عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خانواده‌ی کدوییان با 125 جنس و 960 گونه دارای اهمیت اقتصادی فراوانی هستند. اعضای این خانواده مورد تهاجم عوامل بیماری‌زای مختلف؛ شامل باکتری‌ها، قارچ‌ها، ویروس‌ها، نماتدها و فیتوپلاسماها قرار می‌گیرند. بیمارگرها در مراحل مختلف رشد از مرحله گیاهچه تا مرحله برداشت میوه می‌توانند گیاهان را بیمار کنند، در نتیجه میزان تولید و کیفیت محصول به کنتر‌ل دقیق بیمارگرها بستگی دارد. از باکتری‌های بیماری‌زایی که به کدوییان حمله کرده و باعث خسارت و کاهش عملکرد در محصول می‌شوند، می توان بهPseu ...

بیماری‌های زردی ناشی از ویروس‌های قابل انتقال با سفیدبالک در مزارع کشت کدوییان و گلخانه اهمیت زیادی داشته و به کدوییان مناطق وسیعی از جهان خسارت زیادی وارد می‌کنند. دو کراینی‌ویروس قابل انتقال با سفید بالک CYSDV و CCYV از عوامل ایجاد کننده زردی در کدوییان هستند. اگرچه CYSDV از استان بوشهر گزارش شده، اطلاعات جامعی از وجود آن در سایر مناطق کشت کدوییان ایران وجود ندارد. از این رو در این تحقیق پراکنش جغرافیایی و تنوع ژنتیکی این ویروس تعیین شد. علاوه بر این وقوع سایر ویروس‌های عام ...

در سراسر دنیا تحقیقات مختلفی در جهت شناسایی نوع بیماری‌های ویروسی کدوییان انجام شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت کدوییان تحقیقات زیادی روی ویروس‌های بیمارگر آن‌ها صورت گرفته است. جهت شناسایی، تعیین پراکنش و فراوانی ویروس‌ها‌ی آلوده کننده کدوییان در منطقه ارومیه، 326 نمونه در طول فصل زراعی 1390-1389 از مزارع این منطقه جمع‌آوری گردید. شناسایی و تعیین پراکنش ویروس‌ها‌ی آلوده کننده کدوییان در طی سال زراعی 90-1389 با استفاده از DAS-ELISA و TPIA و آنتی بادی‌های چندهمسانه‌ای ...

امروزه به دلیل بروز برخی مشکلات ناشی از استفاده‌ی بی رویه از سموم شیمیایی در سامانه‌‌های کشاورزی، گرایش زیادی به استفاده از پتانسیل مواد بیولوژیکی نظیر متابولیت‌های گیاهی در راستای کنترل بیماری‌های گیاهی ایجاد شده است. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی اثر ضد قارچی عصاره‌های گیاهی به منظور مهار بیماری مرگ گیاهچه‌ی کدوییان به اجرا در آمد. به این منظور ابتدا اثرات ضد قارچی سه نوع عصاره‌ی اتانولی، متانولی و آبی حاصل از 37 گونه‌ی گیاهی علیه عوامل مرگ گیاهچه شامل گونه‌های Pythium aphani ...

پوسیدگی طوقه و ریشه از مهم‌ترین و مخرب‌ترین بیماری‌های کدوییان در جهان است. به منظور شناسایی عوامل قارچی مولد این بیماری در سال زراعی 90-1389 از مزارع محصولات جالیزی (هندوانه، خربزه و طالبی) در منطقه‌ی شاهرود، میامی و بیارجمند بازدید به‌عمل آمد. نمونه‌های دارای علائم مشکوک به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه و مرگ بوته‌ها جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. ریشه و طوقه‌ی گیاهان بیمار پس از شستشو در زیر جریان ملایم آب به قطعات حدود یک سانتی‌متری تقسیم شده و پس از ضد عفونی سطحی با هی ...

طی سال‌های 1390 و 1391، 25 جدایه (Psl) Pseudomonas syringae pv. lachrymansاز گلخانه‌های کشت خیار در استان‌های فارس و کرمان جداسازی گردید. کلیه جدایه‌ها از لحاظ خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، تغذیه‌ای و تکثیر قطعه‌ی 560 bp توسط آغازگرD21 و D22 مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین به منظور تنوع جدایه‌ها آزمونrep-PCR با استفاده از آغازگرهای BOX و ERIC صورت گرفت. جدایه‌های مورد بررسی بر روی محیط کشت‌های غذایی NA، پرگنه‌هایی گرد، به رنگ کرم روشن مایل به سفید و در برخی موارد مایل به ...

زيست شناسی کفشدوزک خربزه ، Epilachna chrysomelina ( F. ) روی چهار ميزبان هندوانه رقم چارلستون گری ، خيار چنبر ، خيار سبز رقم سوپر دومينوس و خربزه رقم شاه آبادی در دمای 30 درجه سانتی گراد ، رطوبت نسبی 5 ±60 درصد و دوره روشنايی : تاريکی 10:14 ساعت در آزمايشگاه مورد بررسی قرار گرفت . در اين شرايط ميانگين طول دوره رشد پيش از بلوغ کفشدوزک ماده و نر روی چهار ميزبان هندوانه ، خيار چنبر ، خيار سبز و خربزه به ترتيب برابر با 21/3 ،21/7 ، 26 ،21/3 و 21/5 ،21/4 ، 26 ، 21/9 روز به دست آم ...

ویروس موزاییک هندوانه (WMV) از جمله ویروس های مهمی است که در کدوئیان منجربه خسارت های زیادی می گردد. این ویروس دارای جدایه های مختلفی است که به لحاظ دامنه میزبانی، علائم و میزان خسارت با هم متفاوت می باشند. در این تحقیق دو جدایه متفاوت WMV به نام های WMV-41و WMV-55 از مزارع استان یزد جمع آوری و به لحاظ مولکولی و بیولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفته اند. این جدایه ها بر خلاف سایر جدایه های این ویروس در آزمون الایزا نسبت به آنتی سرم WMV واکنش مثبت نشان ندادند و تنها با استفاده از ر ...

به منظور بررسی مناسب ترین ترکیب بستر کشت و تاثیر حجم بستر و پرایمینگ بذر در پرورش و انتقال نشاء گیاهان خانواده کدوئیان،ازمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار و ده مشاهده در هر تکرار انجام گرفت.ترکیبات بستر شامل نسبت حجمی 75% ورمی کمپوست+25%کوکوپیت ،50% ورمی کمپوست+50%کوکوپیت و 25% ورمی کمپوست+75%کوکوپیت در دو حجم گلدان کشت 250 و 400 سی سی و با بذور پرایمینگ شده و پرایمینگ نشده خیار رقم سوپر ps ،خربزه رقم خاتونی و کدو پوست کاغذی می شد.درصد جوانه زنی بذور با افزای ...