عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 270

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به تهاجم فرهنگی همه‌ جانبه‌ی جوامع غربی به سوی کشورهای در حال پیشرفت و از جمله ایران و مورد هدف قرار دادن نسل جوان و ایجاد حس خود باختگی در برابر فرهنگ پرزرق و برق غرب , با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرهنگی متولیان آموزشی در وزارت آموزش و پرورش , با توجه به ضرورت مبارزه با این جنگ نرم بر آن شدند تا با فرهنگ غنی ایرانی ـ‌ اسلامی و افزودن مواد درسی برگرفته از این فرهنگ در کتاب‌های درسی مقطع ابتدایی بتوانند دانش‌آموزان را در برابر این تهاجم همه جانبه آماده نماین ...

کتاب درسی عضو جدا نشدنی هر کلاس درسی است. اهمیت کتاب درسی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی انکار نشدنی است. در واقع بیشتر زبان آموزان ایرانی انگلیسی را از طریق کتاب های آموزشی یاد می گیرند. این اهمیت نشان دهنده ی لزوم وجود داشتن یک سیستم تحلیلی دقیق برای بررسی کیفیت کتب درسی است. به عبارتی دیگر، انواع مختلف فرایندهای تحلیل کتب درسی باید اعمال شود تا تاییدی بر صحت کیفیت کتب درسی باشند. در طول این سال ها انواع مختلف تحلیل و بررسی کتب درسی صورت گرفته. مطالعه و مرور تحلیل ها و برر ...

پژوهش حاضر شامل بررسی عناصر برنامه درسی در دو کتاب مذکور است که شامل اهداف آموزش،زمان آموزشی، بررسی نشانه ها از دید خواندن ،روش تدریس ،تمرینات ، خط،راهنمایی تدریس و نوع ارزشیابی است . این پژوهش از حیث استفاده نتایج آن، پژوهشی کاربردی است و به لحاظ بررسی مقایسه ای این کتابها ، پژوهشی تطبیقی محسوب می شود .نتایج به دست آمده ، از تحلیل محتوای کیفی دو کتاب مذکور ، حکایت از آن دارد که اکثر معیار های پژوهش تفاوت قابل ملاحظه ای در بین دو کتاب را نشان می دهد .که این تمایز ناشی از عناص ...

این پژوهش با هدف بررسی جایگاه تفکر انتقادی در برنامه ی درسی تاریخ معاصر ایران در مقطع متوسطه انجام شده است. برای انتخاب مولفه های تفکر انتقادی از روش توصیفی و برای تجزیه و تحلیل برنامه ی درسی تاریخ معاصر ایران از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه ی آماری در این پژوهش، برنامه ی درسی تاریخ معاصر ایران بوده که بدلیل محدود بودن جامعه ی آماری، نمونه ی آماری نیز همان جامعه ی آماری می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، سیاهه ی تحلیل محتوای اهداف مصوب و سیاهه ی تحلیل محتوای کتاب درس ...

گنجاندن نمونه های اصیل کنش های کلامی و توضیح فرا منظورشناختی آن ها و ایجاد فرصت های به کارگیری آن ها در کتاب های آموزش. فراگیری توانش منظورشناختی را تسهیل می کند. مطالعات گذشته چگونگی بازنمود کنش های کلامی در کتب آموزشی را نامناسب/ناکافی را ارزیابی کرده اند. برخی مطالعات قبلی نشان داده اند که برخی کنش های کلامی اصلاَ در کتاب ها گنجانده نشده بودند یا اینکه مورد بی توجهی قرار گرفته بودند. در مطالعه حاضر چندین کتاب آموزش زبان انگلیسی را بررسی می شود تا دریابیم آیا این انتقاد د ...

با ظهور روش آموزش زبان ارتباطی محور در دو دهه اخیر، ارزیابی کتاب های درسی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر کتاب جدیدالتالیف زبان انگلیسی Prospect1 و مدل قدیمی آن Right Path to English1رابه منظور دستیابی به این امر که تا چه اندازه این کتابها منطبق با متدهای آموزش ارتباطی هستند ارزیا بی کرد و دیدگاه معلمان و نظرات مثبت و منفی آنها را نیز بررسی کرده است. برای دستیابی به این هدف ابتدا پرسشنامه رزمجو (2010) توسط صد نفراز معلمان مدارس متوسطه اول کامل شد و س ...

آنچه پیش رو دارید پژوهشی است که به منظور بررسی کارآمدی برنامه درسی فیزیک سال سوم رشته ریاضی فیزیک انجام گردیده است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شهر تهران است که به طور تصادفی5 منطقه و از هر منطقه 2 دبیرستان و از هر دبیرستان دو کلاس پسرانه انتخاب گردیده است ، ضمنا دبیران فیزیک دبیرستان های مربوطه و نیز 10 تن از کارشناسان آموزش علوم و برنامه ریزی درسی نیز به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار گردآوری دادها ، پرسشنامه محقق ساخته ، جهت نظرخواهی از دانش آموزان ، دبیران و کارشناسان بوده ...

در پژوهش حاضر تلاش شد تا جایگاه استانداردهای محتوایی NCTM شامل ( استانداردهای اعداد و اعمال ، جبر، هندسه ، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها و آمار) در کتاب ریاضی1 سال اول متوسطه چاپ 1388-1387 مورد مطالعه قرار گیرد . در این راستا محقق از طریق پژوهشی از نوع کاربردی – توصیفی و با روش تحلیل محتوا سعی نموده است میزان انطباق کتاب را با مؤلفه های استانداردهای محتوایی مورد بررسی قرار دهد . جامعه آماری شامل تمامی مباحث کتاب ریاضی سال اول دبیرستان می باشد . بنابراین بر اساس کل شما ...

یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد ریاضی دانش آموزان، دانش ریاضی آنها است . تقسیم بندی دانش ریاضی مانند بسیاری از مباحث دیگر آموزش ریاضی در سال های اخیر تکامل یافته و دستخوش تغییراتی گشتهو در اکثر مدلهای تقسیم بندی دانش ریاضی بر اساس نوع به دانش رویه ای در مقابل دانش مفهومی دسته بندی شده و در مورد رابطه ی بین این دو دانش نیز دیدگاههای متفاوتی همچون دیدگاه برهمکنشی پویا، دیدگاه تکوینی و دیدگاه رفت و برگشتی مطرح شده اند. در این پژوهش نحوه ارائه ی مطالب از لحاظ مفهومی و رو ...