عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت کتاب‌ها و مقالات پژوهشی منتشر شده در ایران در زمینه اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان طی سال‌های 1378 تا 1391 بر اساس متغیرهایی نظیر موضوع، نویسنده، مترجم، ناشر، نوبت چاپ، توزیع جغرافیایی و روند رشد است که با استفاده از روش کتاب‌سنجی انجام شده است. برای گردآوری داده‌ها از ابزار سیاهه وارسی و برای تحلیل‌های آماری از آمار توصیفی فراوانی و درصد استفاده شده است. داده‌های مربوط به کتاب‌ها، از پایگاه اطلاعاتی کتابشناسی ملی ایران ارائه شده بر روی وب سا ...

در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از تحلیل محتوای مدارک حوزه های کتاب سنجی، علم سنجی و اطلاع سنجی، تعاریف، شاخص ها و کاربردهای هر یک از این سه حوزه شناسایی، تفاوت ها و تشابهات آن ها، روشن و حدود و دامنه هر سه حوزه مشخص تر شود تا تمایز حوزه ها از یکدیگر امکان پذیر گردد. به منظور افزایش کارآیی این حوزه ها در ارزیابی تولیدات علمی نسبت به شفاف‌سازی و مرزبندی دامنه کتاب سنجی، علم سنجی و اطلاع سنجی از طریق روش های تحلیل محتوا و تحلیل عوامل دسته بندی های لازم صورت پذیرد. بنابرا ...

هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی کتاب‌سنجی کتاب‌های منتشر شده در زمینه ورزش زنان در ایران و جهان می‌باشد. در این پژوهش وضعیت کتاب‌های منتشر شده در هریک از کشورهای مورد مطالعه طی سال‌های 1972 تا 2012 براساس متغیرهایی نظیر کشور، موضوع، نویسنده، ناشر، نوبت چاپ، جنسیت، توزیع جغرافیای و روند رشد با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و با بهره‌گیری از شیوه کتاب‌سنجی به تصویر کشیده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کتاب‌های تالیف شده و نمایه شده در سایت کتابخانه ملی ایران، ک ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان استناد به پایگاه‌های تمام متن در پایان‌نامه‌های علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در طی سال‌های 1384 تا 1388 می‌باشد. بدین منظور تعداد 9952 استناد مربوط به 172 پایان‌نامه موجود در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با مشاهده حضوری منابع و مآخذ پایان‌نامه‌ها و با استفاده از سیاهه وارسی گردآوری شد. در این پژوهش از روش کتاب سنجی و از فن تحلیل استنادی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داد ...

هدف پژوهش حاضر، تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های علوم‌پایه دانشگاه بیرجند از ابتدا تا پایان سال 1388 است. پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام گرفته است. روش‌های آماری این پژوهش، از نوع توصیفی(جداول و درصد فراوانی) و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) می‌باشد. نتایج نشان داد میانگین استنادها در پایان‌نامه‌های چهار گرایش رشته شیمی، 74 استناد است. همچنین در پنج گرایش رشته فیزیک، میانگین کل استنادها 07/35 استناد می‌باشد. این میانگی ...

پژوهش حاضر با هدف تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های رشته‌های علوم انسانی دانشگاه یزد انجام گرفته است تا با نتایج حاصل بتوان به تصمیم گیری در زمینه مجموعه سازی، وجین منابع، انتخاب بهترین منابع و سرویس دهی در بخش‌های مختلف کمک نمود. پژوهش حاضر با روش تحلیل استنادی که یکی از فنون کتابسنجی است انجام پذیرفته است. جامعه مورد مطالعه 23395 استناد موجود در 277پایان‌نامه رشته‏های علوم انسانی است که طی سال‌های 1389-1384 به دانشگاه یزد ارایه شده است. برای تنظیم و توصیف داده‌ها از نرم افزار ...

در پژوهش حاضر که با هدف تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته های موجود دردانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بین سالهای 1380-1387، و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انجام شده است، تعداد 175 عنوان پایان نامه (133 عنوان در مقطع کارشناسی ارشد، و 42 عنوان در مقطع دکتری) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که از میان 13668 استناد استخراج شده (8371 استناد در مقطع کارشناسی ارشد و 5297 استناد در مقطع دکتری)، میانگی ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي و مقايسه استنادهاي پايان نامه هاي دانشجويان دكتري در رشته هاي حقوق و علوم سياسي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران: دانشگاه امام صادق، تربيت مدرس، تهران، شهيدبهشتي و علامه طباطبائي بين سالهاي ۱۳۸7-1380مي باشد، كه در آن استنادهاي صورت گرفته به نشريات ادواري، به منظور تعيين نشريات هسته مورد بررسي قرار گرفته است. اين پژوهش با استفاده از روش تحليل استنادي انجام شده است. جامعه مورد پژوهش عبارتست از 265 پايان نامه كه در مجموع9507 استناد به نشريات ادواري در آن ...

اين پژوهش به بررسی توليدات علمی - فنی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در قالب طرح‌های تحقيقاتی پرداخته است. در اين تحقيق از روش توصيفی - پيمايشی استفاده شده است. در اين تحقيق کليه طرح‌های تحقيقاتی تکميل شده، در حال اجرا و در حال مبادله در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته است و نيازی به نمونه‌گيری نبود. اطلاعات مربوط به طرح‌ها در دو مرحله به دست آمد. در مرحله اول با جستجو در سايت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان کليه طرح‌ها شناسايی و سپس با مراجعه به آرشيو اسناد در مرکز پژ ...