عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پوسیدگی طوقه و ریشه از مهم‌ترین و مخرب‌ترین بیماری‌های کدوییان در جهان است. به منظور شناسایی عوامل قارچی مولد این بیماری در سال زراعی 90-1389 از مزارع محصولات جالیزی (هندوانه، خربزه و طالبی) در منطقه‌ی شاهرود، میامی و بیارجمند بازدید به‌عمل آمد. نمونه‌های دارای علائم مشکوک به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه و مرگ بوته‌ها جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. ریشه و طوقه‌ی گیاهان بیمار پس از شستشو در زیر جریان ملایم آب به قطعات حدود یک سانتی‌متری تقسیم شده و پس از ضد عفونی سطحی با هی ...

در این کار تحقیقاتی ابتدا میزان چربی، اسیدهای چرب، اندیس ید و اندیس صابونی به ترتیب با روشهای سوکسله، گاز کروماتوگرافی و روشهای شیمیایی در دانه چند رقم از گیاهان جنس کدو اندازه گیری و سپس با توجه به نتایج بدست آمده و با استفاده از روشهای آماری چند متغیره ارقام مورد مطالعه از لحاظ شیمیوتاکسونومی بررسی و مقایسه شدند. بررسی بیوشیمیایی نشان داد که دانه کدو مسمایی (رقم مشهدی) دارای بیشترین درصد روغن است (56.04 درصد). همچنین چهار نوع اسید چرب به طور مشترک در دانه چهار گیاه مشاهده ش ...

در بهار و تابستان سال 1380 نمونه برداریهای متوالی از بوته های کدوی دارای علایم موزائیک، بدشکلی، شکستگی رنگ برگ و میوه و تاولی شدن میوه در مراحل مختلف رشد بوته های کدو در استان خراسان به منظور شناسایی ویروس موزاییک هندوانه تیپ 1 و ویروس موزائیک هندوانه تیپ 2 به عمل آمد. برای شناسایی عامل این ویروسها از روش سرولوژیکی DAS-ELISA استفاده شد و نهایتاً در گیاهان بیمار با علایم مذکور، ویروس موزائیک هندوانه تیپ 1(WMV-1) و ویروس موزائیک هندوانه تیپ 2 (WMV-2) تشخیص داده شد. برای تعیین پ ...

نقش نباتات تناوبی و علفهای هرز مزارع جالیز استان فارس در پایداری Phytophthora drechsleri عامل بوته‌میری کدوئیان مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از محیط کشت انتخابی، جدایه‌های قارچ عامل بیماری از ریشه خارشتر، شیرین بیان، ترب وحشی، یونجه زرد و گونه‌های سلمک جدا گردید. از گیاهان فوق فقط یونجه زرد در شرایط مزرعه دارای علائم بوته‌میری و پوسیدگی ریشه بود. قارچ مذکور از ریشه سایرعلفهای هرز غالب مزراع جالیز مانند تاج خروس، تاجریزی، گلرنگ وحشی، پیچک صحرائی، مرغ، فرفیون، آفتاب پرست، ا ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف از این تحقیق مطالعه عوامل قارچی پوسیدگی ریشه و طوقه گیاهان کدوئیان در استان خوزستان بود. طی سالهای 1373 و 1374 از گیاهان مشکوک به آلودگی نمونه‌برداری بعمل آمد و نمونه‌ها در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته، فراوانی، پراکندگی گونه‌ها و همچنین پراکنش تیپ جنسی فیتوفتراها مورد مطالعه قرار گرفت . در این تحقیق از محیط کشت انتخابی PARPH(با اندک تغییراتی در مواد آنتی‌بیوتیک آن) جهت جداسازی ایزوله‌های فیتوفترا و از دو محیط پایه CMA، PDA برای جداسازی سایر عوامل قارچی استفاده بعمل آم ...