل 5 مرحله می‌باشد، پرشدن، واکنش، ته‌نشینی، تخلیه و سکون (آزاد). این مراحل می توانند برای کاربردهای عملی متفاوت تغییر داده شوند. SBR به فضای کمی احتیاج دارد و در این روش نیتریفیکاسیون ، دی‌نیتریفیکاسیون و حذف فسفر همزمان اتفاق می‌افتد.در این تحقیق ، مطالعه به منظور حذف کربن ، ازت و فسفر با روش SBR در تصفیه خانه اکباتان تهران صورت گرفته است و نتایج آن با سیستم بیولاک مقایسه گردیده است. برای ا ...
نمایه ها:
کربن |