عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ویروس زردی شته‌زاد کدوییان (CABYV) Cucurbit aphid-borne yellows virus برای اولین بار به عنوان یک عضو جدید از گروه لوتیوویروس ها و یکی از متداول‌ترین ویروس‌های آلوده کننده کدوییان در فرانسه گزارش شد. این ویروس باعث ایجاد زردی و ضخیم شدگی در برگ‌های پیر گیاهان آلوده می‌شود. در این تحقیق از گیاهان خانواده کدوییان شامل خیار (‍Cucumis sativus L.)، خربزه (‍Cucumis melo L.)، کدو (Cucurbita sp.) و هندوانه (‍Citrullus lanatus) و علف‌های هرز دارای علایم زردی و ضخیم‌شدگی برگ-های پایینی ...

این تحقیق به منظور بررسی اثر قارچکشی استروبی روی بیماری سفیدک سطحی کدوئیان که عامل آن Erysiphe cichoracearum می باشد. بمدت یکسال اجرا گردید. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با توزیع کرتهای خرد شده با 7 تیمار و سه تکرار در یک زمین با سابقه آلودگی شدید انجام گرفت. در طول آزمایش توزین جداگانه محصول تیمارهای مختلف در فصل برداشت انجام گردید. ولی بعلت عدم شیوع بیماری در سال 1379 در منطقه ارزیابی قارچکش مذکور میسر واقع نشد. لذا تمدید طرح فوق برای سال 1380 پیشنهاد می گردد. ...
  
به منظور احیاوازریابی ذخایر توارثی خانواده کدوئیان موجود دربانک ژن و ارزیابی خواص مختلف این مواد وحفاظت آنها این طرح به مورد اجرا درمیاید.طرح حاضر شامل 5 آزمایش برروی محصولات مختلف ازقبیل ذخایر توارثی (خیار- هندوانه - کدو- خربزه - طالبی ) هریک مشتمل بر50 نمونه که دریک طرح آماری Aug .Trial و 5 بلوک باچهارشاهد انجام گرفته ودرطول دوره رشدازکلیه صفات مختلف طبق دیسکریپتورهای بین المللی موجود دقیقاارزیابی وثبت اطلاعات شده ونمونه های دگرگشن ازنظر گرده افشانی بصورت ایزولاسیون درکرج ب ...

بمنظوراحیاءو ارزیابی دخائرتوارثی خانواده کدوئیان موجود دربانک ژن وارزیابی خواص مختلف این مواد و حفاظت آنها این طرح بمورد اجراء در می آید طرح حاضر خود شامل 5 آزمایش برروی محصولات مختلف بشرح زیر می باشد-1 :آزمایش ارزیابی واحیاذخائرتوارثی خیارمشتمل برپنجاه نمونه که دریک طرح آماری Aug.trial وپنج بلوک و با چهار شاهد -2 آزمایش ارزیابی واحیاءذخایر توارثی هندوانه مشتمل بر پنجاه نمونه که دریک طرح آماری Aug.trial وپنج بلوک وباچهار شاهد -3 آزمایش احیاءوارزیابی ذخائر توارثی کدو مشتمل بر ...
نمایه ها:
کدو | 
بذر | 
گیاه | 
خیار | 

بمنظور احیا وارزیابی ذخائر توارثی خانواده کدوئیان موجود دربانکژن وارزیابی خواص مختلف این مواد و حفاظت آنها این طرح بمورد اجرا درمیاید طرح حاضر خودشامل 5 آزمایش برروی محصولات مختلف بشرح زیر میباشد-1: آزمایش ارزیابی واحیا ذخائر توارثی خیار مشتمل برپنجاه نمونه که دریک طرح آماری Aug.trial و پنج بلوک و با چهارشاهد-2. آزمایش ارزیابی واحیا ذخائر توارثی هندوانه مشتمل بر پنجاه نمونه که دریک طرح آماری Aug.trial و پنج بلوک وبا چهارشاهد-3 آزمایش‌احیا وارزیابی ذخائر توارثی کدو مشتمل برپنج ...
نمایه ها:
کدو | 
بذر | 
گیاه | 
خیار | 

فرآورده های زراعی کدوئیان درسراسرایران ازمحصولات عمده تولیدی کشاورزی بشمار میروندکه طبق‌آمار موجود دراستان تهران سطح زیرکشت این محصول درحدودیازده هزارهکتارو تولید سالیانه آن حدود 286 هزارتن درسال 1362 گزارش گردیده است .کاهش کیفیت وکمیت محصولات جالیزی شامل هندوانه ،خربزه ،خیارانواع کدو وطالبی که دراثر بروز آلودگیهای ویروسی اتفاق میافتدهمواره وبخصوص درسالهای اخیرتوسط زارعین وهمچنین مسئولین مربوطه مورداشاره قرارگرفته است .بازدیدهائی محققین ازمزارع جالیزسراسر کشورموید این حقیقت ا ...

احیای بذور ذخایرتوارثی خانواده کدوئیان موجود دربانک ژن و ارزیابی خواص کمی و کیفی مختلف این مواد وحفاظت آنهادرقالب پنج آزمایش مربوط به محصولات خیار،هندوانه ،کدو،خربزه ،طالبی وبااستفاده ازطرح آزمایشی Aug.Trial هریک با 50 نمونه بذر با 4 شاهداجرامیگردد.درطول دوره رشدازصفات مختلف (طبق دیسکریپتورهای بین المللی یادداشت برداری خواهدشد.برروی نتایج بدست آمده اطلاعات آماری مختلفی ازقبیل میانگین ، واریانس ،انحراف معیاروغیره روی هرصفت ازکل توده ودرتوده های فرعی قابل تمایز بدست خواهدآمد. ...