عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه شاهد رواج انواع فساد (کجروی) در سازمان ها، نارضایتی شهروندان از وجود این پدیده، و نگرانی و تلاش مسئولان برای کاهش آن هستیم. بارومتر فساد جهانی شفافیت بین الملل، گمرک را بعد از پلیس و مالیات، فاسد ترین سازمان در اکثر کشور ها به شمار می آورد. این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر کجروی های اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از روش مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل تم استفاده شده است. در نتیجه 4 تم اصلی بدست آمده است که ...

انحراف و کجروي و راه هاي مقابله با آن يکي از مسائل مهم اجتماعي بوده که اکثر جوامع از جمله جامعه ما را بخود مشغول کرده است. با توجه به اينكه كشور ما يك جامعه اسلامي مي باشد، موثرترين و بهترين راهي كه مي توان براي پيشگيري و مقابله با انحرافات در نظر گرفت، رجوع به نظريه هاي منسجم در حوزه انحرافات و بومي سازي آنها متناسب با ارزشها و هنجاهاي جامعه اسلامي مي باشد. تا با ترسيم الگويي اسلامي، قدمي موثر براي رفع كجروي برداشته شود. در همين راستا ، پژ‍وهش حاضر از ميان نظريه هاي گست ...

در این تحقیق موضوع عبارتند از مطالعه جامعه شناختی نقش خانواده بر گرایش کجروی نوجوانان با تاکید بر دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق فقیر نشین، مرکزی و مرفه نشین تهران که با استفاده از نظریات دورکیم، نظریه همنشینی(پیوند) افتراقی، نظریه های جامعه شناختی، نظریه های بی سازمانی اجتماعی، مرتن نظریه ساخت اجتماعی و آنومی، پارسونز کنش اجتماعی و آنومی فرموله شده و سپس هدف اصلی عبارت است از بررسی و شناخت نقش خانواده بر گرایش کجروی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته است. ضرورت انجام این تحقیق ب ...

مفهوم «سرمایه اجتماعی» به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد تقریباً با تمامی موضوعات مطرح در حوزه انسانی و اجتماعی، ازجمله حوزه آسیب‌های اجتماعی و به‌خصوص کجروی، ارتباط پیدا می‌کند. با توجه به این تأثیرات متقابل، هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کجروی می‌باشد. این مطالعه به روش پیمایشی در بین 384 نفر از دانش آموزان پسر 15-18سال مناطق 5، 12 و 15 شهر تهران انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پایایی و روایی آن گزارش شده ...

انحرافات اجتماعی از جمله مسائل چالش برانگیز جوامع مختلف می‌باشد. که مطالعات زیادی توسط جامعه‌شناسان و دانشمندان علوم دیگر درباره آن صورت گرفته. یکی از مهم‌ترین مباحثی که در این باره قابل طرح است، مسئله پیشگیری از وقوع انحراف در جامعه می‌باشد. چه بسا علاج واقعه قبل از وقوع، آسان‌تر و کم هزینه‌تر و همچنین مؤثرتر می‌باشد. برای جلوگیری از وقوع کجروی در جامعه، اصلی‌ترین موردی که باید به آن پرداخته شود یافتن علل و زمینه‌های بروز انحراف در جامعه می‌باشد. زیرا با پیشگیری از به وجود آ ...

تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر ارتکاب جرم در بین زندانیان استان قم پرداخته است. این تحقیق در بین دو گروه مجرم و غیرمجرم با حجم نمونه برابر در بین 384 نفر و با استفاده از پرسشنامه و به شیوه مصاحبه اجرا گردیده است. جهت بررسی عوامل موثر بر ارتکاب جرم از نظریات رویکرد کنش متقابل نمادین، کارکردگرایی استفاده شده و در نهایت با انتخاب نظریات جاافتاده کجروی (نظریه کنترل هیرشی، آنومی مرتون، یپوند افتراقی ساترلند) به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است.نتایج فرضیات اصلی تحقیق نشان داد ...

روسپی گری و انحرافات جنسی از کهن ترین و با سابقه ترین کجروی های بشری است که رد پای آن را می توان در طول تاریخ مشاهده کرد . پیش از آنکه فرد روسپی شود زمینه آسیب پذیری در او شکل می گیرد که از منظر روانشناسی ، جامعه شناسی و ... در سوق دادن وی به همه ی اشکال و عرضه و تقاضای جنسی موثر است . به همین دلیل این پژوهش در نظر دارد تا ویژگی های شخصیتی زنان روسپی را مورد بررسی قرار دهد . هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی زنان روسپی و زنان بهنجار بر اساس مدل کلونینجر بود . ویژگی های ش ...

هنجار ستیزی یکی از راهکارهای آگاهان ، پیشروان ، شاعران و نویسندگان است که در برابر شرایط موجود و نگاه مطلق انگارانه سیاست و مذهب زمانه خود به کار میگیرند . شاعران عارف یا عارفان شاعر مااز طریق زبان که بهترین راه ارتباط با مخاطب است سعی داشته اند شیوه های اندیشه گی و نوع نگاه خود را به حیاط و مخلوقات و هر انچه که جذب گرایان تلاش داشته اند مانع ظهور ان شوند به نمایش بگذارند و از زبان عقلای مجانین یا دیوانگان جسور و یا رندان پاکباز قراعتی دیگر از آنچه پیشتر ، پیش رو بوده است به ...

رسانه های ارتباط جمعی همه ی ابعاد زندگی انسان امروزی را تحت الشعاع قرار داده و بر مسائل انسانی تأثیرگذار می باشد. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر رسانه های ارتباط جمعی بر میزان نابهنجاریهای اجتماعی می باشد. به منظور بررسی تأثیر رسانه های ارتباط جمعی از نظریات رسانه ها، از نظریه ی مشروط رسانه ها و از نظریه های نابهنجاریهای اجتماعی، نظریه ی یادگیری اجتماعی، فشار اجتماعی و کنترل اجتماعی استفاده شده است. این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بین دانش آموزان دوره ی متوسط ...