عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه ی درسی شیمی سال اوّل متوسطه شامل ارائه ی مفاهیم بنیادی و جامع دانش شیمی و ادغام آن ها بازندگی فردی و اجتماعی افراد است. از آنجا که به دلیل جلوگیری از افزایش حجم کتاب درسی ، فعّالیّت ها و تمرین های متناسب با محتوا به مقدار محدودی در متن کتاب گنجانده شده است،کتابهای کار می توانند با ارائه تمرینهای مناسب چنین کمبودی را جبران کنند. هدف ازانجام این تحقیق دستیابی به دیدگاه دانش آموزان سال اول دبیرستان ودبیران آن ها درمورد نقش کتاب کاردر برنامه درسی شیمی سال اول دبیرستان وتاث ...