عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش،تحلیل،طبقه بندی و کتابشناسی اسطوره را در بر می گیرد. روند کار بدین ترتیب بوده است که پس از جمع آوری همه ی منابع به توصیف وتحلیل آنهاپرداخته شد و سپس همه ی منابع طبقه بندی شده اند.البته مجموعه مقالات و سخنرانی ها،کتابهایی که قبل از سال1350وبعدازسال1390منتشرشده اند وکتابهایی که در آنها بسیار مختصر درباره ی اسطوره سخن گفته شده از قلمرو این کتابشناسی بیرون است.تعدادکتابهایی که در این کتابشناسی به ترتیب مورد بررسی قرار گرفته 191عنوان کتاب است.اطلاعات مربوط به هرکتاب شامل ...

آنچه در این رساله فراهم آمده است کتابشناسی توصیفی- انتقادی آثاری است که در زمینه‌ی «عروض» و «قافیه» از ابتدای تدوین قواعد و اصول این علوم تا به امروز تألیف و نگارش یافته است که البتّه تهیّه و تدوین آن، با توجّه به ضرورت و اهمّیّت تألیف کتابشناسی‌ها در امر پژوهش و تحقیق و نیز با توجّه به فقدان مرجع و مأخذی که شامل کتابشناسی آثار نگارش یافته در عروض و قافیه باشد، بایسته و ضروری می‌نمود. رساله‌ی حاضر در دو بخش کلّی تألیف گشته است‌: بخش نخست، «کلّیات‌» و بخش دوم، «کتابشناسی آثا ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگیهای کتابهای چاپ سنگی دوره محمد شاه تا اواسط دوره ناصری بین سالهای 1250 -1290ق موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی صورت گرفت. روش این پژوهش سندی کتابخانه ای است. ابزار گردآوری اطلاعات کاربرگه ای است که براساس ویژگیهای کتابشناسی و نسخه شناسی کتابها طراحی گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل 1092 مورد از کتابهایی که در سالهای 1250-1290ق چاپ شده، می باشد.یافته های پژوهش وضعیت این کتابها را به لحاظ عنوان، تالیف، ترجمه، شرح، حاشیه، مولف، حوزه موضوعی، ...

قسمتی از منابع و متون کهن را سنت‌ها و باورهای فرهنگی همچون اعیاد ملی که برخی از آنها ریشه چند هزار ساله در زندگی مردم داشته و به عنوان یکی از بزرگترین مشخصه‌های فرهنگی اقوام محسوب می‌شوند تشکیل می‌دهند. نوروز، مهرگان و سده به عنوان اعیاد بزرگ باستانی توانستد در دوره های نخستین اسلامی نیز به حیات خود ادامه دهند وحتی نوروز در میان این سه عید توانسته به صورت بسیار پرنگ تا به امروز ادامه یابد و در منابع متعدد تاریخی، ادبی و دینی منعکس گردد. تاریخچه و تقویم اعیاد، سنتها، توصیف و س ...

قاآنی شیرازی از شاعران عصر بازگشت است که با تتبع دائم در آثار شاعران قدیم، به سبک آنان تسلط یافت. او با ترکیب سبک‌های خراسانی و عراقی و سبک خاص خود، اشعار زیادی در قالب‌ها و مضامین متنوع سرود. این اشعار در دیوانی با 22 هزاربیت در دست است، هرچند که این دیوان شامل تمام اشعارش هم نیست. نوشتار حاضر ضمن پرداختن به زندگی قاآنی، به برخی ابداعات قاآنی در حوزه‌های مختلف زبانی، موسیقایی و محتوایی پرداخته و بازتاب مسائل اجتماعی و سیاسی و سایر مضامین پربسامد در دیوان او را بررسی کرده است ...

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت صنعت نشر کتاب طی برنامه ي سوم توسعه ي اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهشی در این تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی بوده و ابزار گردآوری بانک اطلاعاتی خانه ی کتاب با استفاده از روش فیش برداری بوده است. جامعه ي آماری پژوهش شامل کلیه ي کتب منتشر شده در فاصله ي زمانی 1379-1383 است که اطلاعات کتابشناسی پیش از انتشار را دریافت نموده اند و در بانک اطلاعاتی خانه ي کتاب ایران ثبت شده اند. یافته های پژوهش حاکی از این است که ...

موضوع این پایان نامه کتاب شناسی تحلیلی، توصیفی آثار چاپ شده‌ی خاقانی شروانی است که در آن به توصیف دقیق ویژگی‌های ظاهری و نقد و بررسی محتوایی تعداد 90 کتاب چاپ شده با درونمایه‌ی مرتبط با موضوع شناخت خاقانی و شعر او پرداخته شده است، کتاب‌های معرفی شده در این پژوهش پس از گردآوری مطالعه، توصیف و بررسی، در پنج فصل با عنوان‌های؛ تصحيح‎ها، گزيده‎ها، شروح، فرهنگ‎ها و كتب درباره‎ي خاقاني دسته‎بندي شده‎اند كه در فصل تصحیح‌ها، تعداد 15 کتاب، در فصل گزیده‌ها 21 کتاب، در فصل شروح 19 کتاب ...

ادبیات عرفانی از ارزشمندترین انواع ادبی است و در ادبیات ما آثار ارزنده‌ی بسیاری از این حوزه برجا مانده است. در این میان کتاب شناسی‌ها و فرهنگ آثار‌ها می تواند راهنمای مفیدی برای عرفان پژوهان باشد. در این مجموعه به تدوین فرهنگی پرداخته می شود که ضمن جمع‌آوری و دسته‌بندی آثار صوفیه به توصیف اجمالی از هر اثر نیز می پردازد. این کتب در دسته‌هایی چون: کتب تعلیمی، تذکره، تفسیر، شطحیات، کتب تمثیلی، دعا و مناجات و اخوانیات قرار می‌گیرند. محدوده کار در این رساله از ابتدا تا قرن پنجم ...

یکی از ضروری‌ترین پژوهش‌ها و مطالعات بنیادی در عرصه‌ی فردوسی‌شناسی و شاهنامه‌پژوهی شناسایی، معرّفی و بررسی آثاری است که در پیوند با فردوسی و شاهنامه نوشته شده است. شناخت توصیفی و انتقادی مقالات این حوزه به منظور مراجعه و استفاده و نیز پرهیز از دوباره‌کاری و انجام کارهای موازی ضروری است و جاهای خالی پژوهش نیز در این شیوه مشخّص می‌گردد. در این رساله به معرّفی و بررسی انتقادی 1070 مقاله‌ی مرتبط با فردوسی و شاهنامه از سال 1371 تا 1380 پرداخته شده است. هر مقاله در سه بخش مضامین اص ...